Høring - forskrift om kombinasjon av avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse og arbeidsinntekt (pensjonsgivende inntekt)

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om kombinasjon av avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse og arbeids-inntekt (pensjonsgivende inntekt).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.04.2015

Vår ref.: 14/4680

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om kombinasjon av avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse og arbeids­inntekt (pensjonsgivende inntekt). Endringen går ut på at forskriften suppleres med en bestemmelse om at for personer med delvis uførepensjon fra offentlig tjenestepensjons­ordning uten uføretrygd i folketrygden, skal tidligere inntekt minst svare til medlemmets pensjonsgrunnlag på det tidspunktet da ved­kommende tar ut AFP. Tidligere inntekt vil da reflektere inntekt i opprinnelig (full) stilling, som om medlemmet ikke var blitt ufør. En vil i slike tilfeller unngå utilsiktede virkninger av bestemmelsen i AFP-regelverket om at pensjonen ikke kan utgjøre mer enn 70-prosent av tidligere inntekt.

Høringsnotatet er tilgjengelig på denne siden. Høringsinstanser som ønsker å få tilsendt et fysisk eksemplar av høringsnotatet, kan henvende seg til Arbeids- og sosialdepartementet på e-post til elh@asd.dep.no eller på telefon 22 24 86 01.

Slik avgis høringsuttalelser:

Klikk på ”Send inn høringssvar” nedenfor og avgi høringssvar i skjemaet. Du vil få en kvittering på epost, med kopi av ditt høringssvar, som kan arkiveres og journalføres.

Høringssvar regnes som offentlig informasjon, og alle høringssvar som kommer inn, vil bli publisert på regjeringen.no. Unntaket er hvis svaret inneholder trusler eller injurier, eller hvis det inneholder personopplysninger.

Høringsinstansene bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Høringsfristen er 10. april 2015.

Med hilsen
Tomas Berg (e.f.)
ekspedisjonssjef

Simen Fremmergård
avdelingsdirektør

Vedlegg

 

 

Finansdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Finanstilsynet

Statens pensjonskasse

Statistisk sentralbyrå

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Den norske aktuarforening

Fagforbundet

Finans Norge

Forsvarets seniorforbund

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Kommunal Landspensjonskasse

KS

KS Bedrift

Landslaget for offentlige pensjonister

Landsorganisasjonen i Norge

LO-Kommune

LO-stat

Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon

Norsk Pensjon AS

Næringslivets Hovedorganisasjon

Pensjonistforbundet

Pensjonskasseforeningen

Pensjonskontoret

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Seniorenes fellesorganisasjon

Seniorsaken

Senter for seniorpolitikk

Statens Seniorråd

Uføres Landsorganisasjon

UNIO

Virke

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund