Høring - forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forskrift om et nytt kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Departementet vil fornye, forenkle og forbedre helse- og omsorgstjenesten med utgangspunkt i pasientenes og brukernes behov. For å få til dette er det nødvendig med et godt kunnskapsgrunnlag. Et godt kunnskapsgrunnlag er en forutsetning for å kunne planlegge, forvalte, evaluere, korrigere og utvikle en god og bærekraftig helse- og omsorgstjeneste. KPR skal gi oss et slikt kunnskapsgrunnlag.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.03.2017

Vår ref.: 16/6945-1

Høring - forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forskrift om et nytt kommunalt pasient- og brukerregister (KPR).

Departementet vil fornye, forenkle og forbedre helse- og omsorgstjenesten med utgangspunkt i pasientenes og brukernes behov. For å få til dette, er det nødvendig med et godt kunnskapsgrunnlag. Et godt kunnskapsgrunnlag er en forutsetning for å kunne plan­legge, forvalte, evaluere, korrigere og utvikle en god og bærekraftig helse- og omsorgs­tjeneste. KPR skal gi oss et slikt kunnskapsgrunnlag.

Stortinget har vedtatt at det skal etableres et kommunalt pasient- og bruker­register, jf. lov av 17. juni 2016 om endringer i helseregister­loven § 11. Innen rammene av et godt personvern skal KPR bidra til å gi pasienter og brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester og andre helsetjenester utenfor spesialisthelsetjenesten bedre kvalitet på diagnostikk og behandling, og styrke kunnskapsgrunnlaget for forebyggende arbeid. Norsk pasientregister (NPR) har denne funksjonen for spesialisthelsetjenesten.

Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis digitalt på denne siden: regjeringen.no  

Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende høringssvar uten å registrere seg.

Høringsinstansene blir bedt om å vurdere om høringsnotatet bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.  Alle kan avgi høringsuttalelser. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova og vil bli publisert.

Høringsfristen er 23. mars 2017.

Med vennlig hilsen                                                           

Geir Helgeland (e.f.)

avdelingsdirektør

Sverre Engelschiøn

fagdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

 

 

ACOS AS

ACTIS

ADHD Norge

Afasiforbundet i Norge

Akademikerne

Akupunkturforeningen

Agfa

AKAN

Angstringen

Anonyme Alkoholikere

Apotekforeningen

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Aruna Innerlife faglige forbund

Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem

Autismeforeningen i Norge

Aleris AS

Barnekreftforeningen

Barneombudet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barne-, ungdoms- og familieetaten

Blå Kors Norge

Borgestadklinikken

Cerebral Parese-foreningen

CGM (Compugroup Medical Norway AS)

Datatilsynet

De fylkeskommunale eldrerådene

DELTA

Demensforeningen

Den Norske Advokatforening

Den norske jordmorforening

Den Norske Kinesiologiforening

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Det Norske Healerforbund

Den nasjonale forskningsetiske komitè for medisin (NEM)

Den nasjonale forskningsetiske komitè for naturvitenskap og teknologi (NENT)

Den nasjonale forskningsetiske komitè for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)

Den rettsmedisinske kommisjon

Departementene

Diabetesforbundet

DIPS ASA

Direktoratet for e-helse

Direktoratet for nødkommunikasjon

EEG-Laboratoriet AS

Europabevegelsen

Fagforbundet

Fagrådet innen Rusfeltet i Norge

Familieterapi instituttet

Fampo

Farmasiforbundet

Fellesorganisasjonen FO

Finans Norge

Folkehelseinstituttet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbundet mot rusgift

Foreningen for blødere i Norge

Foreningen for el-overfølsomme

Foreningen for hjertesyke barn

Foreningen for human narkotikapolitikk

Foreningen for Muskelsyke

Foreningen for kroniske smertepasienter

Forskerforbundet

Forskningsstiftelsen FAFO

Forsvarsgruppen av 1977

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Fürst medisinske laboratorium AS

Fylkesråd for funksjonshemmede

Galebevegelsen

Gatejuristen – Kirkens Bymisjon

Helhetsterapiforbundet

Gynlab AS

Haraldsplass diakonale høgskole

Helsedirektoratet

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Helse- og sosialombudet i Oslo

Helsetjenestens Lederforbund

HIV-Norge

Hørselshemmedes Landsforbund

Idrettens helsesenter Ringvoll klinikken

IKT Norge

Infodoc

Informasjonssenteret Hieronimus

Aruna Innerlife faglige forbund

Innovasjon Norge

Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin

Institutt for samfunnsforskning

Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser

JURK

Juss-Buss

Jussformidlingen

Jusshjelpa

Kirkens Bymisjon

Kliniske ernæringsfysiologiske forening

Kommuneadvokaten i Oslo

KS kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Konkurransetilsynet

Kreftforeningen

Kreftregisteret

Kriminalomsorgen, regionkontorene

Laboratorium for Patologi AS

Landets distriktspsykiatriske sentra

Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard

Landets fylkestannleger

Landets fylkeskommuner

Landets helseforetak

Landets kommuner

Landets kontrollkommisjoner

Landets regionale helseforetak

Landets høyskoler (m/helse fagl. utdannelse)

Landets pasientombud

Landets private sykehus

Landets universiteter

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

Landsforeningen Alopecia Areata

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke

Landsforeningen for Huntingtons sykdom

Landsforeningen for kosthold og helse

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid

Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri

Landsforeningen for voldsofre

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer

Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere

Landslaget for offentlige pensjonister

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

LAR Nett Norge

Legeforeningens forskningsinstitutt

Likestillings- diskrimineringsombudet

Marborg

Medborgernes Menneskerettighets Kommisjon

Medi 3 Molde AS

Menneskeverd

Mental Helse Norge

MENIN

Munn- og halskreftforeningen

MS – forbundet

NA Anonyme Narkomane

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin – NAKOS

Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin

Nettverket for private helsevirksomheter

Norges Astma- og Allergiforbund

Norges Blindeforbund

Norges Døveforbund

Norges Farmaceutiske Forening

Norges Fibromyalgi Forbund

Norges forskningsråd

Norges Handikapforbund

Norges Juristforbund

Norges kristelige legeforening

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Norges Naprapatforbund

Norges Optikerforbund

Norges Parkinsonforbund

Norges Røde Kors

Norges Tannteknikerforbund

Norsk Audiografforbund

Norsk Biotekforum

Norsk Cøliakiforening

Norsk eHelse Forum v/IKT-Norge

Norsk Epilepsiforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk Forbund for autoriserte feldenkraispedagoger

Norsk Forbund for Osteopatisk Medisin

Norsk Forbund for psykoterapi

Norsk Forbund for utviklingshemmede

Norsk Forening for cystisk fibrose

Norsk Forening for Ernæringsfysiologer

Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi NFEP

Norsk Forening for helhetsmedisin

Norsk Forening for kriminalreform (KROM)

Norsk Forening for lysstimulering

Norsk Forening for medisinsk akupunktur

Norsk Forening for nevrofibromatose

Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid

Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte (Norilco)

Norsk Forening for Tuberøs Sklerose

Norsk Forum for terapeutiske samfunn

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Gestaltterapeut forening

Norsk helsenett SF

Norsk Helse- og Velferdsforum

Norsk Helsesekretærforbund

Norsk Homøopatisk pasientforening

Norsk Immunsviktforening

Norsk Intravenøs Forening

Norsk Karakteranalytisk Institutt

Norsk Kiropraktorforening

Norsk Logopedlag

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Massørforbund

Norsk OCD forening, ANAKE

Norsk Ortopedisk Forening

Norsk Osteopatforbund

Norsk Osteoporoseforening

Norsk Palliativ Forening

Norsk Pasientforening

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk Presseforbund

Norsk Psoriasis Forbund

Norsk Psykiatrisk Forening

Norsk Psykoanalytisk Institutt

Norsk Psykologforening

Norsk Radiografforbund

Norsk Refleksologisk Forbund

Norsk Revmatikerforbund

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Tannpleierforening

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norsk Tourette Forening

Norske Fotterapeuters Forbund

Norske helikopteransattes forbund (NHF)

Norske Homeopaters Landsforbund

Norske Kosmetologer og Hudterapeuters Forbund

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

Norske Ortoptister forening

Norske Rosenterapeuters Forening

NOVA

NUPI

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Opus Systmer AS

PARAT

PARAT Helse

Pensjonistforbundet

Personskadeforbundet

Personvernnemnda

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund

PRO-LAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR

PRO-Sentret

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse

Regjeringsadvokaten

Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO)

Rettspolitisk forening

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Rokkansenteret

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

Ryggforeningen i Norge

Ryggmargsbrokk og hydrocephalusforeningen

Røntgeninstituttenes forening

Rådet for psykisk helse

SABORG – Sammenslutning for alternativ behandlere

Sametinget

Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)

SINTEF Helse

Siemens

SPEKTER

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens institutt for rusmiddelsforskning (SIRUS)

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens seniorråd

Statstjenestemannsforbundet

Stoffskifteforbundet

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Stiftelsen Menneskerettighetshuset

Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Stiftelsen Organdonasjon

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

Stiftelsen Rettferd for taperne

Straffedes organisasjon i Norge (SON)

Stiftelsen Støttecenter mot Incest – Oslo

Sykepleiernes faggruppe i alternativ medisin

Tieto

Turner Syndrom foreningen i Norge

UNIO

Universitets- og høyskoleutdannedes forbund

Utdanningsforbundet

Veiledningssenteret for pårørende til stoffmisbrukere og innsatte

Vestlandske Blindeforbund

Virke

Visma

Voksne for Barn

Volvat Medisinske Senter AS

We shall overcome

Yngre legers forening

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Ønskebarn – Norsk forening for fertilitet og barnløshet