Høring - forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2011-2012

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes for et undervisningsår av gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt tildelingsforskriften for undervisningsåret 2011–2012 på alminnelig høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.02.2011

Kunnskapsdepartementet har sendt forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2011-2012 på høring.

Forskriften om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes for et undervisningsår av gangen. Høringsdokumentene bygger på de gjeldende forskrifter for undervisningsåret 2010-2011 og behandler de endringer som foreslås for undervisningsåret 2011-2012. De gjeldende forskrifter for undervisningsåret 2010-2011 er tilgjengelige på Lånekassens hjemmesider: www.lanekassen.no

Høringsutkastet er basert på Regjeringens forslag til statsbudsjett, jf. Prop. 1 S (2010-2011), som ble lagt frem 5. oktober. Økonomiske konsekvenser av endringsforslagene er innarbeidet i budsjettforslaget. Høringen av vedlagte forskrift gjelder derfor ikke budsjettmessige forhold som nå er til behandling i Stortinget.
(01.11.2010)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Høringsnotat - forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2011-2012 (PDF-fil)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Kunnskapsdepartementet fastsatte 24. februar 2011 Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2011–2012. Forskriften er publisert på Lovdata.

 

 

Vår ref.: 201004732

Høring - forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2011-2012

Kunnskapsdepartementet sender herved forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2011-2012 på høring.

Forskriften om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes for ett undervisningsår av gangen. Høringsdokumentet bygger på gjeldende forskrift for undervisningsåret 2010-2011 og behandler de endringer som foreslås for undervisningsåret 2011-2012. Gjeldende forskrift for undervisningsåret 2010-2011 er tilgjengelig på Lånekassens hjemmesider: www.lanekassen.no

Høringsutkastet er basert på Regjeringens forslag til statsbudsjett, jf. Prop. 1 S (2010-2011) for Kunnskapsdepartementet. Administrative og økonomiske konsekvenser av betydning er innarbeidet i budsjettforslaget. Høringen av vedlagte forskrift gjelder derfor ikke budsjettmessige forhold som nå er til behandling i Stortinget.

Endringer av årstall og justering av satser vil bli foretatt på et senere tidspunkt, og er ikke med som en del av høringen. Alle støttesatser vil økes med to prosent. De fleste endringsforslagene er av regelteknisk karakter. I tillegg foreslås det følgende innholdsmessige endringer:

- Tolv måneders støtteperiode for søkere med nedsatt funksjonsevne (§ 8-7)
- Ekstra månedlig stipend til søkere med nedsatt funksjonsevne (§ 46-1)
- Fullstipendiering ved forsinkelse ut over ett år for studenter med nedsatt funksjonsevne (§ 46-2)
- Personer som har overtatt foreldreansvaret likestilles med foreldre, jf barnelova § 63 (§§ 3-6 og 3-7)
- Forenkling av reglene for støtte ved forsinkelse (§§ 9-2 og 9-3)
- Endret utbetalingsmåte, slik at støttebeløpet blir utbetalt med samme beløp hver måned (§ 11-3)
- Lån til skolepenger til elever ved norske læresteder i utlandet som er godkjent etter privatskolelova (§ 20-2)
- Behovsprøving av forsørgerstipendet mot ektefelles/samboers likning skal skje i etterkant mot likningsopplysninger (§ 28-1)
- Unntak fra krav om generell studiekompetanse ved utdanning i utlandet for personer med varig sykdom, nedsatt funksjonsevne og liknende (§ 34-1 b)
- Unntak fra krav om generell studiekompetanse ved utdanning i utlandet gjelder også for søkere til utøvende og skapende musikk (§ 34-1 c)
- Støtte til masterutdanning ved College of Europe (§ 35-1)
- Godkjenning av en ny videregående skole som har samarbeidsopplegg med skole i utlandet (§ 35-7 a, vedlegg til fjerde del punkt C)
- Støtte til ett år i utlandet gjennom godkjent utvekslingsorganisasjon for elever i yrkesfaglig utdanningsprogram, når året blir godkjent av skole i Norge som likeverdig med ettårig påbygging til generell studiekompetanse (§ 35-7 b)
- Justerte vilkår for omfanget av kurs som kan gi rett til språkstipend (§ 37-1)
- Redusert foreldrestipend når den andre forelderen mottar graderte foreldrepenger med uttak mellom 50 og 99 prosent (§ 42-1)
- Retten til flyktningstipend bortfaller når søkeren mottar introduksjonsstønad etter lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne flyktninger (§ 44-6)

I høringsnotatet er de gjeldende paragrafer i forskriften for 2010-2011 tatt inn slik at forslagene til endring for 2011-2012 kan sammenholdes med disse. Endringsforslagene er understreket i teksten.

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2011-2012 gjelder fra 15. august 2011. Forskriften vil bli fastsatt i siste halvdel av februar 2011

Høringsfristen settes til 1. februar 2011. Høringsuttalelsene bes sendt elektronisk til: postmottak@kd.dep.no


Med hilsen

Lars Petter Flåtten (e.f.)
avdelingsdirektør

Anniken Lange
rådgiver

Departementene
Folkehøgskolerådet
Friskoleorganisasjonene
Forum for Fagskoler
Norske fag- og Friskolers Landsforbund
Nettverk for private høyskoler
Private høyskoler
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU)
Universiteter og høyskoler
Universitets- og høgskolerådet

ANSA Association of Norwegian Students Abroad
Elevorganisasjonen
Norsk studentorganisasjon (NSO)
Norske Dansekunstnere
Samskipnadsrådet
Studentpolitisk utvalg ved Handelshøyskolen BI
Studentsamskipnadene

Datatilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Riksrevisjonen
Samordna opptak
Skattedirektoratet
Statens innkrevingssentral
Statens lånekasse for utdanning
Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Utdanningsdirektoratet
Arbeidsgiverorganisasjonene
Arbeidstakerorganisasjonene
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Kommunenes sentralforbund
Likestillingsombudet
Norges forskningsråd
Norgesuniversitetet
Norsk forbund for fjernundervisning (NFF)
Norsk fosterhjemsforening
Sametinget
Statens råd for funksjonshemmede
Studentrettshjelpstiltakene
Voksenopplæringsforbundet (VOFO)
Vox

Til toppen