Høring - forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes for et undervisningsår av gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt tildelingsforskriften for undervisningsåret 2012–2013 på alminnelig høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.01.2012


Kunnskapsdepartementet har sendt forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012–2013 på høring.
(19.10.2011)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Høringsnotat - forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2012-2013 (PDF-fil)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:


Kunnskapsdepartementet fastsatte 9. februar 2012 Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012–2013. Forskriften er publisert på Lovdata.

 

Vår ref.: 201104443

Høring - forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013

Kunnskapsdepartementet sender herved forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013 på høring.

Forskriften om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes for ett undervisningsår av gangen. Høringsdokumentet bygger på gjeldende forskrift for undervisningsåret 2011-2012 og behandler de endringer som foreslås for undervisningsåret 2012-2013. Gjeldende forskrift for undervisningsåret 2011-2012 er tilgjengelig på Lånekassens hjemmesider: www.lanekassen.no

Høringsutkastet er basert på Regjeringens forslag til statsbudsjett, jf. Prop. 1 S (2011-2012) for Kunnskapsdepartementet. Administrative og økonomiske konsekvenser av betydning er innarbeidet i budsjettforslaget. Høringen av vedlagte forskrift gjelder derfor ikke budsjettmessige forhold som nå er til behandling i Stortinget.

Endringer av årstall og justering av satser vil bli foretatt på et senere tidspunkt, og er ikke med som en del av høringen. Støttesatsene vil bli økt i samsvar med statsbudsjettet. De fleste endringsforslagene er av regelteknisk karakter. I tillegg foreslås det følgende innholdsmessige endringer:

• fra og med undervisningsåret 2015-2016 overtar NOKUT akkreditering av
utenlandsk utdanning som er lagt til Norge (§ 4-1 bokstav n)
• støtte til ungdom i ettervern (§ 10-3)
• endringer i konverteringsordningen (§§ 27-3, 27-4, 27-6 og 27-7)
• behovsprøving av utdanningsstipend og forsørgerstipend mot kapitalinntekt (§§ 29-1 og 29-4 )
• støtte til tre nye samarbeidsopplegg mellom norsk videregående skole og utenlandsk skole (§ 35-8 bokstav a)
• støtte til språkutdanning i utvalgte land (§§ 38-1, 38-2, 38-3, 38-4)

I høringsnotatet er de gjeldende paragrafer i forskriften for 2011-2012 tatt inn slik at forslagene til endring for 2012-2013 kan sammenholdes med disse. Endringsforslagene er understreket i teksten.

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013 vil bli fastsatt i siste halvdel av februar 2012. Satsene gjelder fra 15. august 2012.
 
Høringsfristen settes til 19. januar 2012. Høringsuttalelsene bes sendt elektronisk til: postmottak@kd.dep.noMed hilsen

Ellen Smogeli (e.f.)
fung. avdelingsdirektør

Anniken Lange
Rådgiver
 

 

 

Departementene
Folkehøgskolerådet
Friskoleorganisasjonene
Forum for Fagskoler
Norske fag- og Friskolers Landsforbund
Nettverk for private høyskoler
Private høyskoler
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU)
Universiteter og høyskoler
Universitets- og høgskolerådet

ANSA Association of Norwegian Students Abroad
Elevorganisasjonen
Norsk studentorganisasjon (NSO)
Norske Dansekunstnere
Samskipnadsrådet
Studentpolitisk utvalg ved Handelshøyskolen BI
Studentsamskipnadene

Datatilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Riksrevisjonen
Samordna opptak
Skattedirektoratet
Statens innkrevingssentral
Statens lånekasse for utdanning
Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Utdanningsdirektoratet
Arbeidsgiverorganisasjonene
Arbeidstakerorganisasjonene
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Kommunenes sentralforbund
Likestillingsombudet
Norges forskningsråd
Norgesuniversitetet
Norsk forbund for fjernundervisning (NFF)
Norsk fosterhjemsforening
Sametinget
Statens råd for funksjonshemmede
Studentrettshjelpstiltakene
Voksenopplæringsforbundet (VOFO)
Vox

Til toppen