Høring - forskrift om tilskudd til bolig-, by og områdeutvikling

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.03.2013

Vår ref.: 12/2366-4

Kommunal- og regionaldepartementet sender på høring et utkast til ny forskrift om tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling. Forskriftsutkastet vedlegges. Høringsutkastet og liste over høringsinstanser er tilgjengelig på deparetmentets hjemmeside www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/hoeringer

Departementet inviterer høringsinstansene til å komme med sine uttalelser innen 20.03.2013.

Uttalelser kan sendes til postmottak@krd.dep.no eller til Kommunal- og regionaldepartementet, Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo. Eventuell spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Jørgen Hafstad på telefon 22 24 71 27 eller på e-post jorgen.hafstad@krd.dep.no.

 

1.    Bakgrunn

Ordningen med statlig tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling er godt innarbeidet, men har til nå ikke vært regulert i forskrift. Det er Husbanken som forvalter tilskuddsordningen for staten. En utførlig presentasjon av ordningen ligger på Husbankens hjemmeside, www.husbanken.no/omradeloft/. Det er også redegjort for ordningen i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013, se Prop. 1 S (2012-2013) side 117 og 118.

Et formål med forskriften er å få frem tydeligere og mer transparente tildelingskriterier og dermed styrke private søkeres rettssikkerhet. Forskriften skal også oppfylle de kravene som følger av Regelverk for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten og skal støtte opp om departementets styring og kontroll med tilskuddsforvaltningen. Forskriften skal bidra til en praksis i tråd med de alminnelige forvaltningsrettslige prinsippene. Høringsutkastet følger den regelverkstrukturen som ellers er innarbeidet for Husbankens tilskuddsordninger. Disse er regulert i egne forskrifter, og Husbanken supplerer forskriftene med retningslinjer for tildeling til kommunene, saksbehandling m.v.

Reglene skal bidra til oppfyllelse av ordningens formål som er fastsatt av Stortinget. Effektiv måloppnåelse for denne ordningens forutsetter aktivitet på lokalt nivå og at kommunene selv bidrar. Kommunene må derfor få nødvendig handlingsrom til å styre tilskuddsbruken ut i fra lokale behov. Kommunenes eventuelle videretildeling av tilskudd skal ligge innenfor rammene som er satt i forskriften, men reguleres ellers ikke av denne. Kommunene må vurdere behov for å fastsette eget regelverk for sin forvaltning av tilskudd.

Tilskuddsordningen er forankret og beskrevet i de årlige statsbudsjettene (Prop. 1 S), og høringen gjelder i første rekke hvordan tilskuddsordningen skal reguleres innenfor rammene som fremkommer i budsjettet. Det foreliggende høringsutkastet er i tråd med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013, og forutsetter at dette blir vedtatt av Stortinget. Det legges ikke opp til endringer av det materielle innholdet i ordningen.

Det foreslås at Husbanken bare skal gi tilskudd til kommunene. Forslaget  er ellers i tråd med gjeldende praksis, vil  ikke ha andre administrative eller økonomiske konsekvenser.

  

2.    Gjeldende ordning

Regjeringen foreslo i statsbudsjettet for 2007 å opprette en ny tilskuddsordning under Kommunal- og regionaldepartementet. Tilskudd til bolig-, by- og stedsutvikling (kap. 581 post 74) skulle støtte opp under den satsingen som da var igangsatt i Groruddalen. Den statlige tilskuddsordningen skulle forvaltes av Husbanken som skulle ha en sentral rolle i satsingen i samarbeid med Oslo kommune. I statsbudsjettet ble det lagt opp til en stor grad av delegering til Husbanken, kommunen og bydelene.

I perioden 2007-2010 ble det over statsbudsjettene årlig bevilget 43 mill. kroner til satsingen i Groruddalen. I 2011 ble ordningen utvidet til også å omfatte områder i Bergen, og tilskudd ble gitt til en satsing i Årstad bydel i Bergen. For 2012 ble ordningen utvidet ytterligere til også å omfatte områder med dårlige levekår i Trondheim. I statsbudsjettet for 2013 er det foreslått en tilsagnsramme på 49 mill. kroner, fordelt med 40 mill. kroner til Groruddalen, 6,5 mill. kroner til områder i Bergen og 2,5 mill. kroner til områder i Trondheim.

Til grunn for tilskuddsordningen ligger en visjon om like muligheter og likeverdige levekår for alle uavhengig av hvor i landet en bor. Det er hovedsakelig et kommunalt ansvar å sørge for innbyggernes levekår. I enkelte byer, bydeler eller boområder er imidlertid levekårsutfordringene så store, grunnleggende og sammensatte at det er vanskelig for kommunene å løse dem alene. I slike områder kan staten bidra med tilskudd og bistå kommunene gjennom en langsiktig og helhetlig satsing innenfor et geografisk avgrenset område med dokumenterte særskilte levekårsutfordringer. En forutsetning for statlig innsats, er at kommunen selv forplikter seg til å ta tak i utfordringene. Innsatsen må være lokalt forankret og samordnet med kommunale sektormyndigheter. Kommunen må også sørge for implementering i ordinær drift, som legger til rette for ønskede effekter på sikt.

 

3.    Organisering

Groruddalsatsingen

Groruddalsatsingen er et samarbeidsprosjekt som involverer en rekke statlige og kommunale aktører.  En utførlig presentasjon av samarbeidet ligger på Oslo kommunes hjemmeside: http://www.prosjekt-groruddalen.oslo.kommune.no/om_groruddalssatsingen/. Samarbeidet ledes gjennom årlige politiske møter der byrådslederen i Oslo og miljøvernministeren møtes. Berørte byrådsavdelinger og departementer deltar også i disse møtene. Oslo kommune og staten samfinansierer innsatsen. De økonomiske rammene avklares i de årlige budsjettprosessene i kommune og stat.

Husbankens satsing i Groruddalen er hovedsakelig gjennomført innenfor en strategi som omtales som områdeløft. Dette er en helhetlig, ekstraordinær satsing innenfor geografiske avgrensede områder med spesielle utfordringer. Husbanken inngikk i mars 2007 samarbeidsavtaler med hver av de fire bydelene i Groruddalen om områdeløft i bydelene. I 2011 ble det inngått samarbeidsavtaler mellom Oslo kommune, bydelene og Husbanken om forlengelse av ovennevnte områdeløft ut år 2013, samt etablering av fire nye områdeløft. De nye områdeløftene skal vare ut år 2016. Bydelene har vært drivere i satsingen på områdeløft, mens Husbanken har bistått med kompetanse og finansiering i form av tilskudd til kommunen.

I tillegg har noen av midlene blitt gitt direkte fra Husbanken til private, dvs. boligselskaper, vel, idrettsforeninger og andre, til ulike bomiljøtiltak. De gjenstående utfordringene i Groruddalen vil kreve et mer direkte engasjement fra kommunen/bydelene overfor slike private aktører. I forskriften er det derfor lagt opp til at kun kommuner kan motta tilskudd fra Husbanken, og at kommunen gis anledning til å videretildele midler til private aktører.

Årstad - Bergen

I Bergen kommune er det etablert en byrådsavdeling bl.a. med tanke på å styrke innsatsen knyttet til områdeutvikling. Bergen kommune har igangsatt et områdeløft i Årstad bydel i sammenheng med Bergen kommunes handlingsprogram «Ny energi rundt Damsgårdssundet». Her blir infrastrukturen i de to mest utsatte områdene rustet opp.

Saupstad/Kolstad - Trondheim

I Trondheim kommune er det i 2012 startet opp en langsiktig satsing på et områdeløft i bydelen Saupstad-Kolstad. Det satses på et samarbeid med beboere og næringsliv, med Husbanken, SINTEF og IMDI. Arbeidet skal gi et fysisk, sosialt og kulturelt løft som styrker bomiljøet og gjøre Saupstad-Kolstad mer attraktiv.

 

4.    Styring og kontroll av tilskuddsforvaltningen

Som nevnt forvalter Husbanken den statlige tilskuddsordningen. Husbanken er et forvaltningsorgan som ligger inn under Kommunal- og regionaldepartementet, jf. § 3 i lov 29. mai 2009 nr. 30 om Husbanken. Kommunene er tilskuddmottakere og forvalter tilskudd fra Husbanken på egne vegne og ikke som en statlig tilskuddsforvalter.

Departementets styring av Husbanken er basert på mål- og resultatstyring. Behov for styring, oppfølgning, kontroll med tilskuddsforvaltning ivaretas gjennom den løpende etatsstyringen, rapportering og ved evalueringer. Departementet stiller tilskuddsbevilgning fra Stortinget til disposisjon for Husbanken i det årlige tildelingsbrevet. I brevet vises det til de føringer som det enkelte år fremkommer i budsjettproposisjonen, men departementet kan også sette ytterligere betingelser og foreta prioriteringer. Husbanken rapporterer til departementet i henhold til rutiner som er fastsatt i tildelingsbrevet. Når det gjelder Groruddalsatsingen, er det utviklet et felles statlig-kommunalt rapporteringssystem. Det er også gjennomført fire eksterne evalueringer. Hovedfunnene er inntatt i budsjettproposisjoner som er lagt frem for Stortinget.

Mål- og resultatstyring medfører at departementet i liten grad styrer tilskuddsforvaltningen gjennom forskrifter. Dette utgangspunktet er også lagt til grunn ved utformingen av foreliggende utkast til forskrift for bolig-, by- og områdeutvikling.

  

5.    Nærmere om de enkelte reglene i forskriftsutkastet

Formål (§ 1)

Ordningens formål skal støtte opp om visjonen om like muligheter og likeverdige levekår for alle uavhengig av hvor i landet en bor. Departementet har utarbeidet målformuleringer i tilknytning til bevilgningsforslaget som legges frem for Stortinget. Målformuleringene har variert noe siden 2007. I Prop. 1 S (2012-2013) er det formulert følgende mål:

Tilskuddordningen skal bedre de fysiske omgivelsene, stimulere til økt deltakelse i nærmiljøet og motvirke negativ utvikling i et område. Tilskuddet skal bidra til å forbedre bomiljøet og løse lokale utfordringer i boligområder.

Dette er foreslått blir tatt inn i forskriften slik at ordningen blir tydelig for de som søker om tilskudd.

 

Geografisk virkeområde (§ 2)

Det foreslås at tilskuddsordningenes geografiske virkeområde fremkommer i forskriften i tråd med det som er vedtatt av Stortinget. For tiden kan det gis tilskudd til tiltak i Bergen, Oslo, avgrenset til Groruddalen, og Trondheim kommune. Eventuelle endringer som vedtas av Stortinget vil bli fulgt opp med forskriftsendringer.

Det fremkommer i budsjettproposisjonen at tilskudd til kommunene skal gis til områder hvor det er dokumenterte utfordringer knyttet til dårlige levekår. Innenfor de aktuelle kommunene vil det bare være utvalgte bydeler eller boområder som prioriteres. Det er først og fremst kommunene som har forutsetninger for å velge hvor innsatsen skal rettes. Områdenes behov kan bli konkretisert gjennom kartlegginger som kan finansieres gjennom tilskuddsordningen.

 

Hvem kan få tilskudd (§ 3)

Bestemmelsen angir målgruppen for tilskuddet og krav som stilles. Under Groruddalsatsingen har Husbanken også gitt tilskudd direkte til andre enn kommunene. Boligselskaper, velforeninger, frivillige organisasjoner og andre har mottatt såkalt bomiljøtilskudd. Det foreslås en endring slik at Husbanken bare skal gi tilskudd til kommunene, og kommunene skal kunne gi tilskudd videre. Dette skal styrke kommunenes engasjement overfor slike private aktører.

 

Tildelingskriterier (§ 4)

Tildelingskriteriene følger opp Prop. 1 S (2012-2013) og budsjettproposisjoner for tidligere år.

I utgangspunktet skal kommunene ha de nødvendige forutsetninger for å sørge for innbyggernes levekår. Statlig tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling skal derfor bare gis til tiltak som ikke ville bli igangsatt uten særskilt statlig støtte. Det foreslås at forskriften fastslår dette. Videre foreslås det at tilskuddet ikke skal dekke mottakers løpende driftsutgifter. Dette er i tråd med gjeldende praksis.

Tilskudd som kommunen gir videre skal støtte opp om ekstraordinære satsinger som gjennomføres sammen med kommunen. Eksempler er bomiljøtiltak som lekeplasser, møteplasser, tilrettelegging for ulike aktiviteter og informasjons- og kompetansebyggende tiltak. Tilskudd skal kunne gis både til utredning, planlegging og gjennomføring av tiltak.

  

Utmåling av tilskudd (§ 5)

Erfaringer og evalueringer viser at tilskuddet kan ha stor effekt når det er inngått samarbeidsavtaler om en helhetlig og ekstraordinær satsing med kommunene. I avtalene har kommunen forpliktet seg til et langsiktig utviklings- og samarbeid med Husbanken og til å bidra med økonomiske ressurser i hele avtaleperioden. Det foreslås at kommunen alltid skal forplikte seg til å bidra økonomisk og at det er inngått avtale mellom Husbanken og kommunen. Mottakeren skal normalt dekke minst halvparten av tiltakets kostnader selv. Dette gjelder både når tilskudd gis til kommuner og når kommuner gir tilskudd videre.

 

Oppfølging og kontroll (§ 6)

Forslaget skal sikre kontrollmulighetene med bruk av tilskuddet og legge til rette for evaluering av ordningen. Departementets kontroll av Husbankens virksomhet skjer hovedsakelig gjennom den ordinære etatsstyringen.

Husbanken og kommunene skal ha hjemmel til å kunne innhente og kontrollere opplysningene som brukes i forbindelse med tildeling og etterfølgende rapportering. Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt dersom forutsetningene for tildelingen ikke overholdes. Husbanken vil fastsette nærmere regler for krav om tilbakebetaling av tilskudd. Eventuelt tilskudd som Husbanken og kommunene får tilbakebetalt kan benyttes på ny i tråd med ordningens regelverk og trenger ikke betales tilbake til statskassen.

 

Prioriteringer (§ 7)

Departementet kan styre virkemiddelbruken innenfor de rammer som forskriften trekker opp.

 

Husbankens retningslinjer og kommunenes regelverk (§ 8)

Husbanken skal fastsette nærmere retningslinjer for gjennomføring av ordningen. Kommunene kan i tillegg fastsette regler for sin videretildeling av tilskudd.

  

Med hilsen

  

Sven Olav Gunnerud (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Jørgen Hafstad

                                                                                          seniorrådgiver

Forslag til forskrift om tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling fra Husbanken

Fastsatt av Kommunal og regionaldepartementet xx.xx.2013 med hjemmel i lov 29. mai 2009 nr 30 om Husbanken (husbankloven) § 1.

 

§ 1. Formål

Tilskuddordningen skal bedre de fysiske omgivelsene, stimulere til økt deltakelse i nærmiljøet og motvirke negativ utvikling i et område. Tilskuddene skal bidra til å forbedre bomiljøet og løse lokale utfordringer i boligområder.

 

§ 2. Geografisk virkeområde

Husbanken kan gi tilskuddet til tiltak i Groruddalen i Oslo og i områder i Bergen og Trondheim kommune, som har særlige dokumenterte levekårsutfordringer.

Kommunen  bestemmer hvilke områder som skal få tilskuddet.

 

§ 3. Hvem kan få tilskuddet

Husbanken gir tilskuddet til kommuner som kan disponere over midlene på egne vegne. Kommunene skal forplikte seg til et langsiktig utviklingsarbeid og samarbeide med Husbanken. 

Kommunene kan tildele tilskuddet videre til boligselskaper, frivillige organisasjoner og interesseorganisasjoner.

 

§ 4. Tildelingskriterier 

Tilskuddet skal gå til tiltak som ellers ikke ville blitt igangsatt. Tilskuddet kan ikke brukes til å dekke løpende driftsutgifter eller løse kommunale oppgaver som er pålagt ved lov.

Tilskudd til andre enn kommuner skal benyttes til fysiske og sosiale tiltak som støtter opp om igangsatte kommunale ekstraordinære satsinger.

 

§ 5. Utmåling av tilskudd

Husbanken fastsetter størrelsen på tilskudd. Det er en forutsetning at de som mottar tilskudd, jf. § 3, forplikter seg til å bidra med økonomiske ressurser. Normalt bidrar mottaker av tilskuddet med minst 50 prosent av tiltakets kostnader.

 

§ 6. Oppfølging og kontroll

Husbanken og kommunen kan innhente og kontrollere opplysninger som brukes i forbindelse med tildelingen og den etterfølgende rapporteringen.

Husbanken og kommunene kan kreve tilbake tilskuddet dersom forutsetningene for tildelingen ikke overholdes. Tilbakebetalt tilskudd skal disponeres i tråd med denne forskriften.

  

§ 7. Prioriteringer

Husbanken foredeler tilskuddet etter prioriteringer som departementet gir.

 

Høringsinstanser - tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling

 
   

Oslo kommune

 

Bergen kommune

 

Trondheim kommune

 
   

Plankontoret for Groruddalen

 

Husbanken

 
   

Miljøverndepartementet

 

Barne- , likestilllings- og inkluderingsdepartementet

Finansdepartementet

 

Arbeidsdepartementet

 

Samferdselsdepartementet

 

Helsedepartementet

 

Justis- og beredskapsdepartementet

 
   

Arbeids- og velferdsdirektoratet

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

 
   

Kommunale boligadministrasjoners landsråd (KBL) Porsgrunn kommune

   

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

 
   

Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)

Leieboerforeningen i Oslo

 

Leieboerforeningen Bergen

 

Norske Landskapsarkitekters Forening (NLA)

 

Norges Praktiserende Arkitekter

 

Norske Arkitekters Landsforbund

 

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

 

OBOS

 

USBL

 

TOBB

 

BOB

 
   

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

 

Oslo Kommunale Leieboerorganisasjon

Til toppen