Høring - forskrifter om rammeplan for femårige grunnskolelærerutdanninger

I tråd med strategien "Lærerløftet – på lag for kunnskapsskolen" oppnevnte Kunnskapsdepartementet et rammeplanutvalg med mandat å utarbeide utkast til rammeplaner for femårige grunnskolelærerutdanninger på masternivå. Departementet har mottatt utvalgets forslag og sender dette nå på høring. Den nye utdanningen vil tre i kraft fra høsten 2017. Ambisjonen er at undervisnings- og læringstrykk skal økes i forhold til gjeldende grunnskolelærerutdanninger. Høringsfrist er 1. april 2016.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.04.2016

Vår ref.: 15/6116

Forskrifter om rammeplan for femårige grunnskolelærerutdanninger - høring


I tråd med strategien "Lærerløftet – på lag for kunnskapsskolen" oppnevnte Kunnskapsdepartementet et utvalg med mandat å utarbeide utkast til rammeplaner for femårige grunnskolelærerutdanninger på masternivå. De nye utdanningene skal erstatte dagens fireårige grunnskolelærerutdanninger for trinn 1-7 og 5-10 fra høsten 2017.

De nye utdanningene skal være integrerte og helhetlige, holde høy kvalitet og oppleves som attraktive, relevante og innovative profesjonsutdanninger. Undervisnings- og læringstrykk skal økes i forhold til gjeldende grunnskolelærerutdanninger. Utvalgets mandat er vedlagt.

Forskriftene skal bidra til en enhetlig nasjonal oppbygging av utdanningene. Utvalget ble bedt om å gjennomføre arbeidet i en åpen og inkluderende prosess.

Vedlagt følger utkast til forskrifter. Vi ber om at høringspartene kommenterer forskriftene pararagrafvis.

Tekniske endringer
Departementet har justert utvalgets forslag. Enkelte formuleringer i §1 er endret eller tatt inn av juridiske årsaker. I forskriftenes § 3 er rekkefølgen mellom avsnittene endret slik at strukturoversikten kommer lenger fram enn i utvalgets forslag.

Substansielle endringer
Departementet har også valgt å gjøre andre endringer. De viktigste er som følger:

Profesjonsfag
Departementet har i høringsutkastet valgt å kalle utvalgets "pedagogikk" for "profesjonsfag".Betegnelsen profesjonsfag erstatter dagens forskrifts betegnelse "Pedagogikk og elevkunnskap", og er ikke ment å innebære substansielle endringer i forhold til dette faget. Profesjonsfag er tidligere benyttet i lektorutdanningene for trinn 8-13.

Grunnskolelærerutdanning eller lektorutdanning
Departementet har erstattet utvalgets forslag til navn på utdanningene:  "Lektorutdanning for 1. –7. trinn" med "Grunnskolelærerutdanning for 1. –7. trinn", og tilsvarende for utdanningen for 5.-10. trinn.  Henvisningen til stillingstittelen lektor er også tatt ut i utkastets § 1.

Læringsutbyttebeskrivelse om vold og seksuelle overgrep
Departementet har lagt inn to læringsutbyttebeksrivelser om vold og seksuelle overgrep i forskriftenes § 2.

Kunnskap om religion, livssyn og etikk som del av profesjonsfaget – formulering (§ 3)Departementet har erstattet følgende formulering i § 3 tredje avsnitt:
"For å styrke lærerkompetansen i et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn er kunnskap om religion, livssyn og etikk tilsvarende 15 studiepoeng integrert i elevkunnskapsdelen av pedagogikkfaget"

med følgende formulering:
"For å styrke lærerkompetansen i et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn skal kunnskap om religion, livssyn og etikk utgjøre en modul tilsvarende 15 studiepoeng integrert i elevkunnskapsdelen av profesjonsfaget." 

Åpning for praksis i barnehage i grunnskolelærerutdanningen for 1. – 7. trinn (§ 3)
Departementet har i § 3 lagt inn følgende setning i omtalen av praksisopplæringen:
"105 dager skal gjennomføres i grunnskolen og 5 dager skal ha fokus på overgangen barnehage - skole, og kan derfor legges til barnehage."

Formuleringen åpner for at 5 dager av praksisopplæringen kan legges til barnehagen.Departementet ber om høringsinstansenes synspunkter på dette. Bakrunnen for endringen er et ønske om å vektlegge overgangen mellom barnehage og skole sterkere. 

Fritaksbestemmelser (§ 6)
Formuleringen angående fritak for prøve i en av målformene er endret av departementet.  Departementet vil unngå en usaklig forskjellsbehandling av studenter med fritak fra videregående med bakgrunn i nedsatt funksjonsevne, jf.  § 6 i dagens GLU-forskrift. Denne fritaksbestemmelsen vil derfor bli stående.  

Generelle opplysninger
Departementet er opptatt av at forskriften skal inneholde formuleringer som sikrer at den nye femårige grunnskolelæreutdanningen bygger på oppdatert og forskningsbasert kunnskap. Departementet er opptatt av at beskrivelsene av forventet læringsutbytte er i tråd med god praksis. Vi ber om høringsinstansenes syn på dette.

Departementet sender med dette på høring utkast til forskrift om rammeplan for femårig grunnskolelærerutdanning for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn.

Rammeplanutvalgets opprinnelige merknader og vurderinger kan leses på utvalgets hjemmesider:  https://hihm.no/prosjektsider/rammeplanutvalg-for-grunnskolelaererutdanninger-paa-masternivaa

Høringsfrist er 1. april 2016. Høringsuttalelser sendes Kunnskapsdepartementet på e-post postmottak@kd.dep.no. Av hensyn til fremdrift med implementering av ny femårig grunnskolelærerutdanning vil det ikke bli gitt utsettelse av høringsfristen.

 

Med hilsen


Fredrik Dalen Tennøe (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                                     Øyvind Johnson
                                                                                     seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Departementene
Universiteter og høyskoler
Forsvarets høgskole
Politihøgskolen
Universitets- og høgskolerådet
Nettverk for private høgskoler
Norges forskningsråd
NOKUT
SIU
FSAT
NRLU
Norgesuniversitetet
Fleksibel utdanning Norge
Uninett AS
Vox
Sametinget
Utdanningsdirektoratet
KS
Oslo Kommune
Fylkesmennene
Norsk Studentorganisasjon
ANSA
Organisasjon for Norske Fagskolestudenter
Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet
Elevorganisasjonen
Foreldreutvalget for grunnskolen
Utdanningsforbundet
Forskerforbundet
Norsk Lektorlag
Norsk Skolelederforbund
Skolenes Landsforbund
Lærernes Yrkesforbund
Steinerskoleforbundet
Musikernes Fellesorganisasjon
NITO
Tekna
Naturviterne
Fellesorganisasjonen
Norges Juristforbund
Norges Sykepleieforbund
Samfunnsøkonomenes Fagforening
Econa
NTL
Fagforbundet
UNIO
LO
Akademikerne
YS
Næringslivets Hovedorganisasjon
Hovedorganisasjonen VIRKE
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Abelia
Norsk kulturråd
Språkrådet
Fellesrådet for kunstfagene i skolen
Musikk i skolen
Fremmedspråksenteret
Kunst- og kultursenteret
Lesesenteret
Matematikksenteret
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
Naturfagsenteret
Nynorsksenteret
Senter for realfagsrekruttering
Senter for IKT i utdanningen
Skrivesenteret
Riksrevisjonen
Redd Barna
Barneombudet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Integrerings- og mangfolds direktoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Samarbeidsorganet for funksjonshemmedes organisasjon (SAFO)
Dysleksiforbundet i Norge
Institutt for Kristen Oppseding
Norsk senter for Menneskerettigheter
Norsk Presseforbund
NOVA
Universell