Høring - kommunal medfinansiering av landsdekkende tilbud varig tilrettelagt arbeid (VTA) - forskriftsendring

Resultat: Endring fastsatt 4. oktober 2011 i forskrift av 11. desember 2008 nr 1320 om arbeidsrettede tiltak mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2011

Vår ref.: 201101422-/EAK

Høringsnotat - kommunal medfinansiering av landsdekkende tilbud varig tilrettelagt arbeid (VTA) – forskriftsendring

Arbeidsdepartementet sender med dette på høring forslag om medfinansiering fra opprinnelig bostedskommune for tiltaksdeltakere i landsdekkende tilbud av varig tilrettelagt arbeid (VTA).

Forslaget innebærer en forskriftsendring i forskrift om arbeidsrettede tiltak § 11-7 Tilskudd til tiltaksarrangør.

Høringsfristen er 1. september 2011.

Vi ber om at eventuelle merknader til høringsnotatet innen fristen sendes til:

Arbeidsdepartementet, Postboks 8019 Dep, 0030 OSLO

Merknader kan også sendes elektronisk til: postmottak@ad.dep.no

Kontaktperson er seniorrådgiver Eli Hanasand Aksnes eak@ad.dep.no, tlf. 22 24 85 33.

Med hilsen

Ulf Pedersen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Øystein Haram
avdelingsdirektør
 

Høringsnotat om kommunal medfinansiering av landsdekkende tilbud av tiltaket varig tilrettelagt arbeid (VTA) - forskriftsendring

1. Innledning

Forslaget om endringer i forskrift om arbeidsrettede tiltak som legges frem i dette høringsnotatet kommer av behovet for medfinansiering fra opprinnelig bostedskommune for tiltaksdeltakere i landsdekkende tilbud av varig tilrettelagt arbeid (heretter kalt VTA). Med landsdekkende tilbud menes her tilbud om varig tilrettelagte tiltaksplasser for helt spesielle grupper (f. eks. døvblinde), hvor deltakerne kommer fra hele landet og det kun er noen få tilbud på landsbasis. Det er fare for at slike spesielle tilbud for små grupper deltakere vil bli nedlagt dersom medfinansieringen ikke blir endret. Med opprinnelig bostedskommune menes bostedskommune ved innsøking til tiltaket.

Tiltaket VTA skal i henhold til dagens regelverk for arbeidsrettede tiltak tilbys personer som har fått, eller i nær fremtid ventes å få innvilget varig uførepensjon. Andre tiltak skal være vurdert og funnet å være uaktuelle.

Tiltaksarrangørene skal som hovedregel organiseres som aksjeselskap med kommunal eller fylkeskommunal aksjemajoritet. VTA kan også tilbys som enkeltplasser i ordinære virksomheter. Det er ikke krav om kommunal medfinansiering for disse plassene.

2. Kommunal medfinansiering av landsdekkende tilbud

Målgruppen for tiltaket VTA befinner seg i skjæringspunktet mellom den nasjonale arbeidsmarkedspolitikken og kommunens ansvar for personer som ikke forventes å være tilgjengelige for det ordinære arbeidsmarkedet. Det foreligger derfor et kommunalt medfinansieringsansvar for VTA-plasser.

VTA-tiltaket skal i henhold til forskrift om arbeidsrettede tiltak § 11-7 Tilskudd til tiltaksarrangør finansieres gjennom et statlig tilskudd knyttet til et avtalt antall plasser, samt en kommunal medfinansieringsandel på minimum 25 pst. av det statlige tilskuddet.

Tiltaksarrangørene mottar i dag et fast statlig driftstilskudd per godkjent tiltaksplass, for tiden på 128 344 kroner per år. Det kommunale tilskuddet skal betales av deltakernes bostedskommune. Bestemmelsen om at tilskuddet skal betales av deltakernes bostedskommune ble innført i forbindelse med ny forskrift om arbeidsrettede tiltak (2009), og avløste bestemmelsen om plikt til medfinansiering for kommunen som eier bedriften. Den tidligere finansieringsordningen ble ansett som lite hensiktsmessig ettersom disse kommunene da også fikk ansvaret for den kommunale medfinansieringen for arbeidstakere bosatt i andre kommuner.

For tiltaksarrangører med landsdekkende tilbud kan det oppstå problemer i forbindelse med kommunal medfinansiering. Deltakerne har meldt flytting i folkeregisteret til kommunen som eier bedriften. Denne kommunen anses da som deltakerens bostedskommune og er således pliktig til å medfinansiere tiltaksplasser for landsdekkende tilbud. Dette vanskeliggjør kommunal medfinansiering for enkelte av tiltaksarrangørene fordi de aktuelle kommunene anser det som en urimelig ordning som utgjør en økonomisk belastning, særlig for de mindre kommunene med landsdekkende tilbud av VTA.

De tiltaksarrangørene som har landsdekkende tilbud har per dags dato ca. 150 tiltaksplasser, eller ca. 2 pst. av totalt ca. 7 800 tiltaksplasser i VTA i skjermet virksomhet. Av plassene hos disse tiltaksarrangørene er en del av deltakerne naturlig hjemmehørende i kommunene hvor tiltaksarrangørene er lokalisert.

Selv om omfanget av problemet med medfinansieringen gjelder et lite antall personer, ønsker departementet å fordele medfinansieringsansvaret på en mer rettferdig og hensiktsmessig måte enn i dag for kommuner som tilbyr landsdekkende tilbud om VTA. Dette er viktig for at slike spesielle tilbud skal kunne eksistere, og for å begrense risikoen for at tilbudene blir nedlagt som følge av omleggingen av medfinansieringsansvaret i 2009. Det kan ikke forventes at kommuner generelt vil tilby slike tiltak for sine innbyggere, ettersom det vil bli for få deltakere og for kostbart. Departementet foreslår derfor at medfinansieringsplikten i fremtiden skal knyttes til deltakerens opprinnelige bostedskommune for denne typen tilbud. Med deltakerens opprinnelige bostedskommune menes bostedskommune ved innsøking til VTA-tiltaket. Dette vil gjøre det lettere for alle kommuner å tilby slike tiltaksplasser til innbyggere med disse spesielle behov. Dette vil også etter departementets vurdering plassere medfinansieringsansvaret der det mest naturlig hører hjemme.

3. Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske konsekvensene av forslaget vil i første rekke være en omfordeling av medfinansieringskostnadene mellom kommuner, slik at kommuner hvor tiltaksarrangøren er lokalisert får mindre kostnader og disse fordeles på flere kommuner rundt i landet etter hvor deltakerne opprinnelig innsøkes fra. Antall personer dette gjelder kan i dag anslås til om lag 150 personer. De administrative konsekvensene er ubetydelige både for Arbeids- og velferdsetaten, tiltaksarrangørene og kommunene.

Bestemmelsen vil gjelde for nye tilfeller. Det er lav gjennomstrømning i tiltaket VTA. Det er vanskelig å anslå antall per år fremover, men det vil gjelde et lite antall personer hvert år siden utskifting av bestanden på om lag 150 personer forventes å ta mange år.

4. Iverksetting

Departementet foreslår at endringen som er omtalt i høringsnotatet iverksettes fra 1. januar 2012. Endringen gjelder for nye deltakere som begynner i VTA fra 1. januar 2012.

5. Forslag til forskrift om endringer i forskrift 11. desember 2008 nr. 1320 om arbeidsrettede tiltak mv.

(Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet med hjemmel i lov 10. desember 2004 nr. 76 om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven) §§ 12 og 13).

§ 11-7 skal lyde:

Tiltaksarrangør mottar statlig driftstilskudd. Driftstilskuddet utgjør en fast, månedlig sats per godkjent tiltaksplass.

Tiltaksarrangør mottar i tillegg kommunalt tilskudd som skal utgjøre minst 25 prosent av det statlige tilskuddet. Tilskuddet betales av deltakernes bostedskommune i henhold til lov av 16. januar 1970 om folkeregistrering. Tilskudd til deltakelse i landsdekkende tilbud betales av deltakernes bostedskommune ved innsøking til tiltaket.

Arbeids- og velferdsetaten godkjenner hva som regnes som landsdekkende tilbud.

 • Akademikerne
 • Alle landets kommuner
 • Arbeidsgiverforeningen NAVO
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL)
 • Attføringsbedriftene
 • Fellesforbundet
 • Finansdepartementet
 • Forum for arbeid med bistand
 • Forum for arbeidstrening, FFA
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FFO
 • Helsedirektoratet
 • HSH
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • KS
 • Landsorganisasjonen i Norge LO
 • Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede, LAFY
 • Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming NAKU
 • Nordlandsforskning
 • Norges Handikapforbund
 • Norsk Attføringsforum
 • Næringslivets Hovedorganisasjon NHO
 • Rådet for psykisk helse
 • SAFO
 • Statens råd for funksjonshemmede
 • UNIO
 • Velferdsalliansen
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
 • Sametinget

Til toppen