Høring - forslag om adgang til bareboat registrering

Nærings- og fiskeridepartementet sender ut på høring forslag til endringer i lov av 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) og lov av 12. juni 1987 nr. 48 om norsk internasjonalt skipsregister (NIS-loven).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 06.03.2018