Høring - forslag om adgang til bareboat registrering

Nærings- og fiskeridepartementet sender ut på høring forslag til endringer i lov av 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) og lov av 12. juni 1987 nr. 48 om norsk internasjonalt skipsregister (NIS-loven).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 06.03.2018

Vår ref.: 17/6173

Departementet forslår at det fastsettes regler som åpner for bareboat-registrering av skip. Det foreslås at skip registrert i Norsk Internasjonalt skipsregister (NIS) tillates å bareboat-registrere i utenlandske skipsregistre (bareboat-utflagging), og at utenlandskregistrerte skip tillates å bareboat-registrerer i Norsk ordinært skipsregister (NOR) og NIS (bareboat-innflagging). I tillegg ønsker departementet å få nærmere belyst om det også bør åpnes for å tillate bareboat-registrering ut av NOR.

Frist for hørinssvar er 6. mars 2018.

Høringsinstansene følger av vedlagte høringsliste. Deparementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende instanser som ikke er oppført på listen.

Høringen er åpen og alle kan avgi høringsuttalelse. Departementet gjør oppmerksom på at uttalelser er offentlige etter offentleglova, og vil bli publisert med øvrige høringsuttalelser.

Med vennlig hilsen

Gaute Sivertsen
avdelingsdirektør

                                                                         Lillian Sasiprapa Siggerud
                                                                         rådgiver                                                                   

Departementene

Finanstilsynet

Kystverket

Sjøfartsdirektoratet

Fiskeridirektoratet

Assuranceforeningen Skuld

CEFOR - the Nordic Association of Marine Insurers

De sjøkyndiges forbund

Den norske Advokatforening

DNB

Finansnæringens hovedorganisasjon

Fiskebåtredernes Forbund

Finans Norge

Fiskebåt

Fellesforbundet for sjøfolk

Gard Services AS

Hovedorganisasjonen Virke

Hurtigbåtenes rederiforbund

Intertanko

Kystrederiene

Landsorganisasjonen i Norge

Logistikk- og Transportindustriens Landsforening

Nordea

Nordisk institutt for sjørett

Nordisk Skibsrederforening

Nordland Fylkes Fiskarlag

Norges Fiskarlag

Norges Rederiforbund

Norsk Petroleumsinstitutt

Nosk Sjømannsforbund

Norsk Sjøoffisersforbund

Det norske maskinistforbund

Norske Maritime Leverandører

Næringslivets Hovedorganisasjon

NHO Sjøfart

Petroleumstilsynet

Sparebankforeningen i Norge

Transportbrukernes Fellesorganisasjon

UNIO

Til toppen