Høring - forslag om blokker til utlysning i 22. konsesjonsrunde

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.05.2012

Høring – 22. konsesjonsrunde og forslag om blokker til utlysning

Olje- og energidepartementet mottok 11. januar 2012 nominasjon fra 37 selskaper med ønske om å inkludere totalt 228 blokker eller deler av blokker i 22. konsesjonsrunde. 107 av de nominerte blokkene var nominert av to eller flere selskaper. Oljedirektoratet har deretter vurdert de nominerte blokkene. Forslaget om blokker til utlysning i 22. konsesjonsrunde som nå er sendt på høring er basert på Oljedirektoratets anbefalinger, og omfatter totalt 86 blokker eller deler av blokker, hvorav 72 er i Barentshavet og 14 ligger i Norskehavet.

Regjeringen varslet i Meld. St. 28 (2010-2011) En næring for framtida – om petroleumsvirksomheten å gjennomføre offentlig høring ved utlysning av areal i nummererte konsesjonsrunder. For områder med forvaltningsplan bes det kun om innspill knyttet til om det er tilkommet ny, vesentlig informasjon etter at den relevante forvaltningsplanen ble vedtatt. Eventuell ny, vesentlig informasjon vil inngå i beslutningsgrunnlaget når Regjeringen avgjør hvilke blokker som skal inkludere i utlysning av 22. konsesjonsrunde.

Den 29. mars 2012 ble forslaget til utlysning av blokker i 22. konsesjonsrunde sendt ut på offentlig høring, der alle samfunnsinteresser inviteres til å gi innspill. Høringssvarene vil bli lagt ut på OEDs nettsider.

For kart og forslag om blokker til utlysning se fanen Høringsbrev.