Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - forslag om endring av forskrift 9. juli 1993 nr. 596 om begrensing av fartsområde for passasjerskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NIS)

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette forslag til endringer i forskrift om begrensning av fartsområde for passasjerskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NIS) av 9. juli 1993 nr. 596. Endringen er ikke en del av forslagene i Fartsområdeutvalget.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.02.2015

Vår ref.: 14/8891

1. Bakgrunn – dagens regulering og rettstilstand
Det følger av lov om norsk internasjonalt skipsregister (NIS-loven) § 4 at skip registrert i norsk internasjonalt skipsregister ikke tillates å føre last eller passasjerer mellom norske havner eller å gå i fast rute med passasjerer mellom norsk og utenlandsk havn.

Nærings- og fiskeridepartementets fortolkning og praktisering av bestemmelsen har vært at skip som fører passasjerer mellom norske havner omfattes av forbudet selv om skipet ikke går i fast rute. Videre har departementet lagt til grunn at forbudet gjelder uavhengig av om det skjer en av- eller påstigning av passasjerer i de norske havnene. Fortolkningen av gjeldende regelverk innebærer at passasjerskip med anløp av mer enn én norsk havn, ikke kan registreres i norsk internasjonalt skipsregister (heretter NIS). Departementet har mottatt henvendelser om at departementets tolkning er svært restriktiv. Departementet har vurdert konsekvensene av at cruiseskip med anløp i mer enn én norsk havn registreres i NIS opp mot hensynet bak fartsområdebegrensningen i § 4 - å hindre konkurranse i disfavør av skip registrert i norsk ordinært skipsregister (heretter NOR). Departementet kan ikke se at dette hensynet svekkes.

Det foreslås på denne bakgrunn en endring i forskrift om begrensning av fartsområde for passasjerskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NIS) 9. juli 1993 nr. 596 med nye kapitler og bestemmelser.

NIS-loven § 4 annet ledd åpner for at Kongen ved forskrift kan fastsette annet fartsområde for skip registrert i norsk internasjonalt skipsregister enn det som er angitt i første ledd. Fire forskrifter er i dag hjemlet i loven § 4.

Forskrift av 9. juli 1993 om begrensning av fartsområde for passasjerskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NIS)Forskrift av 16. august 1989 om fartsområde for NIS-registrert skipForskrift av 11. august 1989 til gjennomføring av forskrift om utvidet fartsområde for lasteskip registrert i norsk internasjonalt skipsregisteromForskrift av 30. juni 1987 om særskilt fartsområde for fartøyer og flyttbare innretninger i petroleumsvirksomhet registrert i norsk internasjonalt skipsregister

2. Nærmere om forslaget
Forskriftsendringen innebærer en oppmykning av fartsområdebegrensningen i NIS-loven § 4 for cruiseskip.

Departementet finner at tidligere tolkning og praktisering av fartsområdebegrensningen i NIS-loven § 4 bør endres slik at det avgjørende for at et skip "fører passasjerer mellom norske havner" i NIS-loven § 4, bør være hvorvidt det skjer en av- eller påstigning av passasjerer mellom havnene. Forskriftsendringen åpner for at det ikke er i strid med NIS-loven § 4 at cruiseskip med anløp i norske havner kan registreres i NIS. Det ligger i cruisekonseptets natur at passasjerene blir med cruiseskipet på en rundreise der de får anledning til å gå på sightseeing i ulike havner cruiseskipet anløper. Cruiseskip som for eksempel starter i Bergen, med anløp i Bodø, Tromsø, Russland, Svalbard, London og har siste stopp i eksempelvis København, vil ned denne endringen gis anledning til å registreres i NIS.

For å unngå at hensynet bak fartsområdebegrensningen i NIS-loven § 4 svekkes, og likeledes unngå at NOR-registeret undergraves, er det satt som vilkår at passasjerene ikke har anledning til å kjøpe billetter kun mellom norske havner. Departementet foreslår at passasjerene kun har adgang til å forlate eller gå om bord i norsk havn dersom billetten inkluderer anløp av minst to utenlandske havner. På denne måten sikres en konkurransedyktig flåte under norsk flagg, og NIS vil være et attraktivt register for rederier som driver internasjonal cruisvirksomhet med anløp i norske havner. I denne sammenheng understrekes det at det ikke med dette gjøres noen endring av forbudet mot å seile i "fast rute" mellom norsk og utenlandsk havn i NIS-loven § 4 og forbudet mot å seile i "fast rute" mellom nordiske havner, jf. forskrift 9. juli 1993 om begrensning av fartsområde for passasjerskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NIS). Sistnevnte bestemmelse videreføres i den nye forskriften.

3. Kommentarer til de enkelte bestemmelsene
I dette avsnittet knyttes noen kommentarer til endringsforslagene til forskrift om begrensning av fartsområde for passasjerskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NIS).

Innledningsvis vises det til at de eksisterende bestemmelsene i forskrift om begrensning av fartsområde for passasjerskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NIS) videreføres i den nye forskriftens kapittel I og III. Det innføres nye bestemmelser som kun får anvendelse på cruiseskip registrert i NIS i forskriftens kapittel II. Endringene i den nye forskriften vil ikke medføre konsekvenser for vanlig rutetrafikk.

Tittelen på forskriften foreslås endret fra Forskrift om begrensning av fartsområde for passasjerskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NIS) til Forskrift om særskilt fartsområde for passasjerskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NIS).

Kapittel I. Generelle bestemmelser
Den nye forskriften foreslås delt i kapitler slik at generelle bestemmelser som får anvendelse på alle passasjerskip reguleres i kapittel I, mens bestemmelser som kun får anvendelse på cruiseskip reguleres i kapittel II.

§1. Anvendelse
Anvendelsesbestemmelsen i § 1 angir positivt de skipene som skal omfattes av forskriften

Etter § 1 får forskriften anvendelse på passasjerskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NIS). Alle typer passasjerskip omfattes av forskriften – uavhengig av byggeår og størrelse.

§2. Forbud mot passasjerfart mellom visse stater
Bestemmelsen videreføres fra § 1 i Forskrift om begrensning av fartsområde for passasjerskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister(NIS). Bestemmelsen setter forbud mot å føre passasjerer i fast rute mellom nordiske havner. Passasjerskip antas å kunne føre passasjerer mellom nordiske havner, så lenge skipet ikke er i "fast rute".

§3. Endring i fartsområdebegrensningen
Bestemmelsen videreføres fra § 2 i Forskrift om begrensning av fartsområde for passasjerskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NIS).

Kapittel II. Særbestemmelser for cruiseskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister

§4. Anvendelse
I denne bestemmelsen angis det positivt hvilke skip kapittel II får anvendelse på, herunder cruiseskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister. På denne måten avgrenses det mot andre passasjerskip.

§5. Definisjon
Her defineres cruiseskip i paragrafens første ledd og cruise i paragrafens andre ledd. For å sikre kontinuitet og klarhet settes det rammer for hvilke skip som omfattes av forskriftens kapittel II.

§6. Vilkår for å føre passasjerer mellom norske havner
Bestemmelsen setter vilkår for når et cruisskip i NIS kan føre passasjerer mellom norske havner. Vilkårene skal hindre konkurranse i disfavør av skip registrert i NOR, men samtidig legge til rette for at cruiseskip med anløp av flere norske havner kan registreres i NIS.

Det følger av bestemmelsens første ledd at cruiseskip som omfattes av kapittel II, tillates å føre passasjerer mellom norske havner dersom det anløper til sammen minst to utenlandske havner før eller etter anløp av en eller flere norske havner. Departementet ser behov for å fastsette vilkåret for å ivareta hensynet bak NIS-loven § 4. Dersom cruiseskipet ikke var gitt denne begreningen, kunne cruiseskip i realiteten konkurrert direkte med Hurtigruten.

Det følger av bestemmelsens annet ledd at passasjerene ikke kan kjøpe billetter kun mellom norske havner. Vilkåret skal ivareta fartsområdebegrensningen i NIS-loven § 4 om at skip registrert i NIS ikke skal føre passasjerer mellom norske havner.

Det fremgår av bestemmelsens tredje ledd at passasjerene kan gå om bord eller forlate skipet i norsk havn dersom billetten inkluderer anløp av minst to utenlandske havner. Dette vilkåret er satt slik at NOR-skip ikke skal utkonkurreres på persontransport mellom norske havner.

Kapittel III. Straff og ikrafttredelse

§7. Straff
Bestemmelsen videreføres fra § 3 i Forskrift om begrensning av fartsområde for passasjerskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister(NIS).

§8. Ikrafttredelse
Bestemmelsen fastsetter når forskriften skal tre i kraft.

4. Konsekvenser
Ved registrering i NIS skal det ved førstegangsregistrering betales et gebyr. Deretter betales et årlig gebyr. Nærings- og fiskeridepartementet legger til grunn at endringene ikke utløser vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller det offentlige.

5. Avslutning
Det bes om kommentarer på den nye forskriften § 6, og hvorvidt det er nødvendig med ytterligere vilkår eller alternativt begrensninger for skip registrert i NIS til å føre passasjerer mellom norske havner.

Forslag til forskrift

Forskrift om særskilt fartsområde for passasjerskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NIS)

Kapittel I. Generelle bestemmelser


§1. Anvendelse
Denne forskriften kommer til anvendelse på passasjerskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister.

§2. Forbud mot passasjerfart mellom visse stater
Skip registrert i norsk internasjonalt skipsregister tillates ikke å føre passasjerer i fast rute mellom nordiske land. Forbudet gjelder enhver form for slik passasjerfart, også sesongpreget fart, mellom Danmark, Finland, Island og Sverige.

§3. Endring i fartsområdebegrensningen
Nærings- og fiskeridepartementet kan ved forskrift endre fartsområdebegrensningen angitt i §3 når det finnes å foreligge konkurransevridning i disfavør av skip registrert norsk ordinært skipsregister og konkurransevridningen anses å være et resultat av andre staters tiltak eller konkurransevridende ordninger.

Kapittel II. Særbestemmelser for cruiseskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister


§4. Anvendelse
Dette kapittelet kommer til anvendelse på cruiseskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister

§5. Definisjon
Med cruiseskip menes i denne forskrift passasjerskip som seiler cruise og har lugarkapasitet til samtlige passasjerer. Skipsruten må innebære minst en nattseilas og være av minimum 24 timers varighet.

Med cruise menes i denne forskrift et konkret tilbudt turprogram med et cruiseskip

§6. Vilkår for å føre passasjerer mellom norske og utenlandske havner
Cruiseskip som omfattes av dette kapittel, tillates å føre passasjerer mellom norske havner dersom det anløper til sammen minst to utenlandske havner før eller etter anløp av en eller flere norske havner

Passasjerene har ikke anledning til å kjøpe billetter kun mellom norske havner

Passasjerene kan gå om bord eller forlate cruiseskipet i norsk havn dersom billetten inkluderer anløp av minst to utenlandske havner.

Kapittel III. Straff og ikrafttredelse

§7. Straff
Forsettlig overtredelse av denne forskrift straffes med bøter i medhold av lov 12. juni 1987 nr.48 § 11, såfremt strengere straff ikke kommer til anvendelse i medhold av annen lovbestemmelse. Er den straffbare handlingen foretatt av noen som har handlet på vegne av selskap eller sammenslutning nevnt ilovens § 1, kan bøtestraff idømmes foretaket som sådan.

Ved overtredelse kan Nærings- og fiskeridepartementet bestemme at skipet skal slettes i registeret, jf. lov 12.juni 1987 nr. 48 § 12 annet ledd.

§8. Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft xx.xx.2015

Med hilsen

Ida Skard (e.f.)
ekspedisjonssjef
                                                                                   Lillian S. Siggerud
                                                                                   førstekonsulent

Samferdselsdepartementet
Arbeids- og sosialdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Det Norske Maskinistforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
NHO Sjøfart
Fraktefartøyenes Rederiforening
Sjøfartsdirektoratet

 

Til toppen