Høring - forlsag om endringer i arbeidstidsbestemmelsene på sokkelen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.05.2008

Vår ref.: 200701403-/CRS

Vi viser til vedlagte høringsnotat med forslag til endringer i i arbeidstidsbestemmelsene på sokkelen.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet ber om høringsinstansenes eventuelle kommentarer innen 20. mai 2008. Vi ber høringsinstansene vurdere behovet for å innhente uttalelser fra sine etater/organisasjoner som ikke er oppført som høringsinstans.  

Vi ber om at uttalelsene sendes i Word-format (eller tilsvarende), slik at de kan tilrettelegges for synshemmede på nett. 

Med hilsen

 

Ragnhild Nordaas (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Cecilie R. Sæther                                                                                           seniorrådgiver

 

Vedlegg

Akademikerne
Arbeidsforskningsinstituttet AS
Arbeidsgiverforening Spekter
Direktoratet for arbeidstilsynet
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Helse- og omsorgsdepartementet
Industri Energi
Justis- og politidepartementet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Lederne
Miljøverndepartementet
NITO
Norges Rederiforbund
Norsk Industri
Norsk Sjøoffisersforbund
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon  NHO
Olje- og energidepartementet
Oljeindustriens Landsforening OLF
Petroleumstilsynet
SAFE
Samferdselsdepartementet
Sosial- og helsedirektoratet
Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
Statens forurensningstilsyn
Statens helsetilsyn
Unio
Utenriksdepartementet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

Til toppen