Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - forslag om endringer i folketrygdloven mv. Krav til opphold i Norge for rett til barne- og ektefelletillegg

Arbeids- og sosialdepartementet sender på høring forslag om endringer i reglene for rett til barne- og ektefelletillegg.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.02.2019

Vår ref.: 18/3379

Arbeids- og sosialdepartementet sender på høring forslag om endringer i reglene for rett til barne- og ektefelletillegg. Det gis i dag barnetillegg til en rekke ytelser fra folketrygden, samt til kvalifiseringsstønad og tiltakspenger. Mottakere av alderspensjon etter folketrygdloven kapittel 19 og uføretrygdede som tidligere mottok uførepensjon kan i tillegg motta ektefelletillegg.

Det foreslås endringer i retten til barne- og ektefelletillegg, ved bosetting og opphold utenfor Norge. Forslagene skal bidra til å begrense velferdseksport, samt stramme inn på offentlig støtte til foreldre som sender barn til utlandet hvor de holdes mot sin vilje.

Frist for å sende inn høringssvar er 8. februar 2019.

Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelsene blir publisert på departementets nettsider. Høringsuttalelser skal avgis digitalt , under "Send inn høringssvar" nedenfor.

Med hilsen

Ulf Pedersen (e.f.)
ekspedisjonssjef 

Sara Bruvoll
avdelingsdirektør

 • Advokatforeningen
 • Akademikerne
 • Amnesty International Norge
 • Antirasistisk senter
 • Arbeid & inkludering
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsforskningsinstituttet
 • Arbeidsgiverforningen for Vekst og attføringsbedrifter (ASVL)
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Barn av rusmisbrukere – BAR
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Barneombudet
 • Blå Kors
 • Datatilsynet
 • Departementene og Statsministerens kontor
 • Den norske dommerforening
 • Den norske kirke ved Kirkerådet
 • Den norske legeforening
 • Delta
 • Det Mosaiske trossamfund
 • Elevorganisasjonen (EO)
 • Fagforbundet
 • Fellesorganisasjonen (FO)
 • Folkehelseinstituttet
 • Fontenehus Norge
 • Forandringsfabrikken
 • Forskningsinstituttet Fafo
 • Frelsesarmeen
 • Frischsenteret
 • Frivillighet Norge
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
 • Fylkesmannsembetene
 • Gatejuristen i Oslo
 • Helsedirektoratet
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Humanetisk Forbund
 • Human Rights Service
 • Institutt for samfunnsforskning
 • Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
 • Islamsk råd Norge
 • Jussbuss
 • Jussformidlingen i Bergen
 • Jusshjelpa i Midt-Norge
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
 • Kirkens Bymisjon
 • Kommunene
 • KS
 • KUN
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • LIM (Likestilling, Integrering, Mangfold)
 • Mental Helse
 • MIRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)
 • Norges Juristforbund
 • Norges Kvinne- og familieforbund
 • Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
 • Norges Røde Kors
 • Norsk attføringsforum
 • Norsk Folkehjelp
 • Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid
 • Norsk psykologforening
 • Norsk senter for menneskerettigheter
 • Norsk sosiologforening
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • Organisasjon Mot Offentlig Diskriminering (OMOD)
 • Pensjonistforbundet
 • Politidirektoratet
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – RKBU Nord
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – RKBU Midt Norge
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – RKBU Vest
 • Regionsentrene for barn og unges psykiske helse, RBUP Øst og Sør
 • Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - RVTS Midt
 • Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging -  RVTS Øst
 • Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - RVTS Nord
 • Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - RVTS Vest
 • Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - RVTS Sør
 • Rettspolitisk forening (RPF)
 • Rådet for psykisk helse
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
 • Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge (SF)
 • Sámediggi – Sametinget
 • Sekretariatet for konfliktrådene
 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
 • Senter for seniorpolitikk
 • Sivilombudsmannen
 • Skattedirektoratet
 • Statens helsetilsyn
 • Statistisk sentralbyrå (SSB)
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Trygderetten
 • Uføres Landsorganisasjon ULO
 • Unge funksjonshemmede
 • UNICEF Norge
 • Unio
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Tromsø
 • Utdanningsforbundet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utlendingsdirektoratet
 • Velferdsalliansen
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 

 

 

Til toppen