Høring - forslag om endringer i tobakksskadeloven

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag om endringer i tobakksskadeloven på høring. De foreslåtte endringene tar sikte på å få etablert en register- og tilsynsordning for å sikre bedre etterlevelse av bestemmelser i tobakksskadeloven om salg av tobakksvarer og e-sigaretter. Forslaget om register- og tilsynsordningen er ment å erstatte en bevillingsordning som forrige regjering vedtok, men som aldri trådte i kraft. I tilknytning til dette foreslås det enkelte andre endringer og presiseringer i loven.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2016

Vår ref.: 16/4537

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag om endringer i lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven) på høring.

Høringsnotatet inneholder forslag til en register- og tilsynsordning som innebærer at både grossister og detaljister av tobakksvarer og e-sigaretter må registrere seg i et nasjonalt register. Det primære formålet med forslagene er å sikre bedre etterlevelse av bestemmelser i tobakksskadeloven, særlig forbudet mot salg til personer under 18 år. 

Kommunene får etter forslaget i oppgave å føre tilsyn med utsalgssteder i sin kommune. Helsedirektoratet får i oppgave å føre tilsyn med grossistene. Det foreslås også at Helsedirektoratet får i oppdrag å opprette og drifte et nasjonalt register (tobakkssalgsregister). Registeret skal gi oversikt over alle grossister og detaljister som selger tobakksvarer og e-sigaretter.

Departementet har innført en ny løsning for høringsuttalelser. Høringsuttalelser kan avgis digitalt på denne siden. Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.

Høringsinstansene bes vurdere om høringsnotatet bør videreformidles til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer eller liknende.

Høringsfristen er 1. oktober 2016.

Eventuelle spørsmål i anledning høringen kan rettes til fagdirektør Helena Wilson på e-post Helena.Wilson@hod.dep.no eller telefon 22 24 87 57.

 

Med vennlig hilsen                                                           

Elin Anglevik  (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Aira Din
                                                                                          førstekonsulent

                                                                                         

Departementene

Sametinget

Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Kommunene
Longyearbyen lokalstyre

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barneombudet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Datatilsynet
Direktoratet for Arbeidstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Helsedirektoratet
Konkurransetilsynet
Kreftregisteret Likestillings- og diskrimineringsombudet
Mattilsynet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Norges forskningsråd
Petroleumstilsynet
Politidirektoratet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksarkivet
Riksrevisjonen
Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
Statens helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Toll- og avgiftsdirektoratet
Utdanningsdirektoratet

Actis
Airport Retail Norway AS
Akademikerne
Aktive Foreldre SA

Alliance Boots AS
Apotek1 Gruppen AS
Apotekforeningen
Apotekgruppen
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeidsmiljøsenteret
Arntzen Vin og Cigar
ASKO
Augusto International
BAT Norway AS
Bensinforhandlernes Bransjeforening
Blå Kors
Brønnøysundregistrene
Conrad Langgard AS
Coop Norge AS
Dagligvareleverandørenes Forening
Delta
Den norske jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Det Norske Cigarselskap
Det Norske Totalavholdsselskap
DB Schenker Norge
DHL Norge
Elevorganisasjonen
Fagforbundet
Farmasiforbundet
Forbundet mot rusgift
Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)
Forskningsstiftelsen FAFO
Forum for Reise og Handel
FORUT
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Handel og kontor
Handelshøyskolen BI
Havanna Magasinet AS
HR Norge
Hotell- og restaurantarbeiderforbundet
Hovedorganisasjonen Virke

Imperial Tobacco AS
Institutt for samfunnsforskning (ISF)
Jan Robert Kvam
Juvente
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)*
Kraemer Martitime Holding AS
Kreftforeningen
Landets pasient- og brukerombud
Landets politidistrikt
Landets regionale helseforetak
Landets universiteter
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsgruppen av helsesøstre NSF
Landslaget mot tobakksskadene
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Lederne
Legemiddelindustriforeningen (LMI)
Lærernes yrkesforbund
M. Sørensen AS
McBaren Tobacco CO. AS
Medtek Norge
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt kolsråd
NHO Logistikk og Transport
NorgesGruppen
Norges Astma- og allergiforbund
Norges bygdekvinnelag
Norges Colonialgrossisters forbund (NCF)
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Forskningsråd
Norges Handikapforbund
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges Røde Kors
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Norsk Barnevernsamband
Norsk Dampselskap
Norsk helse- og avholdsforbund
Norsk Helse- og velferdsforum
Norsk institutt for by- og regionforskning
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Norsk lektorlag
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Norsk Pasientforening
Norsk Petroleumsinstitutt
Norsk senter for barneforskning
Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)
Norsk skolelederforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norske Kvinners Sanitetsforening
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Næringsmiddelbedriftenes Landsforening
OLF Oljeindustriens Landsforening
Papirsentralen
PARAT
Philip Morris Norway AS
Posten Norge AS
Private grunnskolar
Redd Barna
Regelrådet
Røykfritt Miljø Norge
Skolenes landsforbund
Sol Cigar CO AS
Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning
Swedish Match Norge AS
Sørensen Tobakk AS
TNT Ekspress
Tobakkindustriens felleskontor
Tobakskompagniet
Tobakksfritt
Tollpost Globe
Travel Retail Norway AS
Ungdom mot narkotika
Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
UPS Norge
Utdanningsforbundet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)