Høring - forslag om endringer i tobakksskadeloven

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag om endringer i tobakksskadeloven på høring. De foreslåtte endringene tar sikte på å få etablert en register- og tilsynsordning for å sikre bedre etterlevelse av bestemmelser i tobakksskadeloven om salg av tobakksvarer og e-sigaretter. Forslaget om register- og tilsynsordningen er ment å erstatte en bevillingsordning som forrige regjering vedtok, men som aldri trådte i kraft. I tilknytning til dette foreslås det enkelte andre endringer og presiseringer i loven.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2016