Høring - forslag om enkelte endringer av styreordningen i Folketrygdfondet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.08.2012

Vår ref.: 12/915 LRD

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til enkelte endringer i styreordningen til Folketrygdfondet begrunnet i prinsipielle hensyn og utviklingstrekk ved forvaltningen. Endringene som foreslås medfører at antall styremedlemmer reduseres fra ni til syv, at praksisen med at fem av styrets medlemmer oppnevnes etter forslag fra stortingsgruppene til de politiske partiene opphører, at ordningen med personlige varamedlemmer erstattes med en ordning med to upersonlige varamedlemmer som møter fast, at det innføres en maksimal oppnevningstid på 12 år for styrets medlemmer og at det presiseres i loven at departementet oppnevner styret og utpeker lederen av styret.

 

Høringsnotatet følger vedlagt. Det er også lagt ut på Finansdepartementets nettsider. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om forslaget bør sendes til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

 

Fristen for å sende inn høringsuttalelser er 17. august 2012. Vi ber om at merknadene fortrinnsvis sendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no.

 

 

Med hilsen

 

 

Pål Haugerud  e.f.

ekspedisjonssjef

 

Lill-Solrun Ryddheim Dahlin

seniorskattejurist

 

 

Vedlegg

Akademikerne Akersg. 16 0158 OSLO

Banklovkommisjonen Postboks 1179 Sentrum 0107 OSLO

Den norske Revisorforening Henrik Ibsens gate 100 0255 OSLO

Finansieringsselskapenes Forening Hansteens gate 2 0253 OSLO

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNO) Postboks 2473 Solli 0202 OSLO

Folketrygdfondet Haakon VIIs gate 2 0161 OSLO

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11 0181 OSLO

Norsk Kapitalforvalterforening C/O Advokatfirmaet Ba-Hr Stranden 1 0250 OSLO

Norsk Tillitsmann ASA Haakon VIIs gate 1 0161 OSLO

Norsk Venture Middelthuns gate 27 0368 OSLO

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Postboks 5250 Majorstuen 0303 OSLO

Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO

Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 OSLO

Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO

Til toppen