Høring - Forslag om forlengelse av midlertidig unntak fra avkortingsreglene for offentlig AFP og alderspensjon fra tre lovfestede tjenestepensjonsordninger som følge av covid-19

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag om forlengelse av midlertidig unntak fra avkortingsreglene for offentlig AFP og alderspensjon fra tre lovfestede tjenestepensjonsordninger som følge av covid-19.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 11.09.2020

Vår ref.: 20/3197

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag om forlengelse av midlertidig unntak fra avkortingsreglene for offentlig AFP og alderspensjon fra tre lovfestede tjenestepensjonsordninger som følge av covid-19. Endringene innebærer at unntaket for avkorting av alderspensjon og offentlig AFP som ble innført i mars 2020, utvides til å gjelde fram til 1. juni 2021. I dag gjelder unntaket fram til 1. november 2020.

Frist for å sende inn høringssvar er fredag 11. september 2020. Den korte høringsfristen er satt for at lovendringene skal kunne vedtas av Stortinget innen de midlertidige lovene opphører å gjelde.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Høringsuttalelser bes sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelse under "send inn høringssvar" nedenfor.  

Med hilsen

Biørn Bogstad (e.f.)
avdelingsdirektør

Knut Lorentsen
fagdirektør

 

 • Alle departementene
 • Akademikerne
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Den Norske Aktuarforening
 • Farmasiforbundet
 • Finans Norge
 • Finanstilsynet
 • Forsvarets seniorforbund
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Gabler
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Kommunal Landspensjonskasse
 • KS
 • Landsforbundet for offentlige pensjonister
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • LO Kommune
 • LO Stat
 • NITO
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Norsk Pensjon AS
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Oslo kommune
 • Oslo Pensjonsforsikring AS
 • Pensjonistforbundet
 • Pensjonskasseforeningen
 • Pensjonskontoret
 • Pensjonsordningen for apotekvirksomhet
 • Pensjonsordningen for sykepleiere
 • Samfunnsbedriftene
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
 • Senior Norge
 • Seniorenes Fellesorganisasjon
 • Senter for seniorpolitikk
 • Statens pensjonskasse
 • Statistisk sentralbyrå
 • Uføres Landsorganisasjon
 • Unio
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund