Høring - forslag om forskriftsendringer som innfører ny turnustjeneste for leger

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.09.2012

Vår ref.:

 

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

201201250-/VP

20.06.2012

 

Høring - forslag om forskriftsendringer som innfører ny turnustjeneste for leger

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om forskriftsendringer som innfører en ny ordning for legers turnustjeneste.

 

Turnustjenesten vil bli den første obligatoriske delen av spesialistutdanningen for leger. Tilsettingsprosessen vil i all hovedsak følge arbeidslivets ordinære regler. Stillinger samles og utlyses i en nasjonal løsning, mens tilsetting skjer lokalt i helseforetakene og kommunene.

 

Departementet foreslår samtidig å flytte autorisasjonstidspunktet for leger med medisinutdanning fra norske universiteter frem til etter bestått medisinsk embetseksamen. I dag gis autorisasjon etter at turnustjenesten er gjennomført.

 

Frist for å avgi høringsuttalelse er torsdag 20. september 2011.

 

Departementet ber om at eventuelle merknader til høringsnotatet sendes elektronisk til: postmottak@hod.dep.no

 

Merknader kan også sendes til:

Helse- og omsorgsdepartementet

Postboks 8011 Dep

0030 Oslo

 

Spørsmål om høringsnotat og lovforslag kan rettes til avdelingsdirektør

Elisabeth Salvesen (e-post: elisabeth.salvesen@hod.dep.no) eller seniorrådgiver

Vegard Pettersen(e-post: vegard.pettersen@hod.dep.no).

 

Høringsnotatet er lagt ut på Helse- og omsorgsdepartementets internettside for høringer.

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

Kari Sønderland e.f.

ekspedisjonssjef

                                                                                          Elisabeth Salvesen

                                                                                          avdelingsdirektør

Høringsinstanser:

 

Arbeidsdepartementet

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

Finansdepartementet

Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kunnskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Utenriksdepartementet

Helsedirektoratet

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens helsepersonellnemnd

Statens helsetilsyn

Akademikerne

ANSA - Association of Norwegian Students Abroad

Arbeidsgiverforeningen SPEKTER

Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet

Barneombudet

Datatilsynet

Den norske legeforening

Den Norske Tannlegeforening

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen FO

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

Helsetjenestens Lederforbund

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (UNIO)               

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard

Landets høyskoler (m/helsefaglig utdannelse)

Landets kommuner

Landets pasientombud

Landets regionale helseforetak

Landets universiteter

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Legeforeningens forskningsinstitutt

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillingssenteret

Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin – NAKOS

Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling

Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin

Nettverket for Private helsevirksomheter

Norges Kristelige Legeforening

Norges Optikerforbund

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk kiropraktorforening

Norsk Helse- og Sosiallederlag

Norsk Helse- og velferdsforum

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk medisinstudentforening

Norsk Sykepleierforbund

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening

Norske Ortopediingeniørers Forening

Næringslivets Hovedorganisasjon

PARAT

PARAT-Helse

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund

Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO)

Sametinget

SINTEF Helse

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Universitets- og høyskolerådet

Universitets- og høyskoleutdannedes forbund

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

Yngre legers forening

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 

Til toppen