Høring - forslag om lovregulering av rituell omskjæring av gutter

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.10.2011

Vår ref.: 200800877-/KJJ

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring et forslag om lovregulering av rituell omskjæring av gutter.

Omskjæring av gutter har blitt praktisert i flere tusen år, og er i dag et vanlig inngrep stort sett over hele verden, også i kristne samfunn i Europa og USA. Det forekommer innenfor flere befolkningsgrupper og gjøres av både religiøse, kulturelle og hygieniske årsaker. Spørsmålet om regulering av rituell omskjæring har blitt aktualisert gjennom flere henvendelser til departementet som følge av at store deler av den offentlige helsetjenesten ikke lenger tilbyr inngrepet. Dette medfører økt risiko for at omskjæring blir utført av personer uten kompetanse til å utføre inngrepet på en forsvarlig måte.

Formålet med lovforslaget er å sikre at rituell omskjæring utføres av kompetent person på en forsvarlig måte og at det finnes et tilgjengelig tilbud for de som ønsker inngrepet gjennomført. I høringsnotatet skisseres to ulike lovmodeller som det bes om høringsinstansenes synspunkter på.

Modell A består av to hovedelementer. For det første en lovfesting av at de regionale helseforetakene skal organisere spesialisthelsetjenesten på en slik måte at de som ønsker det kan få utført rituell omskjæring på en forsvarlig måte, og da i hovedsak i forbindelse med fødsel. For det andre innebærer lovforslaget at andre enn leger også skal kunne utføre rituelle omskjæringer på nærmere bestemte vilkår.

Modell B innebærer en lovfesting av at de regionale helseforetakene skal organisere spesialisthelsetjenesten på en slik måte at de som ønsker det kan få utført rituell omskjæring på en forsvarlig måte, og da i hovedsak i forbindelse med fødsel. Etter denne modellen åpnes det ikke for at andre enn leger skal kunne utføre rituelle omskjæringer.

Rituell omskjæring av gutter reiser en rekke vanskelige problemstillinger av både helsefaglig, økonomisk, juridisk og etisk art. Dette må på den annen side holdes opp mot det offentliges ansvar for å hindre at gutter blir utsatt for smerte eller risiko ved uforsvarlig omskjæring. Debatt omkring dette er viktig og i høringen forventer departementet nyttige innspill til det videre arbeidet med denne saken.

Høringsnotatet kan lastes ned fra Helse- og omsorgsdepartementets internettsider på følgende adresse:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer

Høringsfristen er satt til mandag 3. oktober 2011.

Vi ber fortrinnsvis om at høringsuttalelsene sendes elektronisk til:

postmottak@hod.dep.no

Høringsuttalelser kan også sendes i papirversjon til:
Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

Med vennlig hilsen


Elisabeth Salvesen e.f.
avdelingsdirektør
                                                            Kjetil Jonsbu
                                                            fagdirektør

Akademikerne
Amnesty International Norge
Antirasistisk senter
Arbeidsgiverforeningen SPEKTER

Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet
Barneombudet
Bispedømmerådene
Buskerud innvandrerråd

Datatilsynet
De regionale forskningsetiske komiteer
Den nasjonale forskningsetiske komitè for medisin og helsefag (NEM)
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske Jordmorforening
Den norske Helsingforskomiteen
Den norske kirkes presteforening
Den norske legeforening
Den Tyrkisk Islamske Union
Det Mosaiske Trossamfund i Oslo
Det Mosaiske Trossamfund i Trondheim
Departementene

Fagforbundet
Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere

Handels-og Servicenæringens Hoved-organisasjon
Helsedirektoratet
Helse- og sosialgruppe for innvandrere (IHSG)
Helsetilsynet i fylkene
Human-Etisk Forbund
Human Rights Service (HRS)

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
Islamic Cultural Center Norway
Islamsk Kvinnegruppe Norge
Islamsk Råd Norge

Kirkens Bymisjon
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM)
Kirkerådet

Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard
Landets helseforetak
Landets høyskoler (m/helsefaglig utdannelse)
Landets kommuner
Landets pasientombud
Landets regionale helseforetak
Landets universiteter
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Legeforeningens forskningsinstitutt
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillingssenteret

Medborgernes Menneskerettighets kommisjon
Mental Helse Norge
Menneskerettighetshuset
MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nasjonal kompetanseenhet om minoritetshelse
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling
NGO – forum for menneskerettigheter
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Juristforbund
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Norsk Barnevernsamband
Norsk Forening for barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner
Norsk Helse- og velferdsforum
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) 
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
Norsk Pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk Presseforbund
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykologforening
Norsk Redaktørforening
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk Sykepleierforbund
Norske Fysioterapeutforbund

Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering (OMOD)
Organisasjonen Voksne for Barn
Oslo katolske bispedømme
Oslo Kristne Senter
Oslo Røde Kors Internasjonale Senter

Pakistansk studentforening
PARAT
Politidirektoratet

Redd Barna
Regionsentrene for barn og unges psykiske helse - RBUP
Regjeringsadvokaten
Ressurssenter for pakistanske barn
Riksadvokaten
Rådet for psykisk helse

Sametinget
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
Senter for medisinsk etikk, SME
SINTEF Teknologi og samfunn
Somalisk Ressurs- og Rehabiliteringssenter
Somalisk Studentforening
Somalisk Utvikling og Kultursenter
SOS Rasisme
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens Helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 


 

Til toppen