Høring - forslag om opphevelse av lov av 26. juni 1998 nr. 43 om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

I følge høringsliste

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

01/04075

13. februar 2002

 

HØRING – OPPHEVELSE AV ÅPNINGSTIDSLOVEN – ENDRINGER I LOV OM HELLIGDAGER OG HELLIGDAGSFRED

Høringsfrist 10. april 2002.

Barne- og familiedepartementet og Kultur- og kirkedepartementet legger med dette frem forslag om å oppheve åpningstidsloven samtidig som regler om åpningstider for utsalgssteder på søn- og helligdager overføres til lov om helligdager og helligdagsfred.

Forslaget bygger på Sem-erklæringen som er det politiske grunnlaget for regjeringen og hvor det ble uttrykt følgende:

"Samarbeidsregjeringen vil:

  • oppheve åpningstidsloven. Bestemmelser som regulerer og begrenser åpningstider på søn- og helligdager, overføres til helligdagslovgivningen."

Lovforslaget legger til grunn at åpningstidsloven oppheves. Det vil ikke bli åpningstidsbegrensninger på hverdager, og heller ikke forbud i arbeidsmiljøloven mot å arbeid utenom normalarbeidstiden (21.00-06.00).

Unntakene for visse utsalgssteder i gjeldende lov foreslås videreført for søn- og helligdager, og tas inn i helligdagsloven. Bl.a. vil det fortsatt være unntak for salg av dagligvarer og kioskvarer fra mindre utsalgssteder og salg fra bensinstasjoner. Det tas inn et unntak i loven for utsalgssteder i terminalbygninger på lufthavner som har tillatelse til avgiftsfritt salg. Dette er i dag regulert i en forskrift. Videre foreslås det å ta inn unntak for salg av varer i tilknytning til produksjonssteder m.v. som er tilrettelagt for turisme.

Det bes om at høringsinstansenes merknader til forslaget sendes Barne- og familiedepartementet innen onsdag 10. april 2002.

Høringsnotatet er lagt ut på www.bdf.dep.no.

Med hilsen

Bodhild Fisknes (e.f.)

 
   

Hilde Merethe Berg

Vedlegg:

Høringsnotat med vedlegg
Høringsliste

Kopi: Kultur- og kirkedepartementet

Høringsliste:

 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Justisdepartementet

Finansdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Utdannings- og forskningsdepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Sosialdepartementet

Helsedepartementet

Landbruksdepartementet

Miljøverndepartementet

Utenriksdepartementet

Arbeidstilsynet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Riksadvokaten

Fylkesmennene

Kommunene

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Kirkerådet

Dagligvareforbundet

Handel og Kontor (HK)

Handelens- og servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Akademikernes Fellesorganisasjon (AF)

Akademikerne

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Samvirkeforetakenes Forhandlingsorganissjon (SamFo),

Hakon-gruppen A/S

Norges-gruppen

Norges Kooperative Landsforening N K L

Reitan-gruppen

Norges Jernvarehandleres Forbund

Norges Sportsbransjeforbund

Norges Tekstilforbund

Norske Papirhandleres Landsforbund

Norske Skohandleres Forbund

Norsk Sentrumsforum ved Finn Sandven

Norsk Tipping A/S

Norsk Rikstoto

Gyda butikkene A/S

Mix-butikkene B A

Narvesen A/S

Small Shops Holding A/S

Tobakk- og Kioskhandelens Landsforbund

Norsk Petroleumsinstitutt

Norsk Petroleumsforening

Esso Norge A/S

Fina Norge A/S

Hydro-Texaco A/S

Shell A/S Norske

Statoil Norge A/S

Norges Bilbransjeforbund

Oslo Dagligvarekjøpmenns forening

Forbrukerrådet (FR)

Forbrukerombudet (FO)

Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)

Konkurransetilsynet

Den Norske Turistforening

Norges Kvinne- og familieforbund

Oslo Lufthavn Gardermoen

Sandefjord lufthavn, Torp

Luftfartsverket Hovedadministrasjonen

Flyselskapenes Landsforbund

Braathens

SAS Norge AS

Widerøe’s Flyveselskap ASA, Lysaker

Board of Airline Representative in Norway (Barin)

Til toppen