Høring - Forslag til endring av forskrift om elsertifikater

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.10.2017

Vår ref.: 17/1384

Olje- og energidepartementet sender forslag til endring av forskrift om elsertifikater på høring.

Norge og Sverige har siden 1. januar 2012 hatt et felles marked for elsertifikater. I Norge er ordningen regulert i lov 24. juni 2011 nr. 39 om elsertifikater og forskrift 16. desember 2011 nr. 1398 om elsertifikater.

Endringer i lov om elsertifikater ble vedtatt i Stortinget 16. juni 2017, og vil tre i kraft 1. januar 2018. Etter loven §§ 17 og 17a har departementet kompetanse til å fastsette de årlige elsertifikatkvotene i forskrift. De sentrale prinsippene som skal ligge til grunn for senere endringer fremgår også av loven, jf. også Prop L 95 (2016-2017) og Innst. 415 L (2016-2017).

I vedlagte høringsnotat foreslår departementet følgende endringer i forskrift om elsertifikater:

-          Fastsettelse av frist for å søke om elsertifikater i § 6.

-          Ny § 19 a om årlige elsertifikatkvoter. Forslaget omfatter mindre justeringer i kvotene sammenlignet med det som har vært på høring tidligere.

-          En språklig endring i § 12 om perioden for tildeling av elsertifikater, for å presisere at denne er kortere enn femten år for anlegg som blir satt i drift i løpet av 2021.

Departementet tar sikte på at de foreslåtte endringene trer i kraft 1. januar 2018.

Frist for uttalelser er  mandag 2. oktober 2017.

Høringsuttalelser kan avgis digitalt på regjeringen.no. Der kan høringsinstansene registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg, og høringsuttalelser sendes da til: postmottak@oed.dep.no. Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å uttale seg.

Spørsmål kan rettes til underdirektør Sverre Sand (tlf. 22 24 62 28)

Med hilsen

Olav Boge (e.f.)

avdelingsdirektør                                            Sverre Sand                                      

                                                                       underdirektør

 

 

Samtlige fylkesmenn

Agder Energi

Asplan Viak AS – KanEnergi

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Bergen Energi AS

BKK AS

Brønnøysundregistrene

Christian Michelsen Research

CICERO

Datatilsynet

Den norske advokatforening

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Distriktenes energiforening - Defo

E-CO Energi

Ecohz AS

Elklagenemnda

Energi Norge

Energibrukerne

Enova SF

Finansdepartementet

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Framtiden i våre hender

Greenpeace Norge

Greenstream Networks

Handelshøyskolen BI

Havgul AS

Huseiernes Landsforbund

Hydro Energi AS

ICAP Energy AS

IFE – Institutt for energiteknikk

Innovasjon Norge

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Konkurransetilsynet

Kommunesektorens organisasjon - KS

KS, v/Bedrift

Landsorganisasjonen i Norge

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner

Lyse Produksjon

Markedskraft AS

Miljødirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

Nord Pool Spot

Norges Bank

Norges forskningsråd

Norges Handelshøyskole

Norges Miljøvernforbund

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet - NTNU

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Bioenergiforening - NOBIO

Norsk Fjernvarme

Norsk Industri

Norsk institutt for naturforskning

Norsk institutt for skog og landskap

Norsk institutt for vannforskning

Norsk Miljøkraft AS

Norsk solenergiforening

Nelfo

NORWEA

NTE Energi

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO

Regelrådet for næringslivet

Samarbeidande Kraftfylke

Samarbeidsrådet for biologisk mangfold - SABIMA

Samarbeidsrådet for naturvernsaker

Sametinget

Seatower AS

SINTEF Energiforsking AS

Skattedirektoratet

Småkraft AS

Småkraftforeninga

Statistisk sentralbyrå

Statkraft SF

Statnett SF

Statoil ASA

Statskog SF

Sway AS

TrønderEnergi Kraft

Universitetet for miljø og biovitenskap

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

Utenriksdepartementet

Vestavind Kraft AS

WWF-Norge

Zero