Høring - forslag til endring av forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i forskrift av 23. mai 2019 nr 890 om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.07.2020

Vår ref.: 20/906

Høring - forslag til endring av forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i forskrift av 23. mai 2019 nr 890 om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.

Forslaget

Bakgrunnen for forslaget er å tydeliggjøre hva fysioterapeuter med kommunal driftsavtale kan kreve at pasientene betaler for utover ordinære egenandeler.

Høringsnotatet er vedlagt og ligger på departementets hjemmeside på følgende adresse:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-endring-av-forskrift-om-stonad-til-dekning-av-utgifter-til-fysioterapi-m.m/id2692470/?expand=horingsbrev

 

Høringsuttalelser

Høringsuttalelser sendes digitalt til https://www.regjeringen.no.

Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre svaret og laste ned vedlegg. Alle kan gi høringsuttalelser. Uttalelsene er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert.

Eventuelle spørsmål i anledning høringen kan rettes til fagdirektør Kristin Gjellestad

tlf 22 24 87 54 eller e-post krg@hod.dep.no.

Helse- og omsorgsdepartementet ber om merknader til forslaget innen 1. mai 2020.

Med hilsen

 

Petter Øgar (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

 

Kristin Gjellestad

fagdirektør

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

ADHD Norge

Akademikerne

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem

Autismeforeningen i Norge

Actis

Barneombudet

Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet

Bedriftsforbundet

Bipolarforeningen

Datatilsynet

Delta

De fylkeskommunale eldrerådene

Den norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Den norske jordmorforening

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Departementene

De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål

Direktoratet for e-helse

Digitaliseringsdirektoratet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen FO

Finans Norge

Folkehelseinstituttet

Forbrukertilsynet

Forbrukerrådet

Forskningsstiftelsen FAFO

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Frelsesarmeen

Helsedirektoratet

Helse- og sosialombudet i Oslo

Helsetjenestens Lederforbund

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Hovedorganisasjonen Virke

Hvite Ørn – interesse og brukerorganisasjon for psykisk helse

Innovasjon Norge

Innvandrernes Landsorganisasjon, INLO

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi

JURK

Juss-Buss

Jussformidlingen

Jusshjelpa

Kirkens bymisjon

Kommunal landspensjonskasse

Konkurransetilsynet

Kreftforeningen

Kriminalomsorgsdirektoratet

KS – Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Landets fylkeskommuner

Landets fylkesmenn

Landets helseforetak

Landets høgskoler (m/helsefaglig utdanning)

Landets kommuner

Landets pasient- og brukerombud

Landets private sykehus

Landets regionale helseforetak

Landets universiteter

Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsforeningen we shall overcome

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Mental Helse Norge

Mental Helse Ungdom

MIRA-senteret  

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Norges forskningsråd

Norges Handikapforbund

Norges Juristforbund

Norges kommunerevisorforbund

Norges Tannteknikerforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk forbund for utviklingshemmede

Norsk forening for psykisk helsearbeid

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Kiropraktorforening

Norsk Lymfødemforening

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Pasientforening

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk psykiatrisk forening

Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin (NFRAM)

Norsk Psykologforening

Norsk rådmannsforum

Norsk sykehus og helsetjenesteforening (NSH)

Norsk sykepleierforbund

Norsk Tannpleierforening

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norsk Tourette Forening

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Opus Systemer AS

Organisasjonen Voksne for Barn

Parat

Parat Helse

Pensjonistforbundet

Personvernnemnda

Praksiseierforeningen

proLar

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forening

Pårørendealliansen

Regjeringsadvokaten

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse

Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO)

Revisorforeningen

Riksrevisjonen

ROS (rådgivning om spiseforstyrrelser)

Rådet for psykisk helse 

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO

Sametinget

Senter for medisinsk etikk

SINTEF Helse

Spiseforstyrrelsesforeningen

Skattedirektoratet

Spilleavhengige i Norge

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens pensjonskasse

Statens seniorråd

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Stortingets ombudsmann for forvaltningen  

Sysselmannen på Svalbard

Stiftelsen Fransiskushjelpen

Stiftelsen iOmsorg

Unio

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

KS Bedrift

NHO Service