Høring - Forslag til endring av helsepersonelloven mv. for å styrke rettsstillingen til barn av pasienter

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring et forslag om å lovfeste at helsepersonell skal bidra til å ivareta barns behov når foreldre som følge av psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet, alvorlig somatisk sykdom eller skade, ikke har evne eller mulighet til å yte barnet hjelp og nødvendig omsorg.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.08.2008

Vår ref.:

Adressater etter vedlagt liste
  

 

  Vår ref                                                                    Dato 22.04.2008
 200801442-/VP  

 

Høring - Forslag til endring av helsepersonelloven mv. for å styrke rettsstillingen til barn av pasienter

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring et forslag om å lovfeste at helsepersonell skal bidra til å ivareta barns behov når foreldre som følge av psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet, alvorlig somatisk sykdom eller skade, ikke har evne eller mulighet til å yte barnet hjelp og nødvendig omsorg.

Formålet med lovendringene er at barn av disse pasienter skal oppdages og ivaretas på en bedre og mer systematisk måte enn i dag. Barna og foreldrene skal gis informasjon, veiledning og tas med på råd. Dette krever blant annet endringer i reglene om helsepersonellets taushetsplikt. Det foreslås også at spesialisthelsetjenesten i nødvendig utstrekning skal ha helsepersonell med særskilt ansvar for å følge opp barn.

Høringsnotatet kan lastes ned fra Helse- og omsorgsdepartementets internettsider på følgende adresse:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer

Departementet ber om at høringsuttalelser sendes innen mandag 22. august 2008 til:

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

Høringsuttalelser kan også innen samme frist sendes elektronisk til: postmottak@hod.dep.no

Papirversjon av høringsnotatet kan bestilles per e-post rettet til elena.carreno@hod.dep.no eller telefon 22 24 87 05


Med vennlig hilsen


Elisabeth Salvesen e.f.
avdelingsdirektør
                                                                         Vegard Pettersen
                                                                         seniorrådgiver

 

Vedlegg

Høringsliste:

 

Actis

ADHD-foreningen

Advokatforeningen

Akademikerne

Ambulansehelsetjenesten Delta

Amnesty International Norge

Ananke, Støtteforeningen for mennesker med tvangslidelse

Angstringen

Apotekforeningen

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeidsgiverforeningen SPEKTER

Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem

Autismeforeningen i Norge

 

Barne- og likestillingsdepartementet

Barne-, ungdoms- og familieetaten

Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet

Barneombudet

Bergensklinikkene

Blå Kors Norge

Borgestadklinikken

 

Datatilsynet

De regionale forskningsetiske komiteer

De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål

Den nasjonale forskningsetiske komitè for medisin og helsefag (NEM)

Den Norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Den norske lægeforening

 

Fagforbundet

Fagrådet for psykiatri

Fagrådet innen Rusfeltet i Norge

Familieterapi Instituttet

Fampo

Farmasi forbundet

Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere

Finansdepartementet

Forbundet mot rusgift

Foreningen for human narkotikapolitikk

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Frelsesarmeen

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Fylkesnemndene for sosiale saker

Fylkesrådet for funksjonshemmede

 

Galebevegelsen

 

Handels-og Servicenæringens Hoved-organisasjon

Helsedirektoratet

Helsetilsynet

Helsetilsynet i fylkene

Helsetjenestens Lederforbund

HIV Norge

 

Informasjonssenteret Hieronimus

Institutt for samfunnsforskning

Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser

 

Justis- og politidepartementet

 

Kirkens Bymisjon

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Kunnskapsdepartementet

 

Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard

Landets høyskoler (m/helsefaglig utdannelse)

Landets kommuner

Landets pasientombud

Landets regionale helseforetak

Landets sentre for legemiddelassistert rehabilitering (LAR-Nett Norge)

Landets universiteter

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

Landsforeningen for etterlatte v/ selvmord

Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri

Landsforeningen for utviklingshemmede og pårørende

Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

LAR Nett Norge

Legeforeningens forskningsinstitutt

Legemiddelindustriforeningen

 

Marborg

Medborgernes Menneskerettighets kommisjon

Mental Helse Norge

 

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling

Norges Farmaceutiske Forening

Norges forskningsråd

Norges Juristforbund

Norsk Forbund for Psykoterapi

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk Forening for barne- og ungdomspsykiatri

Norsk Forening for barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner

Norsk Helse- og Sosiallederlag

Norsk Helsesekretærforbund

Norsk Pasientforening

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk Presseforbund

Norsk Psykiatrisk Forening

Norsk Psykoanalytisk Institutt

Norsk Psykologforening

Norsk Redaktørforening

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norsk Tourette Forening

NOVA

 

Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering OMOD

Organisasjonen Voksne for Barn

 

PARAT

PARAT HELSE

 

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse - RBUP

Regjeringsadvokaten

Rettspolitisk forening

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Rokkansenteret

Rådgivning om spiseforstyrrelser - ROS

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon

Rådet for psykisk helse

 

Samarbeidsforum for norske kollektiv

Sametinget

Samfunnsviternes fagforening

Senter for medisinsk etikk, SME

SINTEF Helse

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens Helsepersonellnemnd

Statens helsetilsyn

Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)

Statens legemiddelverk

Statens råd for funksjonshemmede

Statens senter for rusmiddelforskning (SIRUS)

Statstjenestemannsforbundet

Stiftelsen Kraft

Stiftelsen Menneskerettighetshuset

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

Stiftelsen Støttecenter mot Incest - Oslo

 

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 

Ungdom mot narkotika

Universitets- og høyskoleutdannedes forbund

 

Veiledningssenteret for pårørende til stoffmisbrukere og innsatte

 

We shall overcome

 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)