Høring - forslag til endring av Husbankens startlånsordning

Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette på høring forslag om ny forskrift om startlån og endringer i forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2013

Vår ref.: 13/1751-1

Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette på høring forslag om ny forskrift om startlån og endringer i forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken.

I høringsutkastet foreslår departementet at startlånet skal rettes tydeligere mot de med langvarige bolig- og finansieringsproblemer på boligmarkedet. For det andre foreslår departementet at avdragstiden for startlån i særlige tilfeller kan utvides fra 30 til 50 år. Forslagene er en oppfølging av tiltak som ble varslet i boligmeldingen, Meld. St. 17 (2012-20013) Byggje, bu leve.

Vi ber om at høringsuttalelser både sendes elektronisk til postmottak@krd.dep.no og på papir til Kommunal- og regionaldepartementet, Postboks 8129 Dep, 0032 Oslo, merket sak 13/1751.

Frist for innsending av uttalelser er satt til 1. september 2013.

 

Med hilsen

 

Harald Assev (e.f.)
avdelingsdirektør

Sherri Afshar
førstekonsulent

Arbeidsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Finansdepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Miljøverndepartementet

Fylkesmennene

Kommunene

KS

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet

 

Direktoratet for byggkvalitet

 

Husbanken

 

Forbrukerombudet

 

Forbrukerrådet

 

Helsedirektoratet

 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)

Husleietvistutvalget

 

Konkurransetilsynet

 

Finanstilsynet

 

Noregs Bank

 

Statens helsetilsyn

 

Statsbygg

 

Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet

Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet

Universitetet i Tromsø

Det juridiske fakultet

   

Blå Kors

 

Den norske advokatforening

 

Finans Norge

 

Frelsesarmeen

 

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 
   

Huseiernes Landsforbund

 

Juss-Buss

 

Juss-Hjelpa i Nord-Norge

 

Jussformidlingen i Bergen

 

Kirkens Bymisjon

 

Kirkens Sosialtjeneste

 

Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)

Leieboerforeningen i Oslo

 

Leieboerforeningen Bergen

 

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF)

 

Norges Huseierforbund

 

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

OBOS

   

Røde Kors

 

Sparebankforeningen i Norge

 

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO

Samskipnadsrådet

 

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

Oslo Kommunale Leieboerorganisasjon

 

Studentenes Landsforbund

 

Utleiemegleren AS

 

Norsk Studentorganisasjon

 

Velferdstinget i Oslo og Akershus

 

Velferdstinget i Trondheim

 
   
   
   

Statsbygg

 

Finansklagenemnda

 

Boligprodusentenes Forening

 

Byggenæringens Landsforening

 

Eiendomsmeglerforetakenes forening (EFF)

Finansforbundet

 

Finansieringsselskapenes forening

 

Kommunale boligadministrasjoners landsråd (KBL) Porsgrunn kommune

 

 

Til toppen