Høring - Forslag til endring av lov om elsertifikater

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.01.2017

Vår ref.: 16/3470-

Olje- og energidepartementet sender med dette forslag til endring av lov om elsertifikater på høring. Høringsnotatet med nærmere redegjørelse er lagt ut på departementets hjemmeside på regjeringen.no under Dokumenter/ Høringer.

I vedlagte høringsnotat foreslås det å gi departementet hjemmel til å fastsette elsertifikatkvoter i forskrift. Det foreslås at loven angir de sentrale prinsippene som skal ligge til grunn for endringer av elsertifikatkvotene gjennom forskriften. I høringsnotatet presenteres også forslag til justerte elsertifikatkvoter basert på NVEs rapport 55/2016 "Kontrollstasjon 2017 del 1: NVEs gjennomgang av elsertifikatordningen". Departementet ber om eventuelle merknader til forslaget, inkludert eventuelle merknader til justerte elsertifikatkvoter.

Norge og Sverige har siden 1. januar 2012 hatt et felles marked for elsertifikater. Samlet mål for fornybar elektrisitetsproduksjon i det felles elsertifikatmarkedet er 28,4 TWh i 2020. I henhold til avtalen mellom Norge og Sverige om et felles marked for elsertifikater av 29. juni 2011 (endret 8. april 2015) skal partenes beslutninger om forhold som berører vesentlige rammebetingelser for elsertifikatmarkedet fortrinnsvis gjøres ved såkalte kontrollstasjoner. En kontrollstasjon innebærer gjennomføring av felles utredninger og drøftelser om blant annet behov for endringer eller justeringer i regelverket om elsertifikater. Første kontrollstasjon ble gjennomført med lovendringer som trådte i kraft 1. januar 2016. Arbeidet med en ny kontrollstasjon har avdekket et behov for lovendringer i elsertifikatloven som beskrevet i det vedlagte høringsnotatet. Departementet legger opp til at eventuelle lovendringer trer i kraft 1. januar 2018.

Olje- og energidepartementet ber om eventuelle merknader innen 13. januar 2017.

Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å komme med en uttalelse.

Orientering om andre prosesser knyttet til elsertifikatordningen

NVE fikk i brev av 24. september 2015 i oppdrag å analysere hvordan en situasjon kan håndteres der kun én part vedtar nye mål under elsertifikatsystemet etter 2020. NVE besvarte dette 13. oktober 2016 med rapporten Kontrollstasjon 2017 del II: Utvidelse av elsertifikatordningen (Rapport nr. 80/2016). Departementet la NVEs rapport ut på departementets nettside for eventuelle merknader, med frist for innspill 7. november. På svensk side er Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet: Delredovisning 2 och förslag på kvoter för 18 TWh till 2030 (ER 2016:19) på høring.

Det skal ikke innføres nye mål i Norge under elsertifikatsystemet etter at fristen for godkjenning av anlegg under det eksisterende systemet løper ut i 2021, jf. Meld. St. 25 (2015-2016)og Innst. 401 S (2015-2016).

Den 10. juni 2016 ble en bred politisk overenskomst i Sverige om langsiktig energipolitikk offentliggjort. Overenskomsten har sitt utspring i den svenske Energikommisjonen, som skal levere sitt endelige arbeid senest 1. januar 2017. I avtalen om den langsiktige energipolitikken inngikk at "Elcertifikatssystemet ska förlängas och utökas med 18 TWh nya elcertifikat till 2030". Energimyndigheten i Sverige fikk 1. september 2016 i oppdrag å utarbeide forslag til kvoter for å forlenge og utvide elsertifikatsystemet med 18 TWh til 2030 som de besvarte i rapporten nevnt over.

Etter avtalen mellom Norge og Sverige om elsertifikatmarkedet, må Sverige, som ønsker å innføre nytt mål for økning av den fornybare elproduksjonen etter 2020 innenfor det felles elsertifikatmarkedet, konsultere Norge. Sverige kan deretter treffe beslutning om innføring av nytt mål forutsatt at endringen ikke gir urimelige konsekvenser for Norge. Basert på denne bestemmelsen har det det svenske Miljö- och energidepartementet og Olje- og energidepartementet innledet samtaler.

Eventuell utvidelse av elsertifikatordningen behandles ikke i dette høringsnotatet.

Spørsmål kan rettes til underdirektør Sverre Sand (tlf. 22 24 62 28). 

Med hilsen                                                                         

Andreas H. Eriksen (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                                                          Toril J. Svaan

                                                                                          avdelingsdirektør

Samtlige fylkesmenn

Agder Energi

Asplan Viak AS – KanEnergi

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Bergen Energi AS

BKK AS

Brønnøysundregistrene

Christian Michelsen Research

CICERO

Datatilsynet

Den norske advokatforening

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Distriktenes energiforening - Defo

E-CO Energi

Ecohz AS

Elklagenemnda

Energi Norge

Energibrukerne

Enova SF

Finansdepartementet

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Framtiden i våre hender

Greenpeace Norge

Greenstream Networks

Handelshøyskolen BI

Havgul AS

Huseiernes Landsforbund

Hydro Energi AS

ICAP Energy AS

IFE – Institutt for energiteknikk

Innovasjon Norge

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Konkurransetilsynet

Kommunesektorens organisasjon - KS

KS, v/Bedrift

Landsorganisasjonen i Norge

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner

Lyse Produksjon

Markedskraft AS

Miljødirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

Nord Pool Spot

Norges Bank

Norges forskningsråd

Norges Handelshøyskole

Norges Miljøvernforbund

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet - NTNU

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Bioenergiforening - NOBIO

Norsk Fjernvarme

Norsk Industri

Norsk institutt for naturforskning

Norsk institutt for skog og landskap

Norsk institutt for vannforskning

Norsk Miljøkraft AS

Norsk solenergiforening

Nelfo

NORWEA

NTE Energi

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO

Regelrådet for næringslivet

Samarbeidande Kraftfylke

Samarbeidsrådet for biologisk mangfold - SABIMA

Samarbeidsrådet for naturvernsaker

Sametinget

Seatower AS

SINTEF Energiforsking AS

Skattedirektoratet

Småkraft AS

Småkraftforeninga

Statistisk sentralbyrå

Statkraft SF

Statnett SF

Statoil ASA

Statskog SF

Sway AS

TrønderEnergi Kraft

Universitetet for miljø og biovitenskap

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

Utenriksdepartementet

Vestavind Kraft AS

WWF-Norge

Zero

Til toppen