Høring - forslag til endring (tilføyelse) i bustadbyggjelagslova om fusjon mellom boligbyggelag og heleide datteraksjeselskap

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2011