Høring - forslag til endring (tilføyelse) i bustadbyggjelagslova om fusjon mellom boligbyggelag og heleide datteraksjeselskap

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2011