Høring - Forslag til endring i forskrift om elsertifikater

Olje- og energidepartementet sender forslag til endring i forskrift om elsertifikater på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.07.2020

Vår ref.: 20/857

Norge og Sverige har siden 1. januar 2012 hatt et felles marked for elsertifikater. Rammene for elsertifikatmarkedet er regulert i en bilateral avtale mellom Norge og Sverige. I

Norge er ordningen regulert i lov 24. juni 2011 nr. 39 om elsertifikater og

forskrift 16. desember 2011 nr. 1398 om elsertifikater.

Etter lov om elsertifikater § 17 har departementet fastsatt de årlige elsertifikatkvotene i forskrift. I vedlagte høringsnotat foreslår departementet en justering i den fastsatte elsertifikatkvoten for 2021. Forslaget innarbeides i tabellen i forskrift om elsertifikater § 19a.

Forslaget er basert på vedlagte dokument "Grunnlag for teknisk justering av kvotekurve for Elsertifikatordningen" fra Norges vassdrags- og energidirektorat.

Departementet foreslår at endringene trer i kraft 1. januar 2021.

Frist for høringsinnspill er 1. juli 2020.

Høringsuttalelser kan avgis digitalt på regjeringen.no. Der kan høringsinstansene registrere

seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn

høringssvar uten å registrere seg, og høringsuttalelser sendes da til: postmottak@oed.dep.no. Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å uttale seg.

Spørsmål til tallgrunnlaget og beregninger av elsertifikatkvoter kan rettes til NVE ved Frida Hugaas Aulie (tlf. 22959866) eller Lars Fredrik Petrusson (tlf. 22959344). Andre spørsmål kan rettes til Olje- og energidepartementet ved rådgiver Kaja Irene Mathisen (tlf. 48079200).

Med hilsen

Sverre Sand (e.f)

underdirektør                                           Kaja Irene Mathisen

                                                                    rådgiver

 

Samtlige fylkeskommuner

Samtlige fylkesmenn

Sametinget

Regelrådet for næringslivet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Datatilsynet

Den norske advokatforening

Distriktsenergi

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

El & IT forbundet

Energi Norge

Energikladenamda

Energiveteranene

Enova SF

Finansdepartementet

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbrukerklageutvalget

Huseiernes landsforbund

Industri Energi

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

Konkurranseklagenemnda v/klagenemndssekretariatet

KS Bedrift

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner

NHO

Nord Pool

Norges forskningsråd

Norges handelshøyskole

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Industri

Norwea

Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringsadvokatembetet

Samarbeidande Kraftfylke, c/o SFE Energisekretariatet

Samfunns- og næringslivsforskning

SINTEF Energiforskning AS

Småkraftforeninga

Statistisk sentralbyrå

Statkraft SF

Statnett SF

Utenriksdepartementet

Universitetet i Oslo, Senter for europarett

Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett

Virke Hovedorganisasjon