Forsiden

Høring - forslag til endring i forskrift om kvalitet i høyere utdanning

Det foreslås at forskriften endres slik at Samisk høgskole gis adgang til å gi doktorgrader ved at det gis dispensasjon fra forskriftens kvantitative krav til antall stipendiater som kreves sannsynliggjort for at NOKUT skal kunne akkreditere et nytt doktorgradsstudium.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.06.2015

Vår ref.: 15/886

Gulaskuddanreive - oahppokvalitehta.pdf

Endringsforslag: Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning av 2. januar 1996 (studiekvalitetsforskriften), § 3-1 tredje ledd endres slik at det gis dispensasjon for Samisk høgskole med hensyn til nåværende kvantitative krav til antall stipendiater for å bli akkreditert til å kunne gi doktorgradsutdanning. 

Forskriftens § 3-1 tredje ledd (om akkreditering av studier) endres slik (endringer angitt i kursiv): 

(3) Ved akkreditering av et nytt doktorgradsstudium skal studiet ha et fagmiljø tilsvarende minst 8 årsverk med førstestillingskompetanse, hvorav minst seks er i heltids kombinerte forsknings- og undervisningsstillinger og minst 4 har professorkompetanse. Institusjonen må videre kunne dokumentere at den har kapasitet og rekrutteringspotensial til å knytte minst 15 doktorgradsstudenter til studiet i løpet av fem år etter oppstart. Institusjonen må kunne sannsynliggjøre at den over tid kan opprettholde et doktorgradsmiljø med minst 15 doktorgradsstudenter. Kravet om et doktorgradsmiljø med minst 15 doktorgradsstudenter gjelder ikke for Samisk høgskole. Samisk høgskole må sikre at stipendiatene får et godt faglig miljø med høy kvalitet, blant annet gjennom forpliktende samarbeid med andre institusjoner.

 

  1. 1.     Bakgrunn

Det er et viktig mål for regjeringen å legge til rette for at samisk forskning og høyere utdanning skal få gode vilkår. Den norske samepolitikken er forankret i Grunnlovens paragraf 108a som pålegger myndighetene å legge til rette slik at samene kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Samene anerkjennes som urfolk i Norge, og ILO-konvensjonen utgjør en viktig del av det prinsipielle grunnlaget for norsk samepolitikk. 

Selv om det ikke finnes særskilte, uttrykkelige bestemmelser i folkeretten om urfolks rettigheter til egne institusjoner for forskning og høyere utdanning, har man i Norge sett det som viktig del av kulturbyggingen for det samiske samfunnet å ha en egen samisk høyskole, med samisk som hovedspråk.

 

  1. 2.     Søknad fra Samisk høgskole

Høyskolen har søkt NOKUT om å få akkreditert et doktorgradsstudium i samisk språk og litteratur. Søknaden har blitt vurdert av NOKUT. Til tross for at den har fått en god vurdering av fagkomiteen, vil den ikke kunne gi grunnlag for akkreditering da Samisk høgskole ikke tilfredsstiller de krav som settes i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning av 2. januar 1996 (kvalitetsforskriften), § 3-1 (3) som krever at akkreditering av et nytt doktorgradsstudium forutsetter at søknadsinstitusjonen skal kunne sannsynliggjøre at den over tid kan opprettholde et doktorgradsmiljø med minst 15 doktorgradsstudenter.

 

  1. Begrunnelser for en dispensasjon – kompenserende tiltak

Studiekvalitetsforskriftens krav til omfang av stipendiater må anses å være urealistisk for Samisk høgskole, blant annet på grunn av størrelsen på den samisktalende befolkningen. Den samisktalende befolkning er liten, men den Samisk høgskolen og det samiske folket står i en historisk særstilling. Dens historie tilsier at det er viktig med økt kunnskap om det samiske, en økt utvikling av det samiske språket og kultur. For å kunne utvikle Samisk høgskole er det derfor viktig at det legges til rette for at høyskolen skal kunne ha en reell mulighet for å gi studietilbud på høyeste nivå, doktorgradsnivå. 

På bakgrunn av dette foreslår departementet at det dispenseres fra kravet som stilles til antall stipendiater i forskriften for å kunne akkrediteres til å gi doktorgradsutdanning. Det forutsettes at de øvrige kriteriene i kvalitetsforskriften oppfylles. Akkreditering av et phd.-studium (studiekvalitetsforskriftens § 3-1 (3)) vil ikke gi grunnlag for endring av institusjonskategori. Slike endringer vil alltid måtte vurderes særskilt. 

Departementet forslag til dispensasjon fra forskriftens § 3-1 tredje ledd inneholder ikke et krav til antall stipendiater, men det stilles krav om at Samisk høgskole må kunne sikre at høyskolen har et rimelig og stabilt omfang stipendiater og at disse får et godt faglig miljø. Det legges videre vekt på at et lavere stipendiatantall enn ved andre institusjoner aktivt må kompenseres ved at høyskolen inngår avtaler med andre institusjoner som gir stipendiatutdanning innen samisk språk og kultur, at det legges opp til mobilitet mellom institusjonene og at det stilles krav om at stipendiatene oppholder seg ved andre institusjoner en del utdanningsløpet og lignende. 

Departementet vil også understreke betydningen av at avhandlingene får et bredere nedslagsfelt enn det samisktalende språksamfunn. Det er viktig at det samiske forskningsmiljøet blir en del av det internasjonale forskningsmiljøet, og høyskolen må derfor legge særskilt vekt på at dersom avhandlingen skrives på samisk, må et sammendrag av avhandlingene formidles på annet språk enn samisk. Disse momenter er også blitt vektlagt av den sakkyndige komiteen som har vurdert søknaden.  

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser: http://regjeringen.no/id 2400957. Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet, fortrinnsvis pr. e-post til postmottak@kd.dep.no.

Vi ber om at høringssvar sendes til departementet innen 19. juni 2015. 

Med hilsen                                                     

Rolf L. Larsen (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Inger Wætnes

                                                                                          seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Vedlegg - utkast til forskriftsendring (L)(904333).pdf 

 

  

Akademikerforbundet

 

Arkitektenes    Fagforbund

 

Bibliotekarforbundet

 

Den Norske    Jordmorforening

 

Den norske    legeforening

 

Den norske tannlegeforening

 

Den norske veterinærforening

 

Det norske    Diakonforbund

 

Econa

 

Fellesorganisasjonen

 

Forskerforbundet

 

Lærernes Yrkesforbund

 

Musikernes fellesorganisasjon

 

Naturviterne

 

Norges Farmaceutiske Forening

 

Norges Ingeniør- og    Teknologorganisasjon

 

Norges Juristforbund

 

Norsk ergoterapeutforbund

 

Norsk Fysioterapeutforbund

 

Norsk Lektorlag

 

Norsk psykologforening

 

Norsk Radiografforbund

 

Norsk Sykepleierforbund

 

Norsk tjenestemannslag

 

Parat

 

Presteforeningen

 

Samfunnsviterne

 

Samfunnsøkonomene

 

Skolelederforbundet

 

Skolenes landsforbund

 

STAFO

 

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig    forening

 

Utdanningsforbundet

 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

 

Høgskolen i Bergen

 

Høgskolen i Buskerud og Vestfold

 

Høgskolen i Gjøvik

 

Høgskolen i Harstad

 

Høgskolen i Hedmark

 

Høgskolen i Lillehammer

 

Høgskolen i Molde vitenskapelig    høgskole i logistikk

 

Høgskolen i Narvik

 

Høgskolen i Nesna

 

Høgskolen i Nord-Trøndelag

 

Høgskolen i Oslo og Akershus

 

Høgskolen i Sogn og Fjordane

 

Høgskolen i Sør-Trøndelag

 

Høgskolen i Telemark

 

Høgskolen i Volda

 

Høgskolen i Østfold

 

Høgskolen i Ålesund

 

Høgskolen Stord/Haugesund

 

Kunst- og designhøgskolen i Bergen

 

Kunsthøgskolen i Oslo

 

Norges Handelshøyskole

 

Norges idrettshøgskole

 

Norges miljø- og biovitenskapelige    universitet

 

Norges musikkhøgskole

 

Norges teknisk-naturvitenskapelige    universitet

 

Samisk høgskole

 

Universitetet i Agder

 

Universitetet i Bergen

 

Universitetet i Nordland

 

Universitetet i Oslo

 

Universitetet i Stavanger

 

Universitetet i Tromsø – Norges    arktiske universitet

 

Ansgar Teologiske Høgskole

 

Barrat Due musikkinstitutt

 

Bergen Arkitekthøgskole

 

Campus Kristiania Markedshøyskolen

 

Den norske Eurytmihøgskole

 

Det teologiske Menighetsfakultet

 

Diakonhjemmet Høgskole

 

Høgskole for førskolelærerutdanning    Dronning Mauds Minne

 

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

 

Handelshøyskolen BI

 

Haraldsplass diakonale høgskole

 

Høgskolen Betanien

 

Høgskulen for landbruk og    bygdeutvikling

 

Høyskolen Diakonova

 

Høyskolen for Ledelse og Teologi

 

Lovisenberg diakonale høgskole

 

Misjonshøgskolen

 

NLA Høgskolen

 

Norges Dansehøyskole

 

Rudolf Steinerhøyskolen

 

Communication and Technolgy Westerdals    - Oslo  School of Arts

 

Arkivakademiet

 

Atlantis Medisinske Høgskole

 

Bjørknes høyskole

 

Musikkteaterhøyskolen

 

Noroff høyskole

 

Norsk barnebokinstitutt

 

Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole

 

Norsk høgskole for helhetsterapi

 

Skrivekunstakademiet

 

Universitets- og høgskolerådet

 

Nasjonalt organ for kvalitet i    utdanningen

 

Riksrevisjonen

 

Landsorganisasjonen i Norge

 

Norsk presseforbund

 

Steinerskoleforbundet

 

Norsk senter for menneskerettigheter

 

Studieforbundet Solidaritet

 

Sametinget

 

Arbeids- og sosialdepartementet

 

Barne- likestillings- og    inkluderingsdepartementet

 

Finansdepartementet

 

Forsvarsdepartementet

 

Helse- og omsorgsdepartementet

 

Justis- og beredskapsdepartementet

 

Klima- og miljødepartementet

 

Kommunal- og    moderniseringsdepartementet

 

Kulturdepartementet

 

Landbruks- og matdepartementet

 

Nærings- og fiskeridepartementet

 

Olje- og energidepartementet

 

Samferdselsdepartementet

 

Utenriksdepartementet

 

Nettverk for private høyskoler

 

Norsk studentorganisasjon

 

Association of Norwegian Students    Abroad

 

Akademikerne

 

Unio

 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund