Høring - Forslag til endring i forskrift om allmenngjøring av tariffavtalen for jordbruks- og gartnerinæringene

Forslag til endring i forskrift om allmenngjøring av tariffavtalen for jordbruks- og gartnerinæringene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.05.2010

Vår ref.: TN-200903562

Høringsbrev i pdf-format

• Fornyingsdepartementet
• Finansdepartementet
• Justis- og politidepartementet
• Kommunal- og regionaldepartementet
• Nærings- og handelsdepartementet
• Utenriksdepartementet
• Landbruks- og matdepartementet
• Regjeringsadvokatembetet
• Arbeidstilsynet
• Petroleumstilsynet
• Næringslivets Hovedorganisasjon
• Landsorganisasjonen i Norge
• Landbrukets Arbeidsgiverforening
• Fellesforbundet
• Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
• Akademikerne
• Unio
• HSH
• Arbeidsgiverforeningen Spekter
• KS
• Norges Bondelag
• Norsk Bonde- og Småbrukarlag
• NHO Mat og Bio
• Norsk Gartnerforbund
• Norske Landbrukstenester
• Norges Bærdyrkerlag
• Landbrukets HMS-tjeneste
• KSL Matmerk
• HANEN
• A.L Gartnerhallen
• GrøntProdusentenes Samarbeidsråd
• Bama Gruppen AS
• Bygdeservice Norge
• Økern Torghall
• UiO, Inst. for privatrett

Til toppen