Høring - forslag til endring i forskrift om veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.03.2011

Vår ref.: 200805400-/RH

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i forskrift 19. desember 2005 nr. 1653 om veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon. Fordi forslaget er en stadfesting av dagens forvaltningspraksis, sendes forslaget på en begrenset høring i 6 uker.

Høringsfristen er 4. mars 2011.

Ovennevnte forskrift regulerer blant annet hva som godkjennes som tellende tjeneste for å oppfylle kravet om 3-årig veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere for trygdens regning. Det foreslås i høringsnotatet at også tjeneste som vernepliktig lege under veiledning skal fremgå av forskriften som tellende.
Departementet ber om at eventuelle merknader til forslaget sendes til:

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

Merknader kan også sendes elektronisk til:

postmottak@hod.dep.no


Med vennlig hilsen


Elisabeth Salvesen e.f.
avdelingsdirektør
                                                                                 Ragna Hirsch
                                                                                 seniorrådgiver

Forsvarsdepartementet
Kommunenes sentralforbund
Legeforeningen
HELFO
Helsedirektoratet
Statens helsetilsyn
Statens helsepersonellnemnd
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Til toppen