Høring - forslag til endring i lov 18.12 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer mv. for å gjennomføre Europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010 av 2511 2009 om EUs miljømerke "Blomsten"

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2010

Vår ref.: 201003993-/PGUFJS

I følge høringsliste

 

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

201003993-/PGUFJS

08.07.2010

 

Høring – Forslag til endring i lov 18.12 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer m.v. for å gjennomføre Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010 av 25.11 2009 om EUs miljømerke ”Blomsten”

Høringsfrist 1. oktober 2010.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender på høring forslag til endring i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer m.v. (merkeloven). Forslaget innebærer at EUs nye forordning EF nr. 66/2010 av 25. november 2009 om EU-miljømerket gjennomføres i norsk rett. Endringen skjer i form av en endring av

§ 6 b i merkeloven som gir forordningen lovs kraft. Tidligere forordning av 2000 erstattes da med den nye forordningen fra 2010.

Vi viser til vedlagte høringsnotat som bl.a. beskriver de viktigste endringene i forordningen fra 2010.

Med hilsen


Bodhild Fisknes (e.f.)

                                                                                          Hilde Merethe Berg

- 1)Høringsnotat
- 2)Høringsliste

Vedlegg: 2

 

Høringsliste

Finansdepartementet
Justisdepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
Norsk Industri
Statens institutt for forbruksforskning
Stiftelsen Miljømerking i Norge

Til toppen