Høring - forslag til endring i lov om stadnamn

Forslaget er en oppfølging av Stortingets dokument nr. 8:58 (2007-2008)- Representantforslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Halleraker og Olemic Thommessen om endring av bruksnavn uten grunneiers samtykke.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.08.2012

Vår ref.: 08/992

Høring - forslag til ending i lov om stadnamn

Vedlagt følger forslag til endring i lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn. Forslaget er en oppfølging av Stortingets dokument nr. 8:58 (2007-2008).

Vi ber om at høringsinstansene vurderer om det er behov for å videresende høringen til underliggende organ og lokale aktører (foreninger/lag) som kan ha interesse i saken.

Høringssvar bes sendt elektronisk til postmottak@kud.dep.no innen 1. august 2012.

 

Med hilsen


Roy Kristiansen (e.f.)
ekspedisjonssjef

 

Christine Hamnen
avdelingsdirektør

Høringsliste:

Departementene
Sametinget
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Kommunene
Bokmålsforbundet
Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur
Det norske meteorologiske institutt
Direktoratet for naturforvaltning
Forsvarets militærgeografiske tjeneste
Klagenemnda for stadnamnsaker
KS
Norut NIBR
Nordnorsk Kulturråd
Noregs Mållag
Norges Bygdekvinnelag
Norges Bondelag
NGU - Norges geologiske undersøkelser
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk kulturråd
Språkrådet
Norsk lokalhistorisk institutt
Noregs vassdrags- og energidirektorat
Posten Noreg AS
Rettshjelpskontoret i Indre Finnmark
Riksmålsforbundet
Samarbeidsnemnda for namnegransking
Statens kartverk
Universitetene
Vegdirektoratet

Til toppen