Høring - forslag til endringer i alkoholloven og alkoholforskriften - opphevelse av forbudet mot privat innførsel av alkoholholdig drikk

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.03.2009

Alkoholloven inkludert siste endringer som trådte i kraft 1. juli 2009: http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html

 Endringsloven: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?xdoc=/all/nl-20090619-067.html

 Alkoholforskriften inkludert siste endringer som trådte i kraft 1. juli 2009: http://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-20050608-0538.html

 Endringsforskriften: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?xdoc=/for/ff-20090619-0690.html