Høring - forslag til endringer i alkoholloven og alkoholforskriften - opphevelse av forbudet mot privat innførsel av alkoholholdig drikk

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.03.2009

Alkoholloven inkludert siste endringer som trådte i kraft 1. juli 2009: http://www.lovdata.no/all/hl-19890602-027.html

 Endringsloven: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?xdoc=/all/nl-20090619-067.html

 Alkoholforskriften inkludert siste endringer som trådte i kraft 1. juli 2009: http://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-20050608-0538.html

 Endringsforskriften: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?xdoc=/for/ff-20090619-0690.html

 

Vår ref.:

 200801068-/HCB 05.12.2008

Høring - forslag til endringer i alkoholloven og alkoholforskriften - opphevelse av forbudet mot privat innførsel av alkoholholdig drikk


Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til endringer i alkoholloven og alkoholforskriften på høring.

Det foreslås at forbudet mot privat innførsel av alkoholholdig drikk oppheves, dvs. at det blir tillatt for privatpersoner å innføre alkoholholdig drikk til personlig bruk. Bakgrunnen for forslaget er blant annet en ESA-sak mot Norge og en beslutning fra EF-domstolen om at det svenske importforbudet, som i stor grad var likt det norske, var i strid med EU’s regler om fritt varebytte (Rosengrensaken).

I det vedlagte høringsnotatet vurderes og foreslås det nødvendige lovendringer og kontrollordninger for å kunne oppheve forbudet mot privat innførsel av alkoholholdig drikk. Det er vurdert virkemidler som bl.a. skal sikre at alkoholholdig drikk ikke blir utlevert til mindreårige og at avgifter blir betalt. I den forbindelse er det foreslått særlige krav til virksomheter som utleverer alkoholholdig drikk ved privat innførsel.

Høringsnotat med vedlegg er tilgjengelig på: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer.html?id=1904

For å sikre framdriften i saken bes det om snarlig høringssvar og senest innen 5. mars 2009.
 
Det bes om at høringsuttalelser sendes til:
Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 OSLO

Høringsuttalelser kan også innen samme frist sendes elektronisk til:
postmottak@hod.dep.no

Spørsmål om høringen kan rettes til seniorrådgiver Hege Bredesen på tlf. 22 24 86 15.

Med vennlig hilsen


Jon-Olav Aspås e.f.
ekspedisjonssjef
                                                                                   Lilly Sofie Ottesen
                                                                                   avdelingsdirektør

Høringsinstanser:

Actis
AS Vinmonopolet
Barneombudet
Bryggeri- og drikkevareforeningen
Datatilsynet
Departementene
Den norske legeforening
DHL Express
Fagrådet innen rusfeltet i Norge
Fed Ex
Forbrukerombudet
Handelens ølsalgsråd
Helsedirektoratet
Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Konkurransetilsynet
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Landets fylkesmenn/Sysselmannen på Svalbard
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Logistikk og transportindustriens Landsforening
Mattilsynet
Majortrans Flytteservice AS
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Norges Colonialgrossisters forbund
Norske Vinklubbers forbund
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Pilsens venner
Politidirektoratet
Posten Norge BA
Post- og teletilsynet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Små alkoholprodusenters forening
Statens helsetilsyn
Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Toll- og avgiftsdirektoratet
Tollregion Nord-Norge
Tollregion Vest-Norge
Tollregion Sør-Norge
Tollregion Midt-Norge
Tollregion Øst-Norge
Tollregion Oslo og Akershus
TNT Express
Transportbedriftenes Landsforening (TL)
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
UPS of Norway Inc.
Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF)
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 

Kunnskapsdepartementet (08.12.08) - ingen merknader
Landsorganisasjonen i Norge (17.12.08) - ingen merknader
Nærings- og handelsdepartementet (18.12.08) - ingen merknader
Politidirektoratet (22.12.08) - ingen merknader
Fiskeri- og kystdepartementet (12.01.09) - ingen merknader
Datatilsynet (12.01.09)
Barne- og likestillingsdepartementet (28.01.09) - ingen merknader
Samferdselsdepartementet (29.01.09) - ingen merknader
Mattilsynet (10.02.09) - ingen merknader
Landbruks- og matdepartementet (16.02.09) - ingen merknader
Barneombudet (18.02.09)
Toll- og avgiftsdirektoratet (16.02.09)
Riksadvokaten (18.02.09) - ingen merknader
Arbeids- og inkluderingsdepartementet (25.02.09) - ingen merknader
Fornyings- og administrasjonsdepartementet (25.02.09) - ingen merknader
Næringslivets hovedorganisasjon (26.02.09)
Juvente (27.02.09)
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (20.02.09)
Utenriksdepartementet (27.02.09)
Vin- og brennevinleverandørenes forening (02.03.09)
HSH (02.03.09)
AS Vinmonopolet (02.03.09)
Bryggeri og drikkevareforeningen (04.03.09)
Justis- og politidepartementet (04.03.09) - ingen merknader
Posten Norge (05.03.09)
Norges Colonialgrossisters Forbund (05.03.09)
Regjeringsadvokaten (05.03.09)
Små Alkoholprodusenters forening (07.03.09)
Forsvarsdepartementet (09.09.09) - ingen merknader

Til toppen