Høring - forslag til endringer i angrerettloven og forskriften om angreskjema

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser ifølge vedlagte liste

Deres ref

Vår ref

Dato

02/02459

27.08.2002

Høring - forslag til endringer i angrerettloven og forskrift om angreskjema

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring et forslag til endring i lov 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven).

Bakgrunnen for forslaget er Justiskomiteens merknader under behandlingen av forbrukerkjøpsloven våren 2002, der Regjeringen bes om å utrede og fremme konkrete endringer i angrerettloven. Forslaget går ut på å endre utgangspunktet for angrefristen ved salg av bokverk, slik at fristen kan begynne å løpe når det første bindet er mottatt.

I tillegg foreslås en endring i forskrift 27. februar 2001 nr. 221 om angreskjema. Forslaget går ut på at selgeren ved utfylling av skjemaet ikke behøver å fylle ut varebetegnelsen, men kan henvise til en vedlagt ordrebekreftelse der opplysningene om varen fremkommer.

Høringsfristen er 15.10.2002.

Med hilsen

Bodhild Fisknes (e.f.)

Ekspedisjonssjef

Hilde Merethe Berg

avdelingsdirektør

Vedlegg:

- høringsnotat

- angreskjemaforskriften m/angreskjema A, B og C

Høringsliste:

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Finansdepartementet

Justisdepartementet

Kultur- og kirkedepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Den norske Advokatforening

De norske Bokklubbene AS

Den Norske Bokhandlerforening

Den Norske Forleggerforening

Direktesalgsforbundet

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbrukertvistutvalget

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

Kontor- og Datateknisk Landsforening (IKT-Norge)

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norges Markedsføringsforbund

Norsk Direkte Markedsførings Forening

Norsk Postordreforening

Norske Annonsørers Forbund

Næringslivets Hovedorganisasjon

Næringslivets Servicekontor for Markedsrett

Stiftelsen eforum.no

Til toppen