Høring - Forslag til endringer i energiloven og i energilovforskriften

Status: Under behandling

Høringsfrist: 18.01.2013

Vår ref.:

Høring - endringer i energiloven og energilovforskriften

Olje- og energidepartementet sender forslag til endringer i energiloven og energilovforskriften på høring.

Høringsnotatet med nærmere redegjørelse er lagt ut på departementets hjemmeside under Dokumenter/Høringer/Saker på høring.

Departementet foreslår å knytte konsesjonsplikten for vindkraftanlegg til installert effekt i anlegget i stedet for elektrisk spenning. Departementet ønsker å legge til rette for at mindre vindkraftverk, som i dag konsesjonsbehandles etter energiloven, kan behandles av kommunene etter plan- og bygningsloven.

Det foreslås også en forhandlingsplikt for fjernvarmekonsesjonærer som mottar en forespørsel om leveranse eller adgang til fjernvarmenettet fra tredjepart. Etter forslaget kan Norges vassdrags- og energidirektorat megle i tvister mellom konsesjonær og tredjepart som ønsker adgang eller å levere varme.

Høringsfristen er fredag 18. januar 2013. Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å komme med en uttalelse. Eventuelle spørsmål kan rettes til rådgiver Karoline Wiermyhr(22 24 62 51).

Med hilsen

 

Trond Ulven Ingvaldsen (e.f.)

avdelingsdirektør                                                                  Karoline Wiermyhr

                                                                                          rådgiver

Adresseliste

Samtlige departementer

Samtlige fylkeskommuner

Samtlige fylkesmenn

Samtlige kommuner 

Sametinget

 

Avfall Norge

Bergen Energi AS

COWI

Den norske advokatforening

Distriktenes Energiforening (DEFO)

Direktoratet for naturforvaltning

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Ecohz ASA

El & IT forbundet

EnergiNorge

Energiveteranene

Enova SF

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbrukertvistutvalget

Framtiden i våre hender

Greenpeace Norge

Hovedorganisasjonen Virke

Huseiernes Landsforbund

Innovasjon Norge

KanEnergi AS

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

Klima- og forurensningsdirektoratet

KS Bedrift

Landsorganisasjonen i Norge

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og Ungdom

Naturviterforbundet (NaFo)

NHO

Nord Pool Spot

Norges Bondelag

Norges Bonde- og Småbrukarlag

Norges forskningsråd

Norges Handelshøyskole

Norges Jeger- og Fiskerforbund

 

Norges Kulturvernforbund

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges Skogeierforbund

Norsk Industri

Norsk Hydro ASA

Norwea

Norske energibrukeres forening

NTNU, Fakultet for Naturvitenskap og teknologi

Regjeringsadvokatembetet

Riksantikvaren

Samarbeidande Kraftfylke, c/o SFE Energisekretariatet

SABIMA Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

Samfunns- og næringslivsforskning

SINTEF Energiforskning AS

Småkraft AS

Småkraftforeninga

Statistisk sentralbyrå

Statkraft SF

Statnett SF

Statskog SF

Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett v/Henrik Bjørnebye

Norges Kulturvernforbund

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges Skogeierforbund

Norsk Bioenergiforening (NoBio)

Norske Boligbyggelags Landsforbund

Norsk Eiendom

Norsk Energi

Norsk Fjernvarme

Norsk Industri

Norsk Hydro ASA

Norsk Petroleumsinstitutt

Norsk Solenergiforening

Norsk Teknologi

Norsk Varmepumpeforening

Norwea

Norske energibrukeres forening

NTNU, Fakultet for Naturvitenskap og teknologi

Regjeringsadvokatembetet

Riksantikvaren

Samarbeidande Kraftfylke, c/o SFE Energisekretariatet

SABIMA Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

Samfunns- og næringslivsforskning

SINTEF Energiforskning AS

Småkraft AS

Småkraftforeninga

Statistisk sentralbyrå

Statkraft SF

Statnett SF

Statsbygg

Statskog SF

Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett v/Henrik Bjørnebye

ZERO

Til toppen