Høring - forslag til endringer i folketrygdloven mv. - etablering av en ordning for refusjon av pasienters utgifter til helsehjelp (ikke-sykehusbehandling) i andre EØS-land

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2008

Vår ref.:

Lenke til brev i pdf-format

Høringsinstanser

ADHD-foreningen
Afasiforbundet i Norge
Akademikerne
Amnesty International Norge
Angstringen
Apotekforeningen
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem
Autismeforeningen i Norge
Aleris Helse

Barneombudet
Bioingeniørfaglig institutt (BFI), NITO
Bioteknologinemnda
Blå Kors Norge

Cerebral Parese-foreningen
Colosseumklinikken - Allmennlegene

Datatilsynet
DELTA
Demensforeningen
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den Norske Jordmorforening
Den norske Kreftforening
Den norske tannlegeforening
Den norske legeforening
Departementene
Drammen private sykehus
Dysleksiforbundet i Norge

EEG-Laboratoriet AS
Europabevegelsen

Fagforbundet
Fagrådet innen Rusfeltet i Norge
Familieterapi Instituttet
Farmasi Forbundet
Fellesorganisasjonen FO
Finansforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbundet tenner og helse
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreningen for blødere i Norge
Foreningen for hjertesyke barn
Foreningen for kroniske smertepasienter
Foreningen for Muskelsyke
Foreningen Rett til en verdig død
Forening for søvnsykdommer
Forum for Bioteknologi
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fürst medisinske laboratorium AS
Fylkesrådet for funksjonshemmede

Galebevegelsen
Gynlab AS

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Helsedirektoratet
Helsetilsynet i fylkene
HIV - Norge
Hørselshemmedes Landsforbund

Informasjonssenteret Hieronimus
Innovasjon Norge
Institutt for samfunnsforskning
Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin
Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser

Kirkens Bymisjon
Kliniske ernæringsfysiologers forening
Konkurransetilsynet
Kost og ernæringsforbundet
Kreftregisteret
KS

Landets distriktspsykiatriske sentra
Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard
Landets helseforetak
Landets fylkeskommuner
Landets kommuner
Landets kontrollkommisjoner
Landets regionale helseforetak
Landets høyskoler (m/helsefaglig utdannelse)
Landets pasientombud
Landets universiteter
Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
Landsforeningen Alopecia Areata
Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke
Landsforeningen for Huntingtons sykdom
Landsforeningen for kosthold og helse
Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Landsforeningen for Psykopat Ofre
Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri
Landsforeningen for Transseksuelle
Landsforeningen for Trafikkskadde
Landsforeningen for utekontaktene
Landsforeningen for utviklingshemmede og pårørende
Landsforeningen for voldsofre
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer
Landsforeningen We shall overcome
Landslaget for offentlige pensjonister
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Legeforeningens forskningsinstitutt
Legemiddelindustriforeningen
Likestillings- og diskrimineringsombudet

Mattilsynet
Menneskeverd
Mental Helse Norge
MS - forbundet

Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling
Nei til EU
Nettverket for Private helsevirksomheter
Nordisk institutt for odontologisk materialprøving
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Blindeforbund
Norges Diabetesforbund
Norges Døveforbund
Norges Fibromyalgi Forbund
Norges Farmaceutiske Forening
Norges forskningsråd
Norges Handikapforbund
Norges Juristforbund
Norges kristelige legeforening
Norges Optikerforbund
Norges Parkinsonforbund
Norges Røde Kors
Norsk audiografforbund
Norsk Cøliakiforening
Norsk Epilepsiforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Forening for cystisk fibrose
Norsk forening for nevrofibromatose
Norsk forening for palliativ medisin - NFPM
Norsk forening for Stomi- og Reservoaropererte(Norilco)
Norsk forening for Tuberøs Sklerose
Norsk Forskerforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Helse- og Sosiallederlag
Norsk Helsesekretærforbund
Norsk Immunsviktforening
Norsk Interesseforening for Kortvokste
Norsk Interesseforening for Stamme
Norsk Intravenøs Forening
Norsk Kiropraktikerforening
Norsk Landsforening for laryngectomerte
Norsk Logopedlag
Norsk OCD forening, ANANKE
Norsk Osteoporoseforening
Norsk ortopedisk forening
Norsk Palliativ Forening
Norsk Pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk Pensjonistforbund
Norsk Presseforbund
Norsk Psoriasis Forbund
Norsk Psykologforening
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykoanalytisk Institutt
Norsk Radiografforbund
Norsk Redaktørforening
Norsk Revmatikerforbund
Norsk samfunnsvitenskaplig datatjeneste
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk Sykepleierforbund
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk Tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norsk Tourette Forening
Norsk Thyreoideaforbund
Norske Fotterapeuters Forbund
Norske helikopteransattes forbund (NHF)
Norske Ortoptisters forening
NOVA
Næringslivets Hovedorganisasjon NHO

Organisasjonen Voksne for Barn

PARAT
PARAT Helse
Pasientskadenemnda
Patentstyret
Personvernnemnda
PRISY - Privatsykehusenes fellesorganisasjon

Quality Assurance Service

Redd Barna
Regjeringsadvokaten
Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO)
Rettspolitisk forening
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Ringvoll Klinikken
Rokkansenteret
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)  Oslo
ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser
Ryggmargsbrokk og hydrocephalusforeningen
Ryggforeningen i Norge
Røntgeninstituttenes Fellesorganisasjon
Rådet for psykisk helse

SABORG – Sammenslutning for alternativ behandlere
Sametinget
Samfunnsviternes fagforening
Senter for medisinsk etikk, SME
Senter for sjeldne sykdommer og diagnosegrupper
SINTEF Helse
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens Helsepersonellnemnd
Statens institutt for rusmiddelsforskning (SIRUS)
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens råd for funksjonshemmede
Statens seniorråd
Statens senter for Ortopedi
Statens strålevern
Statstjenestemannsforbundet
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Stiftelse for helsetjenesteforskning (HELTEF)
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Stiftelsen Organdonasjon
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Støtteforeningen for Kreftsyke Barn
Stiftelsen Støttecenter mot Incest – Oslo

Teknologirådet
Turner Syndrom foreningen i Norge

Universitets- og høyskoleutdannedes forbund
Utdanningsforbundet

Vestlandske Blindeforbund
Volvat Medisinske Senter AS

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Yngre legers forening

Ønskebarn – Norsk forening for fertilitet og barnløshet

Helsedirektoratet v/ statens seniorråd (19.06.08) - Ingen merknader
NHO (23.06.08)
Statens strålevern (23.06.08) - Ingen merknader
Samferdselsdepartementet (25.06.08) - Ingen merknader
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (24.06.08)
Riksadvokaten (24.06.08)
Fylkesmannen i Vestfold (03.07.08) - Ingen merknader
Sykehuset Østfold (22.07.08) - Ingen merknader
Norges Forskningsråd (28.07.08) - Ingen merknader
Datatilsynet (11.08.08)
Landbruks- og matdepartementet (18.08.08) - Ingen merknader
Yngre legers forening (19.08.08)
Barne- og likestillingsdepartementet (19.08.08) - Ingen merknader
Sande kommune (18.08.08)
Den norske Dommerforening (28.08.08)
Holmestrand kommune (21.08.08)
Nærings- og handelsdepartementet (02.09.08) - Ingen merknader
Miljøverndepartementet (04.09.08) - Ingen merknader
Norsk Manuellterapeutforening (05.09.08) 
Norsk Tannpleierforening (09.09.08)
Norske ortoptisters forening (17.09.08)
Den norske legeforening (19.09.08)
Norsk Pensjonistforbund (19.09.08)
Høgskolen i Akershus (22.09.08) - Ingen merknader
Den norske tannlegeforening (26.09.08)
Kreftforeningen (26.09.08)
PRISY (29.09.08)
Folkehelseinstituttet (25.09.08) - Ingen merknader
Statens legemiddelverk (26.09.09) -  Ingen merknader
Norsk Fysioterapeutforbund (25.09.08)
Justisdepartementet (29.09.08)
Sørum kommune (03.09.09)
Arbeids- og inkluderingsdepartementet (30.09.08)
Patentstyret (30.09.08) - Ingen merknader
KS (30.09.08)
Hordaland fylkeskommune (25.09.08)
Troms fylkeskommune (2909.08)
SPEKTER (30.09.08)
Apotekforeningen (29.09.08)
Vestfold fylkeskommune (29.09.08)
Røntgeninstituttenes fellesorganisasjon (30.09.08)
Bioteknologinmenda (29.09.08)
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (01.10.08)
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (30.09.08)
St. Olavs Hospital (30.09.08)
Rikshospitalet HF (22.09.08)
Utenriksdepartementet (01.10.08) - Ingen merknader
Kunnskapsdepartementet (01.10.08) - Ingen merknader
Østfold fylkeskommune (01.10.08)
Norsk Pasientskadeerstatning (01.10.08)
Helse Sør-Øst RHF (01.10.08)
Barneombudet (30.09.08)
Helsedirektoratet (02.10.09)
Fjell kommune (02.10.08)
UNIO 01.10.08)
Drammen kommune (01.10.08)
YS (09.10.08)
Sørum kommune (09.10.08)
LO (13.10.08)
NAV (29.09.08)

 

 

Til toppen