Høring - forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter fastsettes for ett kalenderår av gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt tilbakebetalingsforskriften som skal gjelde for 2014 på alminnelig høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.11.2013

Vår ref.: 13/4536

Høring – forslag til endringer i forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningsslån og tap av rettigheter 2014


Kunnskapsdepartementet sender herved forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014 på høring.

Forskriften om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter fastsettes for ett kalenderår av gangen. Høringsdokumentet bygger på gjeldende forskrift for 2013 og behandler de endringer som foreslås i tilbakebetalingsforskriften for 2014. Justering av satser vil bli foretatt på et senere tidspunkt, og er derfor ikke med som en del av høringen. Gjeldende forskrift for 2013 er tilgjengelig på Lånekassens nettside: http://www.lanekassen.no/.

Høringsutkastet er basert på Regjeringens forslag til statsbudsjett, jf. Prop. 1 S (2013-2014) for Kunnskapsdepartementet. I høringsnotatet er de gjeldende paragrafer i forskriften for 2013 tatt inn slik at forslagene til endring for 2014 kan sammenholdes med disse Endringsforslagene er understreket i teksten. De fleste endringsforslagene er av regelteknisk karakter. I tillegg foreslås følgende innholdsmessige endringer:
 
• Det foreslås å sette en grense på tre år etter utdanningsprogrammets normerte avslutning for foreldelse av rentefritak (§ 13-2)
• Det gjøres enkelte presiseringer for å klargjøre hvilke krav som må være oppfylt for å kvalifisere for ettergivelsesordningen for låntakere som har fullført visse lærerutdanninger (§ 23-1)

Se høringsnotatet for omtale av endringer.

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014 skal tre i kreft fra 1. januar 2014. Forskriften må derfor være fastsatt innen 31. desember 2013. Av hensyn til dette må høringsfristen settes kortere enn de tre månedene som er normalt ved alminnelige høringer.

Høringsfristen settes til 25. november 2013. Høringsuttalelsene bes sendt elektronisk til: postmottak@kd.dep.no.


Med hilsen

Lars Petter Flåtten (e.f.)                
avdelingsdirektør

Ingebrigt T. Holmen
seniorrådgiver

Departementene
Folkehøgskolerådet
Forbundet Steinerskolene i Norge
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Kristne Friskolers Forbund
Forum for Fagskoler
Nettverk for private høyskoler
Private høyskoler
Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)
Universiteter og høyskoler
Universitets- og høgskolerådet

ANSA Association of Norwegian Students Abroad
Elevorganisasjonen
Norsk studentorganisasjon (NSO)
Norske Dansekunstnere
Samskipnadsrådet
Studentpolitisk utvalg ved Handelshøyskolen BI
Studentsamskipnadene

Datatilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Riksrevisjonen
Samordna opptak
Skattedirektoratet
Statens innkrevingssentral
Statens lånekasse for utdanning
Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Utdanningsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Kommunenes sentralforbund (KS)
Hovedorganisasjonen Virke

Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Akademikerne
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Unio
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Unge funksjonshemmede
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Norges forskningsråd
Norgesuniversitetet
Norsk forbund for fjernundervisning (NFF)
Norsk fosterhjemsforening
Sametinget
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Jussformidlingen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Jushjelpa i Midt-Norge
Juss-Buss
JURK
Voksenopplæringsforbundet (VOFO)
Vox – Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

NAV
NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning
Rådet for offentlige fagskoler (RFF)
Utdanningsforbundet
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)
Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH)