Høring - forslag til endringer i forskrift 7. desember 1990 nr 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften) og endringer i forskrifter fastsatt av NVE i medhold av energilovforskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.04.2010

Vår ref.:

Høringsbrev (undertegnet) i pdf-format

                                                                                                 15.1.2010

Høring - forslag til endringer i forskrift 7. desember 1990 nr. 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften) og endringer i forskrifter fasatt av NVE i medhold av energilovforskriften

Stortinget fattet 16. juni 2009 vedtak til lov om endringer i energiloven, jf. Ot.prp. nr. 62 (2008-2009), Innst. O. nr. 104 (2008-2009) og Besl. O. nr. 107 (2008-2009). Ved endringene i energiloven innføres en tilknytningsplikt for produksjon og forbruk til nettet, konsesjonsplikten for elektriske anlegg utvides og inkludering av eierskap i den konsesjonspliktige virksomheten. Vedtaket til lov ble sanksjonert ved kgl.res. 19. juni 2009. Endringsloven trådte i kraft 1. januar 2010.

Stortinget fattet 24. mars 2009 vedtak til lov om endringer i energiloven, jf. Ot.prp. nr. 24 (2008-2009), Innst. O. nr. 52 (2008-2009) og Besl. O. nr. 64(2008-2009). Ved endringene gjennomføres direktiv 2002/91/EF om energieffektivitet i bygninger (bygningsenergidirektivet). Vedtaket til lov ble sanksjonert ved kgl.res. 24. april 2009. Endringsloven trådte i kraft 1. januar 2010.

Endringslovene medfører behov for enkelte endringer av forskrifter fastsatt i medhold av energiloven, og mindre endringer i forskrifter fastsatt av NVE i medhold av energilovforskriften. Forslaget til endringer i energilovforskriften omfatter både materielle endringer og omnummereringer som følge av omnummerering i energiloven, jf. Ot.prp. nr. 24 (2008-2009). Forslagene til endringer i forskrifter fastsatt av NVE i medhold av energilovforskriften gjelder omnummereringer som følge av omnummerering i energiloven og energilovforskriften. Det foreslås mindre endringer i følgende forskrifter:

- forskrift 11. mars 1999 nr 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer
- forskrift 11. mars 1999 nr 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester
- forskrift 17. desember 2001 nr 1421 om planlegging og gjennomføring av rekvisisjon av kraft og tvangsmessige leveringsinnskrenkninger ved kraftrasjonering
- forskrift 16. desember 2002 nr 1606 om beredskap i kraftforsyningen

Vedlagt følger Olje- og energidepartementets høringsnotat. Høringsnotatet vil også bli lagt ut på departementets hjemmeside under Dokumenter/Høringer/Saker på høring.

Olje- og energidepartementet ber om eventuelle merknader til endringsforslagene innen fredag 16. april 2010. Departementet tar sikte på at endringsforskriften for energilovforskriften skal tre i kraft 1. mai 2010. NVE tar sikte på at endringene i egne forskrifter skal tre i kraft skal tre i kraft på samme tidspunkt.

 

Med hilsen


Per Håkon Høisveen (e.f.)
ekspedisjonssjef
                                                                     Trond Ulven Ingvaldsen
                                                                     avdelingsdirektør
 

Samtlige departement
Samtlige fylkeskommuner
Samtlige fylkesmenn
Sametinget

Den norske advokatforening
Distriktenes energiforening
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Elklagenemnda
El & It forbundet
Energi Norge
Energibrukerne
Energiveteranene
Enova SF
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbrukertvistutvalget
Framtiden i våre hender
Greenpeace Norge
Handel- og servicenæringens hovedorganisasjon
Institutt for energiteknikk
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
KS Bedrift
Jernbaneverket
Landsorganisasjonen i Norge
Landssamanslutninga av vasskraftkommunar
Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner
Miljøstiftelsen Bellona
Natur og Ungdom
NHO
Nord Pool ASA
Norges Bondelag
Norges miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norske Boligbyggelags Landsforbund A/L
Norsk Fjernvarmeforening
Norsk Industri
Norwea
Oslo bolig- og sparelag (OBOS)
Regjeringsadvokatembetet
Samarbeidande Kraftfylke, c/o SFE Energisekretariatet
Samarbeidsrådet for naturvernsaker
Samfunns- og næringslivsforskning
SINTEF energiforskning AS
Småkraft AS
Småkraftforeninga
Statistisk sentralbyrå
Statkraft SF
Statnett SF
Statskog SF
Tekna
Universitetet i Oslo, Senter for europarett
Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett
Vassdragsregulantenes fagforum
Zero

Til toppen