Høring - Forslag til endringer i forskrift om europeiske samarbeidsutvalg og vedtak om å gjøre avtale mellom LO og NHO allment gjeldende

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.05.2011

Vår ref.: 200903902-/MGS

Høring - Forslag til endringer i forskrift om europeiske samarbeidsutvalg og vedtak om å gjøre avtale mellom LO og NHO allment gjeldende
Arbeidsdepartementet viser til vedlagte høringsnotat, der departementet forslår å gjøre revidert avtale om europeiske samarbeidsutvalg eller tilsvarende samarbeidsordning mellom LO og NHO allment gjeldende. Det foreslås på denne bakgrunn også enkelte endringer i forskrift 28. juli 2000 nr. 797 om allmenngjøring av tariffavtale om europeiske samarbeidsutvalg mv.

Høringsforslaget har sin bakgrunn i at det er vedtatt et nytt direktiv 2009/38/EF om opprettelse av et europeisk samarbeidsutvalg eller en fremgangsmåte i foretak som omfatter virksomhet i flere medlemsstater og i konserner som omfatter foretak i flere medlemsstater, med sikte på å informere og konsultere arbeidstakere. Direktivet avløser direktiv 94/45/EF med samme tittel. Det nye direktivet viderefører i stor grad reglene fra direktiv 94/45/EF, men det er gjort enkelte endringer som skal sikre at reglene kan virke mer effektivt og som skal klargjøre uklarheter i det forrige direktivet. Implementeringsfristen for det nye direktivet er 5. juni 2011.

Direktiv 94/45/EF ble i sin tid i hovedsak implementert ved at tariffavtale mellom LO og NHO ble gjort allment gjeldende, og departementet mener det er hensiktsmessig å videreføre denne ordningen. Partene har revidert sin avtale i tråd med endringene i direktivet, og har i begjæring 15. februar 2011 bedt om at avtalen gjøres allment gjeldende.

Forskriftsendringene reflekterer i hovedsak at den nye avtalen gjøres allment gjeldende, samtidig som de eksisterende reglene videreføres for en del avtaler om europeiske samarbeidsutvalg som allerede er inngått eller som inngås før implementeringsfristens utløp.

Vi ber om at eventuelle merknader til forslaget er oss i hende innen 2. mai 2011.
Av hensyn til å kunne overholde implementeringsfristen kan det ikke påregnes noen utsettelse av høringsfristen.

Med hilsen


Rune Ytre-Arna(e.f.)
avdelingsdirektør
                                                         

                                                            Maria Sogn-Skeie
                                                            seniorrådgiver

 • Akademikerne
 • Aksjonærforeningen
 • ALT
 • AOF Norge
 • Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
 • Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeidsmiljøsenteret
 • Arbeidsretten
 • Arbeidssamvirkenes Landsforening
 • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
 • Bedriftsdemokratinemnda
 • Bedriftsforbundet
 • Coop Norge SA
 • Den Norske Advokatforening
 • Det Liberale Folkepartiet
 • Det norske Arbeiderparti
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Domstoladministrasjonen
 • Finansdepartementet
 • Finansnæringens arbeidsgiverforening
 • Finansnæringens Hovedorganisasjon
 • Fiskeri- og kystdepartementet
 • Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
 • Forskningsstiftelsen FAFO
 • Forsvarsdepartementet
 • Fremskrittspartiet
 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • HR Norge
 • Høyres Hovedorganisasjon
 • Info Tjenester AS
 • Institutt for Samfunnsforskning
 • Jurk – Juridisk rådgivning For Kvinner
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen i Bergen
 • Justis- og politidepartementet
 • KA
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Kristelig Folkeparti
 • Kristelig Folkepartis Kvinner
 • KS
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Landbrukets Arbeidsgiverforening
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Lederne
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Luftfartens funksjonærforening
 • Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
 • Miljøpartiet de Grønne
 • Miljøverndepartementet
 • NITO
 • Norges Apotekerforening NAF
 • Norges Farmaceutiske forening
 • Norges Kommunerevisorforbund
 • Norges Kommunistiske Parti
 • Norges Rederiforbund
 • Norges Skogeierforbund
 • Norges Taxiforbund
 • Norsk bonde- og småbrukarlag
 • Norsk Flygelederforening
 • Norsk Flygerforbund
 • Norsk Flytekniker organisasjon
 • Norsk Journalistlag
 • Norsk Kabinforening
 • Norsk Sjøoffisersforbund
 • Norsk Skogbruksforening
 • Norsk Skuespillerforbund
 • Norske Boligbyggelags Landsforbund A/L
 • Norske Meierifolks Landsforening
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Olje- og energidepartementet
 • Pensjonistpartiet
 • Petroleumstilsynet
 • Regjeringsadvokatembetet
 • Rød Valgallianse
 • Samferdselsdepartementet
 • SAMFO – Arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak
 • Samfunns- og Næringslivsforskning AS
 • Senterpartiets Hovedorganisasjon
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Sparebankforeningen i Norge
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
 • Statistisk Sentralbyrå
 • Statsministerens kontor
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Transportbrukernes Fellesorganisasjon
 • Unio
 • Universitetet i Oslo Institutt for offentlig rett
 • Universitetet i Oslo Institutt for privatrett
 • Universitetet i Tromsø
 • Utenriksdepartementet
 • Venstre
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund