Høring - Forslag til endringer i forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Meldingssystem for smittsomme sykdommer og i Tuberkuloseregisteret og om varsling om smittsomme sykdommer (MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.02.2012

Vår ref.: 201104360/JB

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Meldingssystem for smittsomme sykdommer og i Tuberkuloseregisteret og om varsling om smittsomme sykdommer (MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften).

Departementets forslag til endringer medfører at listen over sykdomsgrupper som er meldings- og varslingspliktige, foreslås flyttet fra forskriftens merknader til vedlegg. Dette foreslås fordi det er tvilsomt om systemet med å ha sykdomsgruppene i merknader til forskriften er rettslig tilfredsstillende.

Det foreslås i tillegg å føye til noen sykdommer til sykdomslistene. Tilføyelsene omfatter denguefeber, vestnilfeber, cryptosporiodose, q-feber, smittebærertilstand eller infeksjoner med enterobacteriaceae, pseudomonas aeruginosa eller acinetobacter med spesielle resistensmønstre, Influensa forårsaket av virus med pandemisk potensial (A-listen) og smittebærertilstand eller infeksjoner med toksinproduserende Clostridium difficile (C-listen).

Videre foreslås det å utvide listen over registre som det av kvalitetskontrollhensyn kan samkjøres mot, for å sikre god kvalitet på opplysninger som er felles i de aktuelle registrene.

Dobbeltinfeksjon med hiv og tuberkulose er allerede meldepliktig som aids. I merknadene ønsker departementet å tydeliggjøre at hiv-infeksjon også er en disponerende faktor for tuberkulose. Eventuell hiv-infeksjon foreslås derfor registrert hos nye tuberkulosepasienter. Det vil kunne bidra til å bevisstgjøre helsetjenesten om den økte risikoen og dermed medvirke til at disse pasientene bedre kan fanges opp og gis effektiv behandling. Kunnskap om problemets størrelsesorden vil gi Folkehelse-instituttet et bedre grunnlag for råd til klinikerne om forebygging og behandling.

Høringsnotat med vedlegg sendes elektronisk til høringsinstanser i henhold til vedlagte liste. Høringsinstansene bes selv om å vurdere foreleggelse for underliggende instanser og virksomheter.

Høringsuttalelsene sendes via ordinær post til:
Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

Høringsuttalelsene kan også sendes elektronisk til:
postmottak@hod.dep.no

Frist for høringsuttalelser er: 28. februar 2012

Eventuelle spørsmål i anledning høringen kan rettes til underdirektør Jan Berg
(22 24 87 67, jb@hod.dep.no).

Med vennlig hilsen


Jon-Olav Aspås e.f.
ekspedisjonssjef
                                                                                   Jan Berg
                                                                                   underdirektør


 

Høringsinstanser
Akademikerne
Aksept
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barneombudet
Bioteknologinemnda
Datatilsynet
De regionale helseforetak
Den norske jordmorforening
Den Norske Kreftforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Departementene
Direktoratet for Arbeidstilsynet
Fagforbundet
Forbrukerrådet
Foreningen for blødere i Norge
Forskningsstiftelsen Fafo
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Helsedirektoratet
Helseutvalget – sammen for bedre homohelse
HivNorge
Institutt for samfunnsforskning
Jordmorforbundet (Norsk sykepleierforbund)
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Kompetansesenteret for IT i helsesektoren (KITH)
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner
Landslaget for offentlige pensjonister
Landets fylkesmenn
Landets helseforetak
Landets høgskoler
Landets kommuner
Landets pasientombud
Landets universiteter
Landsorganisasjonen
Leverandørforeningen for helsesektoren LFH
Likestillingsombudet
Likestillingssenteret
Mattilsynet
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
NITO
Norges Apotekerforening
Norges Farmaceutiske Forening
Norges forskningsråd
Norges kristelige legeforening
Norges Kvinne- og familieforbund
Norsk Barnelegeforening
Norsk forening for infeksjonsmedisin
Norsk forening for medisinsk mikrobiologi
Norsk forum for sykehushygiene
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Norsk Pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning
Norsk Pensjonistforbund
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Næringslivets hovedorganisasjon
Offentlige legers forening
Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner SAFO
Senter for medisinsikk etikk
SINTEF Unimed
Skadeforebyggende forum
Skattedirektoratet
Statens seniorråd
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statistisk sentralbyrå
Stiftelsen for Samfunns- og næringslivsforskning
Utdanningsforbundet
Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon UNIO
Utlendingsdirektoratet
Veterinærinstituttet
Volvat Medisinske Senter
Yngre legers forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Til toppen