Høring - Forslag til endringer i forskrift om pensjonsordning for sametingsrepresentanter

Resultat: Saken er oversendt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) som rette vedkommende for videre behandling.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2012

Saken er oversendt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) som rette vedkommende for videre behandling.

Vår ref.:

Høring - Forslag til endringer i forskrift om pensjonsordning for sametingsrepresentanter

Arbeidsdepartementet viser til vedlagte høringsnotat, der det foreslås endringer i forskrift om pensjonsordning for sametingsrepresentanter. Forslagene er utarbeidet i samråd med Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Vi ber om at eventuelle merknader til forslaget er oss i hende innen 15. september 2012.


Med hilsen


Simen Fremmergård (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                                        Knut Lorentsen
                                                                                        seniorrådgiver

Vedlegg


Kopi: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Høringsinstanser:

  • Sametinget
  • Akademikerne
  • Landsorganisasjonen i Norge
  • Unio
  • Yrkesorganisasjonenes SentralforbundFinansdepartementet
  • Til toppen