Høring - forslag til endringer i forskrift om gjennomføring av verdipapiroppgjøret

Finansdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat utarbeidet av Norges Bank med forslag til endring i forskrift om gjennomføring av verdipapiroppgjøret.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 28.02.2020

Vår ref.: 19/4288

Finansdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat utarbeidet av Norges Bank med forslag til endring i forskrift om gjennomføring av verdipapiroppgjøret.

Departementet fastsatte i september 2016 forskrift om gjennomføring av verdipapiroppgjøret. Forskriften ble fastsatt etter forslag fra Norges Bank og Verdipapirsentralen ASA (VPS). Formålet med forskriften er å klargjøre det rettslige grunnlaget for gjennomføring av verdipapir- og pengesiden av verdipapiroppgjøret i situasjoner der en av deltakerne i et verdipapiroppgjørssystem settes under insolvensbehandling.

I høringsnotat av 18. oktober 2019 foreslår Norges Bank en presisering av denne forskriften, slik at det kommer tydelig frem at den også omfatter interbankoppgjør. Bakgrunnen for Norges Banks forslag er utviklingen av systemløsningen for realtids­betalinger i Norge. Forslaget antas ikke å ha særskilte nye økonomiske eller administrative konsekvenser, siden det i stor grad er en presisering av gjeldende rett.

Departementet ber om høringsinstansenes merknader til Norges Banks forslag innen 28. februar 2020.

For å avgi høringsuttalelse må du gå til høringssaken på regjeringen.no og bruke den digitale løsningen for høringsuttalelse. Her kan du registrere deg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

 

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

 

                                                                            Siren Solhaug
                                                                            avdelingsdirektør

 

Institusjon

Alle departementene

Akademikerne

Aksjonærforeningen i Norge

AktuarKonsulenters Forum

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bankenes sikringsfond

Banklovkommisjonen

Bedriftsforbundet

Brønnøysundregistrene

Coop Norge SA

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den Norske Aktuarforening

Den norske Revisorforening

Direktoratet for økonomistyring

Econa

Eiendomsmeglerforetakenes Forening

Energi Norge

EVRY

Finans Norge

Finansforbundet

Finansieringsselskapenes Forening

Finansmarkedsfondet,

Norges Forskningsråd

Finanstilsynet

Folketrygdfondet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen i Bodø

Havtrygd Gjensidig Forsikring

Hovedorganisasjonen Virke

Huseiernes Landsforbund

Høgskolen i Sørøst-Norge

(tidl. Telemark)

Høyskolen i Sogn og Fjordane

Initiativ for etisk handel

Kommunalbanken

Konkurransetilsynet

KS

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Nasdaq Oslo ASA

Nasdaq Clearing Oslo

Nordic Association of Electricity Traders (NAET)

Nordic Trustee

Norges Bank

Norges Bitcoin- og Blockchainforening

Norges Bondelag

Norges Eiendomsmeglerforbund

Norges Handelshøyskole

Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon

Norges Interne Revisorers Forening (NIRF)

Norges Juristforbund

Norges Kommunerevisorforbund

Norges Rederiforbund

Norges Røde Kors

Norges Skogeierforbund

Norges Takseringsforbund

Norsk Kapitalforvalterforening

Norsk Landbrukssamvirke

Norsk olje og gass

Norsk Sjøoffisersforbund

Norsk Venturekapitalforening

Norsk Øko-Forum

Norske Boligbyggelags Landsforbund

Norske Finansanalytikeres Forening

Norske Forsikringsmegleres Forening

Norske Kredittopplysningsbyråers Forening

Nasdaq Clearing Oslo

NTL-Skatt

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oslo Børs

Pensjonskasseforeningen

Personskadeforbundet LTN

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Regnskap Norge

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Skatterevisorenes Forening

Småbedriftsforbundet

Sparebankforeningen i Norge

Statens Pensjonskasse

Statistisk sentralbyrå

Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)

The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)

Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet

Unio

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Verdipapirfondenes forening

Verdipapirforetakenes Forbund

Verdipapirsentralen

Virke Inkasso

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

ØKOKRIM

Økonomiforbundet