Høring - forslag til endringer i forskrifter til folketrygdloven og spesialisthelsetjenesteloven - finansiering av behandling i spesialisthelsetjenesten etter henvisning fra tannlege

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrifter til folketrygdloven og spesialisthelsetjenesteloven.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.06.2015

Vår ref.: 15/1019

Høring - forslag til endringer i forskrifter til folketrygdloven og spesialisthelsetjenesteloven - finansiering av behandling i spesialisthelsetjenesten etter henvisning fra tannlege

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrifter til folketrygdloven og spesialisthelsetjenesteloven. Forslaget innebærer at utgifter til undersøkelse og behandling i sykehuspoliklinikk og hos privat legespesialist med driftsavtale med regionalt helseforetak, og som utføres på grunnlag av henvisning fra tannlege, skal dekkes på samme måte som når det foreligger henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut. Det foreslås også å forskriftsfeste en plikt for poliklinikk og legespesialist til å sende kopi av tannlegens henvisning til pasientens fastlege.

 

Departementet har innført en ny, digital løsning for høringsuttalelser. Høringsuttalelser kan avgis elektronisk på denne siden: https://www.regjeringen.no/nb/dokument/hoeyringar

Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse, også institusjoner og andre som ikke står oppført på høringslisten. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.  

Frist for å avgi høringsuttalelse er 8. juni 2015.

Med vennlig hilsen                                                           

Kjell Røynesdal (e.f.)

avdelingsdirektør                                                             

                                                                                 Hege Louise Østlyngen

                                                                                 seniorrådgiver

 

Akademikerne

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Barneombudet

Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet

Datatilsynet

Delta

De fylkeskommunale eldrerådene

Den norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Departementene

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen FO

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forskningsstiftelsen FAFO

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Helsedirektoratet

Helse- og sosialombudet i Oslo

Hovedorganisasjonen Virke

Juss-Buss

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Kreftforeningen

Landets fylkeskommuner

Landets fylkesmenn

Landets helseforetak

Landets høgskoler (m/helsefaglig utdanning)

Landets kommuner

Landets pasient- og brukerombud

Landets regionale helseforetak

Landets universiteter

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Norges Juristforbund

Norges Handikapforbund

Norges Tannteknikerforbund

Norsk Helse- og velferdsforum

Norsk Pasientforening

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk Pensjonistforbund

Norsk Psykologforening

Norsk Tannpleierforening

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Opus Systemer AS

Parat Helse

Regjeringsadvokaten

Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO)

Riksrevisjonen

Sametinget

Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK)

Statens helsepersonellnemnd

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens seniorråd

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Sysselmannen på Svalbard

Unio

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)