Høring - forslag til endringer i husleieloven

Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i husleieloven.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2013

Høringsnotatet gjelder forslag om å gjøre tre endringer i husleieloven. For det første foreslår departementet en endring (tilføyelse) i loven som synliggjør at brudd på offentligrettslige kvalitetskrav kan representere en mangel ved utleieobjektet. Formålet er å skjerpe avtalepartenes oppmerksomhet på forhold som kan ha betydning for liv og helse. For det andre foreslår departementet å øke minstetiden for husleiekontrakter fra tre til fem år for å øke bostabiliteten i leiemarkedet. Videre foreslår departementet en presisering i garantibestemmelsen som gjør det klart av garantiavtaler der søksmålsbyrden vedrørende krav etter avsluttet leieforhold er lagt på leier ikke kan inngås.

Vi ber om at høringsuttalelser både sendes postmottak@krd.dep.no og på papir til Kommunal- og regionaldepartementet, Postboks 8129 Dep, 0032 Oslo, merket sak 13/1589. Frist for innsending av uttalelser er satt til 1. oktober 2013. Alle uttalelser blir publisert på departementets nettsider.

 

Med hilsen

 

Harald Assev e.f.
avdelingsdirektør

Marianne Frisvold Furuseth
            seniorrådgiver