Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - forslag til endringer i kommuneloven og forvaltningsloven om rolleklarhet mv. i kommunesektoren

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.12.2007

Departementet sender med dette på alminnelig høring forslag til endringer kommuneloven, forvaltningsloven og forskrifter til kommuneloven.

Se lenker til høringsbrev, oversikt over høringsinstanser og høringsnotat lenger opp på siden. Alle som ønsker å gi en høringsuttalelse kan få høringsnotatet tilsendt ved henvendelse til departementet.

Vår ref.: 07/2228-1 MOP

Departementet sender med dette på alminnelig høring forslag til endringer kommuneloven, forvaltningsloven og forskrifter til kommuneloven. Forslagene er en oppfølging av rapporten Regelverk for kommunesektoren i et etisk perspektiv fra mars i år, se www.regjeringen.no/krd. Rapporten ble utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter for Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Justisdepartementet, KS og Kommunal- og regionaldepartementet (leder).

Andre virksomheter enn de som står på høringslisten kan også avgi uttalelse. Det samme gjelder enkeltpersoner og foreninger. Vi ber om at høringsinstansene videreformidler høringsbrevet til underliggende etater eller andre organer som kan ha synspunkter på forslagene.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes departementet innen 31. desember 2007. Svarene bes sendt til postmottak@krd.dep.no.

 

Med hilsen

 

 

Anne Nafstad Lyftingsmo (e.f.)
ekspedisjonssjef

Nina Britt Berge
fung. avdelingsdirektør

 

Vedlegg: høringsnotat

Departementene
Statsministerens kontor
Interne avdelinger i Kommunal- og regionaldepartementet

Kommuner
Fylkeskommuner

Sametinget
Fylkesmenn
Registrerte politiske partier

Sysselmannen på Svalbard
Longyearbyen lokalstyre
Norges Bank
Statistisk sentralbyrå
Riksarkivet
Riksrevisjonen

Riksantikvaren
Rikstrygdeverket
Aetat Arbeidsdirektoratet
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Skattedirektoratet
Sosial- og helsedirektoratet
Toll- og avgiftsdirektoratet
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Vegdirektoratet

Barneombudet
Forbrukerombudet
Diskriminerings- og likestillingsombudet
Sivilombudsmannen

Datatilsynet
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Mattilsynet
Statens forurensningstilsyn
Statens helsetilsyn

Forbrukerrådet
Kommunal landspensjonskasse
Kommunalbanken
Statens pensjonskasse

Statskonsult
Innovasjon Norge
SIVA Selskapet for industrivekst

Norges forskningsråd
Handelshøyskolen BI
Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Oslo
Norges handelshøyskole NHH
NTNU
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø

KS - Kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Næringslivets hovedorganisasjon
Finansnæringens hovedorganisasjon
Verdipapirfondenes forening
Sparebankforeningen
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Finansnæringens arbeidsgiverforening

Landsorganisasjonen i Norge
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
Akademikerne
Unio
Fagforbundet
Fellesforbundet
Kommunalansattes fellesorganisasjon
NITO
Norsk sykepleierforbund
Utdanningsforbundet
Finansforbundet

Norsk journalistlag
Norsk presseforbund
Norsk redaktørforening
Den norske advokatforening
Den norske dommerforening
Den norske lægeforening
Den norske revisorforening
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring
Den norske tannlegeforening
Norsk psykologiforening
Friluftsrådenes landsforbund
Kulturminnevernets fellesorganisasjon
Norges autoriserte regnskapsføreres forening
Norges idrettsforbund
Norges juristforbund
Norges kommunerevisorforbund
Norges velforbund
Norsk kommunalteknisk forening
Norsk pensjonistforbund
Norsk rådmannsforum
NORVAR – Norsk VA-verk forening
Private barnehagers landsforbund
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Norges handikapforbund
Norsk pasientforening
Samarbeidsorganet for funksjonshemmedes organisasjoner c/o Norges Handikapforbund
Statens råd for funksjonshemmede

Elevorganisasjonen
Foreldreutvalget for grunnskolen
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Norsk forening for bolig- og byplanlegging
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Forum for etikk i kommunesektoren:
Svein Berdal, leder av etter- og videreutdanningsutvalget i NKK
Jan Borgen, generalsekretær Transparency International Norge
Reidar Enger, nestleder Norsk kommunerevisorforbunds styre
Guttorm Fløistad, professor emeritus
Heidi von Weltzien Høivik, Professor BI
Arnhild Dordi Gjønnes, advokat NHO
Erling Grimstad, advokat Grimstad & partnere AS
Eva Joly, spesialrådgiver Norad
Dag Bjørnar Jonsrud, sektoransvarlig YS kommune/YS NAVO
Hilde Klæboe, rådgiver KS
Jorunn Midthun, rådmann Hof kommune
Geir Mosti, LO
Vigdis Olsen, seniorrådgiver UNIO
Jørn Bue Olsen, bedriftsrådgiver (eget firma)
Anne-Karin Femanger Pettersen, nestleder Forum for Kontroll og tilsyn
Morten Sandberg, fagsjef Handelsnæringens Hovedorganisasjon
Tove Storrødvann, generalsekretær Akademikerne
Tom Tvedt, ordfører Randaberg kommune
Signy Irene Vabo, Førsteamanuensis Høgskolen i Oslo
Rolv Økland, juridisk direktør NAVO
Tora Aasland, leder Fylkesmannsarbeidsutvalget

Alle dokumentene er publisert i pdf-format. Listen er sist oppdatert 12.03.08.

Til toppen