Høring - forslag til endringer i kommuneloven - krav til kjønnsmessig balansert sammensetning av styret i kommunalt kontrollerte aksjeselskaper

Høringsnotatet foreslår lovkrav til at styret i kommunalt kontrollerte aksjeselskaper skal ha en kjønnsbalansert sammensetning.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.02.2009

Høringsnotatet foreslår lovkrav til at styret i kommunalt kontrollerte aksjeselskaper skal ha en kjønnsbalansert sammensetning. Vi oppfordrer høringsinstansene til særlig å uttale seg om forslaget bare bør gjelde for heleide kommunale aksjeselskaper, eller om det også bør gjelde for aksjeselskaper hvor kommunene eier minst to tredeler av aksjene i selskapet.

Dersom andre enn de oppførte høringsinstansene ønsker å si noe om saken, må de gjerne sende sin uttalelse til Kommunal- og regionaldepartementet.

Vår ref.: 08/2419-1 ORN

Høringsbrev med forslag til endringer i kommuneloven - krav til kjønnsmessig balansert sammensetning av styret i kommunalt kontrollerte aksjeselskaper

Vedlagt følger høringsbrev med forslag til endringer i kommuneloven. Vi ber om at høringsuttalelser er departementet i hende senest 3. februar 2009.

Dette høringsbrevet foreslår lovkrav til at styret i kommunalt kontrollerte aksjeselskaper skal ha en kjønnsbalansert sammensetning. Vi oppfordrer høringsinstansene til særlig å uttale seg om forslaget bare bør gjelde for heleide kommunale aksjeselskaper, eller om det også bør gjelde for aksjeselskaper hvor kommunene eier minst to tredeler av aksjene i selskapet.

Høringsbrevet inneholder i tillegg forslag til endring av ordlyden i kommunelovens egne bestemmelser om kjønnsbalanse i folkevalgte organer. Dette gjøres for å tilpasse kommunelovens ordlyd til annet regelverk om kjønnsbalanse.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsnotatet for organisasjoner og organer på sitt område som ikke er oppført i høringslisten, men som bør gis anledning til å uttale seg.

Med hilsen

 

Anne Nafstad Lyftingsmo e.f.
ekspedisjonssjef Helga Hjorth
avdelingsdirektør
Vedlegg

Høringsinstanser

Sametinget
Departementene
Interne avdelinger i Kommunal- og regionaldepartementet
Fylkesmenn
Fylkeskommuner
Kommuner
Registrerte politiske partier

Brønnøysundregistrene
Sysselmannen på Svalbard
Longyearbyen lokalstyre
Norges Bank
Statistisk sentralbyrå
Riksarkivet
Riksrevisjonen

Riksantikvaren
Rikstrygdeverket
NAV
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Skattedirektoratet
Sosial- og helsedirektoratet
Toll- og avgiftsdirektoratet
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Vegdirektoratet

Barneombudet
Forbrukerombudet
Diskriminerings- og likestillingsombudet
Sivilombudsmannen

Datatilsynet
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Mattilsynet
Statens forurensningstilsyn
Statens helsetilsyn

Forbrukerrådet
Kommunal landspensjonskasse
Kommunalbanken
Statens pensjonskasse

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT
Innovasjon Norge
SIVA Selskapet for industrivekst

Norges forskningsråd
Handelshøyskolen BI
Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Oslo
Norges handelshøyskole NHH
NTNU
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Agder

KS - Kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Næringslivets hovedorganisasjon
Finansnæringens hovedorganisasjon
Verdipapirfondenes forening
Sparebankforeningen
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Finansnæringens arbeidsgiverforening

Landsorganisasjonen i Norge
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
Akademikerne
Unio
Fagforbundet
Fellesforbundet
Kommunalansattes fellesorganisasjon
NITO
Norsk sykepleierforbund
Utdanningsforbundet
Finansforbundet

Norsk journalistlag
Norsk presseforbund
Norsk redaktørforening
Den norske advokatforening
Den norske dommerforening
Den norske lægeforening
Den norske revisorforening
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring
Den norske tannlegeforening
Norsk psykologiforening
Friluftsrådenes landsforbund
Kulturminnevernets fellesorganisasjon
Norges autoriserte regnskapsføreres forening
Norges idrettsforbund
Norges juristforbund
Norges kommunerevisorforbund
Norges velforbund
Norsk kommunalteknisk forening
Norsk pensjonistforbund
Norsk rådmannsforum
Norsk Vann
Private barnehagers landsforbund
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Norges handikapforbund
Norsk pasientforening
Samarbeidsorganet for funksjonshemmedes organisasjoner c/o Norges Handikapforbund Statens råd for funksjonshemmede

Elevorganisasjonen
Foreldreutvalget for grunnskolen
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Norsk forening for bolig- og byplanlegging
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

 

 

 

Til toppen