Høring - forslag til endringer i legemiddelloven - avgifter og gebyrer på legemiddelområdet, unntak fra klagerett for vedtak om forhåndsgodkjent refusjon

Forslaget gjelder avgifter og gebyrer på legemiddelområdet og unntak fra klagerett for vedtak om forhåndsgodkjent refusjon.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 02.05.2017

Vår ref.: 17/1444

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v.. Forslaget gjelder avgifter og gebyrer på legemiddelområdet og unntak fra klagerett for vedtak om forhåndsgodkjent refusjon.

Departementet har innført en ny løsning for høringsuttalelser. Høringsuttalelser kan avgis digitalt på denne siden. Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.

Departementet ber om høringsinstansenes innspill innen 2. mai 2017. Eventuelle spørsmål i anledning høringen kan rettes til seniorrådgiver Tor Ivar Kanestrøm tlf. 22 24 86 96 eller e-post: tik@hod.dep.no

Med vennlig hilsen                                                           

Bjørg Storesund (e.f.)
fung. avdelingsdirektør

 

                                                                                          Tor Ivar Kanestrøm
                                                                                          seniorrådgiver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

Arbeids- og sosialdepartementet
Finansdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet

Folkehelseinstituttet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Helsedirektoratet
Helseklage
Konkurransetilsynet
Mattilsynet
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Toll- og avgiftsdirektoratet
Veterinærinstituttet

Landets fylkesmenn

Apotekforeningen
Apotekgruppen
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
Farmasiforbundet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Hovedorganisasjonen Virke
Landets pasient- og brukerombud
Legemiddelindustriforeningen (LMI)
Legemiddelparallellimportørforeningen
Legemiddelgrossistforeningen
Norsk Industriforening for Generiske Legemidler (NIGeL)
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Norges Handikapforbund
Norges Farmaceutiske Forening
Norsk Farmasøytisk Selskap
Norsk Pasientforening
Norske Sykehusfarmasøyters Forening
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening
Norsk Sykepleieforbund
Parat
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Apotek 1 Gruppen AS
Boots Norge AS
Europharma AS
Helseforetakenes Innkjøpsservice AS
Norsk Medisinaldepot AS
Sykehusapoteka Vest HF
Sykehusapotekene HF
Sykehusapotek Nord HF
Sykehusapotekene Midt-Norge HF

Landets helseforetak
Landets regionale helseforetak

HERO/Avdeling for helseledelse og helseøkonomi
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
NTNU, det medisinske fakultet
Sintef Unimed, Helsetjenesteforskning i Trondheim
Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt
Universitetet i Tromsø, det helsevitenskaplige fakultet
Universitetet i Tromsø, fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Til toppen