Høring - forslag til endringer i legemiddelloven § 6

Forslaget til lovendring legger til rette for rabattavtaler mellom legemiddelindustri og staten for legemidler som finansieres over blåreseptordningen, jf. folketrygdloven § 5-14. Formålet er å sikre befolkningen likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler til en lavest mulig pris, jf. Meld. St. 28 (2014-2015).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 13.01.2016