Høring - forslag til endringer i legemiddelloven § 6

Forslaget til lovendring legger til rette for rabattavtaler mellom legemiddelindustri og staten for legemidler som finansieres over blåreseptordningen, jf. folketrygdloven § 5-14. Formålet er å sikre befolkningen likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler til en lavest mulig pris, jf. Meld. St. 28 (2014-2015).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 13.01.2016

Vår ref.: 15/4317

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til endringer i legemiddelloven § 6 på høring.

Høringsnotatets hovedinnhold
Forslaget til lovendring legger til rette for rabattavtaler mellom legemiddelindustri og staten for legemidler som finansieres over blåreseptordningen, jf. folketrygdloven § 5-14. Formålet er å sikre befolkningen likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler til en lavest mulig pris, jf. Meld. St. 28 (2014-2015).

Ny løsning for høringssvar
Departementet har innført en ny løsning for høringsuttalelser. Uttalelser kan avgis digitalt på våre nettsider. Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert.

Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer eller lignende.

Høringsfrist
Frist for uttalelser er 13. januar 2016.


Med vennlig hilsen                                                           

Jan Berg (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Tor Ivar Kanestrøm
                                                                                          seniorrådgiver

Alliance Boots
Apotek 1 Gruppen AS
Apotekforeningen
Apotekgruppen
Barneombudet
Datatilsynet
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Farmasiforbundet
Finansdepartementet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Helsedirektoratet
Helseforetakenes innkjøpsservice AS
HERO/Avdeling for helseledelse og helseøkonomi
Justis- og beredskapsdepartementet
Komplett Services AS
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunenes sentralforbund (KS)
Konkurransetilsynet
Landets regionale helseforetak
Landets pasientombud
Legemiddelgrossistforeningen
Legemiddelindustrien (LMI)
Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS)
Legemiddelparallellimportørforeningen
LFH – Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi
Mattilsynet
Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI)
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Norges Farmaceutiske Forening
Norske Sykehusfarmasøyters Forening
Norsk Industriforening for Generiske Legemidler (NIGeL)
Norsk Medisinaldepot AS
Norsk Pasientforening
NTNU, Det medisinske fakultet
Nærings- og fiskeridepartementet
Program for helseøkonomi i Bergen
Sintef
Sjukehusapoteka Vest HF
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Sykehusapotekene HF
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
Sykehusapoteket Nord HF Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet
Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt
Universitetet i Oslo, Institutt for farmakoterapi
Universitetet i Tromsø, Det helsevitenskapelige fakultet
Virke