Høring - forslag til endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover med tilhørende forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet sender på høring et forslag om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover med tilhørende forskrifter.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.02.2019

Vår ref.: 18/3963

Arbeids- og sosialdepartementet sender på høring et forslag om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover med tilhørende forskrifter. Nedenfor gis det en oversikt over de viktigste forslagene. Det tas sikte på at lovendringene behandles av Stortinget våren 2019, og det er av den grunn satt en forkortet høringsfrist til 15. februar 2019.

Oversikt over lovendringsforslagene

 • I lov om Statens pensjonskasse foreslås det å oppheve bestemmelsen om innskuddsplikt til Statens pensjonskasse for regjeringsmedlemmer som kommer fra stilling med medlemskap i Statens pensjonskasse. Regelen praktiseres ikke.
 • I lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. foreslås det at styret i pensjonsordningen får myndighet til å fastsette premien.
 • I lov om pensjonstrygd for fiskere foreslås det at departementet overtar myndigheten som ligger til Kongen om å gi forskrift om trygdens administrasjon. I dag er det to forskrifter om dette, én gitt av Kongen, den andre av departementet. Et viktig formål er å samle innholdet i én forskrift.
 • I lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser (samordningsloven) foreslås en presiserende bestemmelse om gjeldende rett: I samordningen av ytelser skal ikke offentlig tjenestepensjon øke sin ytelse når folketrygden eller personskadetrygden reduserer sine ytelser som følge av opphold i institusjon, under straffegjennomføring eller som følge av at formuen er satt under forvaltning etter straffeprosessloven § 220.
 • I lov om pensjonsordning for sykepleiere foreslås å lovfeste en forutsetning om samtidig medlemskap i folketrygden. 
  I lov om pensjonsordning for ledsagere i utenrikstjenesten foreslås det en oppdatering av lovens bestemmelse om virkekrets. Formålet er bringe bestemmelsen i samsvar med definisjonen av utenrikstjenestemenn i utenrikstjenesteloven.
 • I lov om pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem foreslås det at minstegrensen for rett til medlemskap i Pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem reduseres fra 35 prosent til 20 prosent av godtgjørelsen for et heltidsoppdrag slik at minstegrensen blir i samsvar med lov om Statens pensjonskasse.

Oversikt over forslag til endringer i forskrifter

 • Forskrift om unntak fra medlemskap i Statens Pensjonskasse for bestemte grupper av arbeidstakere oppdateres i lys av den reviderte forskriften som knytter seg til statsansatteloven og endringen fra 1. mai 2018 i særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater i staten der unntaket fra medlemskap i Statens pensjonskasse ble tatt ut av avtalen.
 • I forskrift om fastsetting av arbeidsinntekt for enker (enkemenn) i tjenestepensjonsordninger og forskrift om pensjonsgrunnlag i Statens Pensjonskasse ved midlertidig tjeneste i høyere stilling blir formålet med forskriftene tydeliggjort.
 • Følgende forskrifter foreslås opphevet:
  - Forskriften Pensjonsordningen for sykepleiere. Pensjonsalder. Forskrift 5. januar 2000 nr. 4 om aldersgrenser for sykepleiere har tilsvarende innhold.
  - Forskrift om ikke samordning med krigspensjon for private tjenestepensjonsordninger. Forskriften har ikke relevans i dag.
  - Forskrift om pensjonspremien i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet. Forslaget er knyttet til lovforslaget om at styret overtar ansvaret i å fastsette pensjonspremien.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, medlemsorganisasjoner, foreninger eller lignende. Høringer er åpne, og alle kan sende innspill.

Fristen for å sende inn høringssvar er 15. februar 2019.

Vi ber om at høringsuttalelser avgis digitalt på nettsiden, under «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på Arbeids- og sosialdepartementets nettsider.

Med hilsen

Tomas Berg (e.f.)
ekspedisjonssjef

Simen Fremmergård
avdelingsdirektør

 

 • Akademikerne
 • Alle departementer
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Den Norske Aktuarforening
 • Finans Norge
 • Finanstilsynet
 • Forsvarets seniorforbund
 • Gabler
 • Garantikassen for fiskere
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Kommunal Landspensjonskasse
 • KS
 • KS Bedrift
 • Landsforbundet for offentlige pensjonister
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • LO-Kommune
 • LO-stat
 • NITO
 • Norges Fiskarlag
 • Norsk Pensjon AS
 • Norsk Sjømannsforbund
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Oslo kommune
 • Oslo Pensjonsforsikring AS
 • Pensjonistforbundet
 • Pensjonskasseforeningen
 • Pensjonskontoret
 • Pensjonsordningen for apotekvirksomhet
 • Pensjonsordningen for sykepleiere
 • Senior Norge
 • Senter for seniorpolitikk
 • Statens pensjonskasse
 • Trygderetten
 • UNIO
 • YS