Høring - forslag til endringer i matrikkelforskriften og forskrift om konsesjonsfrihet som følge av elektronisk tinglysing

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på alminnelig høring forslag til endringer i matrikkelforskriften og forskrift om konsesjonsfrihet som følge av elektronisk tinglysing.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.09.2015

Vår ref.: 14/5852-4

Frist for å levere innspill er 30. september 2015.

Elektronisk tinglysing skal etter planen innføres medio 2016. Det er lagt opp til et to-sporet system der kommunikasjonen mellom brukeren og tinglysingsmyndigheten enten kan skje elektronisk eller slik som i dag med papirbasert tinglysing. Saksbehandlingen hos tinglysingsmyndigheten vil også automatiseres i så stor grad som mulig. Lov- og forskriftsendringene må tre i kraft fra det tidspunktet elektronisk tinglysing innføres.

KMD nedsatte høsten 2014 to arbeidsgrupper. Den ene arbeidsgruppen hadde som mandat å utarbeide forslag til høringsnotat om nødvendige endringer i tinglysingsforskriften for å innføre elektronisk tinglysing. Høringsnotatet om tinglysingsforskriften ble sendt på høring mandag 22. juni 2015. Den andre arbeidsgruppen hadde som mandat å utarbeide forslag til høringsnotat om endringer i matrikkelforskriften og forskrift om konsesjonsfrihet for å tilrettelegge landbrukslovgivningen for elektronisk tinglysing med størst mulig grad av automatiske valideringer. Arbeidsgruppen har nå ferdigstilt et høringsnotat.

Ved erverv av eiendom må erverver i dag sende inn dokumentasjon på at konsesjonsforholdet er i orden til tinglysingen i form av egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet eller konsesjonsvedtak, med mindre egenerklæringsskjema ikke er nødvendig. Kommunen må bekrefte erververs opplysninger om konsesjonsfrihet og at ervervet ikke fører til deling av en driftsenhet på egenerklæringsskjemaet. Arbeidsgruppen foreslår at matrikkelen utvides med en tilleggsdel der kommunen som lokal matrikkelmyndighet kan legge inn informasjon fra egenerklæringsskjemaet om erververs forhold til konsesjonsregelverket. Kommunen bekrefter samme sted at ervervet ikke medfører deling av driftsenhet, jf. jordlova § 12 sjette ledd. Når skjøte sendes inn til tinglysing, enten elektronisk eller på papir, vil det skje en automatisk kontroll der tinglysingsmyndigheten henter konsesjonsavklarende informasjon fra matrikkelen. Den foreslåtte ordningen vil innebære en endring i måten kommunen behandler disse sakene på. Slik arbeidsgruppen ser det, vil imidlertid ikke dette innebære noen stor merbelastning for kommunen. Kommunen er førsteinstans i de fleste saker etter konsesjonsloven og jordloven og behandler allerede i dag egenerklæringsskjemaene.

Arbeidsgruppens høringsnotat og liste over høringsinstanser er elektronisk tilgjengelig på regjeringen.no/xx. Høringsuttalelser avgis digitalt på regjeringen.no/xx under "Send inn høringssvar" eller på e-post til postmottak@kmd.dep.no. Alle kan avgi høringsuttalelser. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no. 

Med hilsen

Kari Strande (e.f.)

avdelingsdirektør

Veslemøy Faafeng

Departementene

 

Fylkesmennene

 

Kommunene

 

Jernbaneverket

Landbruksdirektoratet

Opplysningsvesenets fond

Statens kartverk

Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Statsbygg

 

Ambita

Den Norske Advokatforening

Eiendom Norge

Finans Norge

Finnmarkseiendommen

Huseiernes Landsforbund

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Norges skogeierforbund

Norges Bondelag

Norges Eiendomsmeglerforbund

Norges Huseierforbund

Norges Hytteforbund

Norges Juristforbund

Norges Takseringsforbund

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norske Boligbyggelags Landsforbund

Norskog

Næringslivets Hovedorganisasjon

Skattebetalerforeningen

Statskog SF

Tomtefesterforbundet

Til toppen