Høring - forslag til endringer i MSIS-forskriften og forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift av 20. juni 2003 nr. 740 om Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS-forskriften) og forskrift av 1. januar 1995 nr. 100 om allmennfarlige smittsomme sykdommer.

Status: På høring

Høringsfrist: 22.05.2018

Vår ref.: 18/893

Forslaget innebærer endringer i meldingsplikten for smittsomme sykdommer i Meldingsystemet for smittsomme sykdommer. For det første foreslås innføring av meldingsplikt for rotavirussykdom og Lymfogranuloma venereum (LGV). For det andre foreslås det at fødselsnummer skal tilføyes melding av sykdommene hiv, syfilis, gonoré, genital klamydiainfeksjon og c. difficile. Departementet foreslår også å tilføye rubella og meslinger i listen over allmennfarlige smittsomme sykdommer. Bakgrunnen for endringene er hensynet til et mer effektivt smittevern.

Høringsuttalelser avgis digitalt på regjeringen.no.  Høringen er åpen og alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova og vil bli publisert.

Spørsmål til høringen kan rettes til seniorrådgiver Ragnhild Holst på e-post: [email protected]

Høringsfristen er 22. mai 2018.

Med hilsen

Elin Anglevik (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                  Ragnhild Holst
                                                  seniorrådgiver                                                               

Allmennlegeforeningen

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barne-, ungdoms- og familieetaten

Bioteknologirådet

Datatilsynet

Den nasjonale forskningsetiske komitè for medisin og helsefag (NEM)

Den norske advokatforening

Den Norske Jordmorforening

Den norske kirke

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Departementene

DIPS ASA

Direktoratet for e-helse

Epidemi AS

Folkehelseinstituttet

Foreningen for blødere i Norge

Fürst medisinske laboratorium AS

Gatejuristen

Helse- og sosialombudet i Oslo

Helsedirektoratet

HERO/Senter for helseadministrasjon

HIV-Norge

IKT Norge

Institutt for helse og samfunn HELSAM
Institutt for samfunnsforskning

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
JURK
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa

Kirkens Bymisjon

Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)

Kreftregisteret

Landets fylkesmenn

Landets helseforetak

Landets kommuner

Landets mikrobiologiske laboratorier

Landets pasientombud

Landsgruppen av helsesøstre, NSF

LAR Nett Norge

Legeforeningens forskningsinstitutt

Leverandørforeningen for helsesektoren (LFH)

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Marborg

NA Anonyme Narkomane

Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI)

Nasjonalt senter for e-helseforskning

Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon (NITO)

Norsk forening for infeksjonsmedisin

Norsk gynekologisk forening

Norsk helsenett SF

Norsk sykepleierforbund

NTNU, Det medisinske fakultet

Personvernnemnda

Program for helseøkonomi i Bergen

PRO-LAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR

Riksrevisjonen

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

Rådet for legeetikk

Sametinget

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)

Senter for medisinsk etikk ved universitetet i Oslo

Sjukehusapoteka Vest HF

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk 

Tromsøundersøkelsen

Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet

Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet

Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt

Universitetet i Oslo, Institutt for farmakoterapi

Universitetet i Tromsø, Det helsevitenskapelige fakultet

Utlendingsdirektoratet

Velferdsforskningsinstituttet NOVA

Volvat Medisinske Senter AS

Yngre legers forening