Høring - forslag til endringer i produktkontrolloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Til adressater ifølge vedlagt høringsliste

Deres ref

Vår ref

Dato

02/01172

11. april 2003

Høring – forslag til endringer i lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester.

Forslaget gjennomfører EU-direktiv 2001/95/EF om alminnelig produktsikkerhet, som er en revisjon av rådsdirektiv 92/59/EØF med samme navn. Direktivet er innlemmet i EØS-avtalen. Målsettingen med direktivet er at forbrukerprodukter som er gjort tilgjengelig for salg skal være sikre. Det opprinnelige direktivet førte i sin tid ikke til endringer i norsk lovgivning, da det ble ansett å være dekket av produktkontrolloven.

Ved revisjonen av direktivet er det foretatt noen presiseringer og kommet til nye krav som nødvendiggjør endringer i loven. Det foreslås også enkelte mindre lovendringer i produktkontrolloven uavhengig av direktivets krav.

Høringsinstansene oppfordres til å oversende høringsnotatet til berørte parter som ikke er oppført på høringslisten.

Høringsnotatet finnes også BFDs hjemmesider: http://odin.dep.no/bfd under emnet "publikasjoner".

Høringsfristen er 15.juli 2003.

Med hilsen

Bodhild Fisknes (e.f.)

Hilde Merethe Berg

Vedlegg:

Arbeidstilsynet

Byggevareindustriens forening

Den norske advokatforening

Den norske dommerforening

Den norske emballasjeforening

Departementene

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for naturforvaltning

Elektronikk Importør Foreningen

Elektronikkforbundet

Forbrukerrådet

Forbrukerombudet

Forbrukertvistutvalget

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Olav Kåre Vatnøy

Håndtverksbedriftenes landsforening

Juss-Buss

Jusshjelpa i Nord-Norge

Konkurransetilsynet

Kommunenes Sentralforbund

Landsorganisasjonen i Norge

Norboat Båtbransjens Servicekontor AS

Norges Dykkeforbund

Norges Eksportråd

Norges Idrettsforbund

Norges idrettshøgskole

Norges Juristforbund

Norges Naturvernforbund

Norges Padleforbund

Norges Røde Kors

Norges standardiseringsforbund

Norsk Aero Klubb

Norsk allmenn- standardisering

Norsk Bedriftsforbund

Norske Elektroleverandørers Landsforening

Norsk Elektroteknisk Komite

Norsk Postordreforening

Norske Skiheisers Forening

Norsk Teknologisenter

Næringslivets Hovedorganisasjon

Næringsmiddelbedriftenes landsforening

PADI

Politidirektoratet

Post- og teletilsynet

Pronorm AS

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Skiforeningen

Sjøfartsdirektoratet

Sosial- og helsedirektoratet

Statens bygningstekniske etat

Statens forurensningstilsyn

Statens Helsetilsyn

Statens institutt for folkehelse

Statens institutt for forbruksforskning

Statens Næringsmiddeltilsyn

Statens Strålevern

Teknologibedriftenes Landsforening

Troll Mountain AS

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Til toppen